Blog — Sayfa 213 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-213,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

17. Hukuk Dairesi17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2017/1035 KARAR NO : 2019/9243Davacı vekili, 23/10/2011 ve 10/11/2011 tarihlerinde meydana gelen Erciş depremlerinde müvekkiline ait konutun ağır hasar gördüğünü, yetkili makamlarca yıkım kararı verildiğini, bu konutun 27/12/2010 tarihinde Ergo Sigorta A.Ş. bünyesinde deprem sigortası yaptırdığını, Poliçede konutun 168...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE                                                                                                                               .......  DAVACI                   :.......            VEKİLİ                     :.......       DAVALILAR            :....... KONU                      : Arsa Payının Düzenlenmesi AÇIKLAMALAR    : 1-Müvekkilimiz ilin en bilinen binalarından ...............binasının,....... nolu bağımsız bölümün sahibidir. Bina, ....... adresindedir. Tapuda da ....... ili,....... ilçesi, ....... mahallesi ....... Ada ,....... Pafta, ....... Parselde kayıtlıdır. 2-Son yapılan iş hanı...

.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NETEDBİR TALEPLİDİR                                                                                                                           .......                  DAVACI             :.......                         VEKİLİ               :....... DAVALI             :....... DAVA                 : Alacak davası KONU                : Müvekkilimizin ....... alacağının yasal faizi ile birlikte tahsili istemidir.       AÇIKLAMALAR:1-Müvekkilimiz , davalıya ........ tarihinde      binek otomobilini satmıştır. Aralarında yaptıkları yazılı mukaveleye göre, davalı ....... peşin ödemiş, kalan .......  için ise...

................ MAHKEMESĠ BAġKANLIĞINA DOSYA NO :……/……. Esas. MÜDAHĠL OLMAK ĠSTEYEN : VEKĠLĠ : SANIK : VEKĠLĠ(Varsa) : MAKTÜL(Varsa) : SUÇ : KONUSU : Müdahale talebimiz hakkındadır. ĠZAH VE ĠSTEK :Sanık …………aleyhine …………… iddiasıyla kamu davası açılmıĢtır. Sanığın müsned suçu iĢlemesi nedeniyle suçtan zarar görmüĢ bulunmaktayım, buna göre sanığın cezalandırılmasını talep etmek ve açılan kamu davasına müdahil olmak...

……………. AĠLE MAHKEMESĠ HÂKĠMLĠĞĠNE TEDBĠR TALEP EDEN Eġ : T.C. KĠMLĠK NO : VEKĠLĠ(Varsa) : HAKKINDA TEDBĠR TALEP EDĠLEN Eġ : VEKĠLĠ(Varsa) : KONU : 6284 Sayılı Kanun Gereğince Tedbir Talebimiz Hk. AÇIKLAMALAR : Hakkında tedbir talep edilen eĢim …………. ile …………. tarihinden beri evli olup, evliliğimizden ………. isimli çocuklarımız bulunmaktadır. Hakkında tedbir talep edilen...

YARGITAY ( )…… DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Gönderilmek Üzere, ………………….. MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE DOSYA NO : TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN : VEKİLİ(Varsa) : SANIK : VEKİLİ(Varsa) : KARARIN TEBLİĞ TARİHİ : KONU : ……………. Mahkemesinin ……/….. E ……/…… K Sayılı ………….. ve tarihli kararının temyizi istemidir. AÇIKLAMALAR : SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edilen ve re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar dikkate alınarak yerel...

....... MAHKEMESİNE DAVACI : ADRES : DAVALI : KONU : Yoksulluk Nedeniyle Adli Yardım İstemi.AÇIKLAMALAR : Kısaca dava konusu özetlenecek. Dava açmam için gerekli olan harç ve giderleri ödemeye ve bir avukat tutmaya maddi durumum elverişli değildir. Yargılama giderlerini karşılayamayacak durumda olduğuma ilişkin … Muhtarlığı’ndan da yoksulluk belgesi almış bulunmaktayım. HUKUKİ NEDENLER : 1086 S....

….. Nöbetçi Aile Mahkemesi (yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi) Hakimliği’ne Davacı-Davalı : …………………….. TC Kimlik No : ………………….. Adresi : …………………. Davalı -Davacı : …………………… TC Kimlik No : ……………………. Adresi : ……………………. D.Konusu : Evlilik birliğinin sona erdirilmesi talepli dava dilekçesidir. Açıklamalarımız : 1. Taraflar ……….. tarihinde evlenmişlerdir. Bu evlilik nüfus kayıtlarından da görüleceği...

Koronavirüs Salgını Sözleşmesel İlişkiler Açısından Mücbir Sebep Oluşturabilir Mi?Mücbir sebebin tanımına ve esaslarına Türk kanunlarında yer verilmediği için, uygulama alanının çerçevesini doktrin ve Yargıtay içtihatları çizmektedir. İlgili Yargıtay içtihatları göz önüne alındığında, mücbir sebebin varlığının her bir somut olay bakımından ayrı ayrı değerlendirildiği ve genellikle...

Kısa Çalışma Yapılması 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 2 uyarınca; işverenlerin genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde, iş yerinde 3 (üç) ayı aşmamak...

EnglishGermanSwedishRussiaFinlandIran Hemen Arayın