Blog — Sayfa 138 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-138,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

ANKARA (…) NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’ NE İcra Müdürlüğü        : Ankara 1.İcra Müdürlüğü 2021/12345 Esas Sayılı Dosya İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEYENDAVACI                   :ADRES                      :…………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                :DAVALI                   :VEKİLİ                     :ADRES                      :………………………………………DAVA DEĞERİ       :…………….. TLT.KONUSU              :Davalı (İcra Müdürlüğü Dosyası borçlusu) tarafından yapılan …/…./2021 tarihli itirazın iptali, takibin devamına karar verilmesi ve...

Olaylar  Başvurucu, tapuda başka bir kişi adına kayıtlı olan ve özel orman olarak kullanılan altı taşınmazı 4/12/1986 tarihinde satın almıştır. Orman Kadastro Komisyonunca 16/3/1993 tarihinde ilan edilen orman kadastrosu sonucunda taşınmazların Mavromat Tepe I Devlet Ormanı sınırları içinde kaldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine başvurucu, dava...

Silahlı Terör Örgütü Nedir? Silahlı terör örgütü kavramının tanımını yapabilmek için öncelikle örgüt kavramının unsurları üzerinde durmak gerekir. Örgütün ilk ve en önemli unsuru kişi unsurudur. Terör örgütü kavramının oluşabilmesi için üç veya daha fazla kişinin mevcut olması gerekir. Örgüt kavramının ikinci unsuru, örgüte mensup kişilerin bir...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (     ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE DAVACI                   : ADRES                      :…………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI                   : ADRES                      :…………TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. E. Sayılı dosyasından dolayı haksız olarak ödenen...

Olaylar  Başvurucunun tutuklu bulunduğu sırada İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla hükümlü ve tutukluların kıyafet değişimlerine sınırlama getirilmiştir. Buna göre eskiyen giyim eşyalarının ancak yenileriyle değiştirilmesine izin verileceği, çamaşır makinesine veya ağartıcılara maruz kalmış ya da tamir görmüş kıyafetlerin ceza infaz kurumuna alınmasına ise müsaade edilmeyeceği...

İftira Suçu Nedir? İftira suçu bir kimsenin hukuka aykırı fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen işlemiş gibi yetkili makamlara ihbar veya şikayet edilmesiyle oluşur. Bu isnat basın ve yayın yoluyla da yapılabilir. Bu suçun oluşmasındaki en önemli husus şikayet olunan kişinin isnat edilen hukuka aykırı fiili işlemediğinin bilinmesine rağmen...

-ÖRNEK DİLEKÇE-ANKARA (     ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜNEİSTİHKAK İDDİASINAİTİRAZ EDEN         :ADRES                      :……………………………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan hacze karşı sunulan istihkak iddiasına itirazlarımızın sunumudur. AÇIKLAMALARAlacaklı müvekkil tarafından ikame edilen, Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası (EK-1) ile dosyanın borçlusu D…. E….’nin mallarına...

OlaylarBir cemaat vakfı olan başvurucuya ait taşınmazlar -bazıları kısmen, bazıları tamamen- belediye tarafından yol yapımı amacıyla kamulaştırılmıştır. Ancak kamulaştırma işleminden sonra söz konusu taşınmazların kentsel sit alanı sınırları içinde kaldığının tespit edilmesi nedeniyle yol olarak kullanılması mümkün olmamıştır. Kamulaştırma işlemini gerçekleştiren belediyenin müteaddit defa Koruma...

TCK Madde 125- Hakaret Suçu Nedir? TCK  Madde 125 de hakaret suçu düzenlenmiştir. Kanuna göre hakaret suçunun oluşabilmesi için, mağdura karşı somut bir fiil ya da olgu isnat edilmeli veya sövmek fiili işlenmelidir. Bu somut fiil veya olgunun, mağdurun şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde olması gerekmektedir. Hakaret suçu...

-ÖRNEK DİLEKÇE- ANKARA NÖBETÇİ (     ) İCRA HAKİMLİĞİNEİCRANIN GERİ BIRAKILMASITALEBİNDE BULUNANDAVACI (BORÇLU) ADRES                      :………VEKİLİ                     :ADRES                      :TELEFON                 :DAVALI(ALACAKLI): ADRES                      :…………………TALEP KONUSU    : Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas numaralı dosyası ile yapılan icra takibinin geri bırakılmasına karar verilmesi talebimizdir.AÇIKLAMALARAlacaklı tarafından davacı müvekkil A….. B….. aleyhine Ankara ….İcra Müdürlüğü’ nün 2021/….. Esas sayılı dosyası...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın