Blog — Sayfa 59 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-59,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

KOŞULLU SALIVERME (ŞARTLI TAHLİYE) NEDİR? Koşullu salıverme, mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezanın kanun tarafından öngörülen kısmını iyi hal ile geçirmiş olan hükümlünün, konulan şartlara uymadığı takdirde feri alınması koşulu ile hükümlülük süresinin tamamını bitirmeden merciince alınacak kararla salıverilmesini ve bu şekilde normal yaşamına dönmesini sağlayan ceza...

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNDE MUVAZAA NEDİR? Bakım alacaklısı genellikle yaşlılığında veya hastalığında, kendine güvence sağlamak veya yalnız kalma korkusu nedeniyle mirasçılardan biri veya üçüncü bir kişi ile ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapabilir. Böyle bir sözleşmenin gerçekte ivaz karşılığı mı yoksa mirasçılardan mal kaçırma amacıyla mı yapıldığı...

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR? Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nunda yer alan düzenlemeler ve yapılan tanımlar dikkate alındığında, bakım borçlusunun bakım alacaklısına yaşamı boyunca bakıp gözetmeye ilişkin edimleri üstlendiği, bakım alacaklısının da buna karşılık yaptığı sağlararası veya ölüme bağlı tasarrufla malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini...

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇLARINDA “YILLIK KULLANIM MİKTARI” ÖLÇÜTÜ NEDİR? Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan yargılamada mevcut narkotik maddenin kullanım veya ticaret kapsamında olup olmadığı belirlenirken Yargıtay’ca belirlenmiş bir kriter olan “yıllık kullanım miktarı” ölçütü önem taşımaktadır. Ancak Yargıtay, yeterli gerekçe gösterilmeden ve diğer deliller değerlendirilmeden ele geçen...

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ SUÇU NEDİR? Uyuşturucu madde ticareti suçu, ülke içinde uyuşturucu maddeyi “satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme, bulundurma” fiillerinden herhangi birinin varlığı halinde gerçekleşen seçimlik hareketli suç olarak düzenlenmiştir.Buna göre, belirli bir neticeyi meydana getirmeye yarayan, kanunda...

Tehiri İcra – İcranın Durdurulması  Süreci Yukarıda belirttiğimiz üzere ilamların icra edilebilir niteliğe haiz olabilmeleri için kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur. Bu hususun istisnası yalnızca kesinleşmeden icraya konulması mümkün olmayan ilamlardır. Tehiri icra (İcranın durdurulması), mahkeme kararlarının icra edilebilirliği sebebiyle istinaf veya temyiz aşamalarında icra takibi alacaklısının alacağı...

Tehiri İcra Nedir? (İcranın Geri Bırakılması) Tehiri icra, diğer bir tanımla icranın geri bırakılması, borçluya karşı başlatılan ilamlı icra takiplerinde borçlunun başvurabileceği oldukça önemli bir kanuni yoldur. Takip borçlusu tarafından başlatılan tehiri icra işlemlerinin borçlu lehine sonuçlanması ile alacaklının başlattığı icra takibi durur.Davayı kaybettiğini gören borçlu,...

…………….  SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NEİCRA EDİLEBİRLİK İSTEYENŞER TALEP EDEN              : Adresi                      : VEKİLİ                      : Adresi                      : DİĞER TARAF            : Adresi                      : Talep konusu Arabuluculuk belgesi   :   ………………. Arabuluculuk Bürosu,    ….. Arabuluculuk   No., …… Büro no.lu, Arabuluculuk Anlaşma BelgesiKONUSU                   :   Bilgilerini sunmuş olduğumuz Arabuluculuk Anlaşma                                   belgesine İcra edilebilirlik şerhi verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR            :                              ...

Meslek Hastalığı Tazminat Davasında Zamanaşımı Meslek hastalığı tazminat davası zamanaşımı süresi 10 yıldır (6098 sayılı Borçlar Kanunu m.146).Tazminat davası zamanaşımı süresi failin ve zararın öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Meslek hastalığı tazminat davasında zararın öğrenilmesi kavramı zamanaşımının başlangıcı açısından oldukça önemlidir. Zararın öğrenilmesinden kastedilen; bütün hal ve...

Meslek Hastalığı Nedir? Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleridir (5510 Sayılı Kanun m.14). 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu da (m.3/1-L) meslek hastalığını mesleki...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın