Blog — Sayfa 189 / 357
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16088
blog,paged,paged-189,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Blog

İstihkak Davalarının Tarafları Kimlerdir? Mal haciz sırasında borçlunun elinde ise dava açma hakkı üçüncü kişiye aittir. Burada davayı açabilecek üçüncü kişi mal üzerinde hakkı olduğunu iddia eden kişidir. İlla mülkiyetin üçüncü kişiye ait olması gerekmez. Örneğin üçüncü kişinin söz konusu mal üzerinde rehin hakkının bulunması halinde...

Miras hukukunda istihkak davası hakkında, Kanun maddelerinden yola çıkarak belirtebiliriz ki; “Miras bırakan kişinin ölümünden sonra, terekede mevcut bulunan her türlü mala ve her türlü hakka mirasçılar sahip olur”. Bu kısımda istihkak davası nedir sorusunun yanıtını vermiş olduk. Şimdi de konu ile ilgili birkaç detay vererek devam edelim.Miras Hukuku...

İstihkak Davanın Açılma Süresi Davanın Açılma SüresiK mad. 99’a göre, alacaklının yedi gün içinde istihkak davasını açması gerekir. I- Yedi günlük dava açma süresi; «alacaklının haczi öŞrendiŞi tarihten» deŞil, «icra müdürünün, istihkak davası açması için süre verdiŞini alacaklıya tefhim ya da tebliŞ ettiŞi tarihten» itibaren işlemeye başlar.52 53 şcra...

İstihkak İddiası Nedir? Hacizde istihkak iddiası ileri sürülürse icra memuru tarafından haciz tutanağına yazılır. Eğer durum haciz sırasında öğrenilmemiş ise haczin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içerisinde istihkak iddiası ileri sürülmelidir. Bu şekilde istihkak iddiasında ileri sürülmesi durumunda icra müdürlüğünce alacaklıya durum bildirilir. Alacaklı tarafından üç gün...

İstihkak Davası Nedir ve Nasıl Açılır? İstihkak davası mülkiyeti çekişmeli olan taşınır veya taşınmaz malın kime ait olduğunun tespiti için açılan bir davadır. İstihkak davası yapısı itibariyle ivedilikle görülen bir davadır. Bu nedenle basit yargılama usulüne tabidir. İstihkak iddiası ileri süren kişilerin bu iddialarını haciz işlemini...

İş Kazasının Unsurları Nelerdir? Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilebilmesi için dört unsurun gerçekleşmesi gerekir. Bunlar;Kazaya uğrayanın sigortalı olması, Kazalının hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğramış olması, Sigortalının yer ve zaman itibariyle 5510/13. maddede sayılan hususlardan birine göre kazaya uğraması, Kazada nedensellik “illiyet”...

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO)’ya Göre İş Kazası Nedir? Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesine göre, iş kazası;Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından...

İş kazasını kim ve hangi sürede bildirmelidir? İşveren tarafından, kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunludur. Ancak, bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Bildirim işveren tarafından yapılmamış...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8414 Karar: 2016/7571 Karar Tarihi: 13.07.2016TAZMİNAT DAVASI - REDDİ HÂKİM TALEBİNDE BULUNULDUĞU - HAKİMİN REDDİ İÇİN İLERİ SÜRÜLEN SEBEPLER İŞİN ESASI YÖNÜNDEN TEMYİZ SEBEBİ OLDUĞU - HÜKMÜN ONANDIĞIÖZET: Dava konusu olayla ilgili olarak ...

T.C. YARGITAY20.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8402 Karar: 2016/7559 Karar Tarihi: 13.07.2016TAZMİNAT DAVASI - REDDEDİLEN HAKİM TARAFINDAN İSTEMİN REDDİNİN YÖNÜNDE GÖRÜŞ BELİRTİLMESİ ÜZERİNE DOSYAYI İNCELEYEN MERCİ TARAFINDAN RET İSTEMİNİN REDDİNE VE DAVALININ DİSİPLİN PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ - HÜKMÜN ONANDIĞIÖZET: Reddedilen hakim tarafından, istemin reddinin gerektiği yönünde görüş...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın