Bilgi Deposu arşivleri — Aşıkoğlu Hukuk Bürosu
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
1
archive,category,category-bilgi-deposu,category-1,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Bilgi Deposu

Hukukumuzda yargılamanın hangi yerde yapılacağı kural olarak kanunla düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 17. maddesi ise istisnai bir hüküm getirerek tacirler ve kamu tüzel kişilerinin aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında bir veya birden fazla mahkemeyi aralarında akdedecekleri bir sözleşme ile yetkili kılabileceklerini kabul etmiştir....

Dava açmak için ehliyetli kabul edilebilecek herkes, bu davayı bizzat kendisi veya tayin edeceği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir. Dava vekil aracılığı ile takip edilecekse vekâletnameye ihtiyaç olacaktır. Vekil kendisine tevdi edilen görevi istifa ile sonlandırabilir. Ancak vekilin istifa beyanını yalnızca ilgili mahkemeye bildirmesi...

Genel Olarak6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 30. maddesinde düzenlenen usul ekonomisi ilkesi uyarınca hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür.[1]Usul ekonomisi ilkesi çerçevesinde davaların, ivedilikle sonuçlandırılması devletin görevi olduğu gibi, makul sürede yargılanma hakkı da...

Genel OlarakHukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20’nci maddesi, görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemenin, dava dilekçesini ve dosyasını görevli veya yetkili mahkemeye göndereceğini düzenlemektedir.Ancak görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkeme bu işlemi resen yapmayacak, tarafların talebi üzere gerçekleştirecektir. Bu yazının amacı ise, dava dilekçesinin ve dosyanın...

Hukuk Mahkemelerinde görülmekte olan davada davanın tarafları dava konusu üzerinde birtakım tasarruflarda bulunabilmektedir. Tasarrufta bulunan tarafın niteliğine göre uygulanacak hükümler farklılık arz etmektedir.Dava konusunun davalı tarafından devri halinde, davacı tarafa iki seçimlik hak tanınmıştır. İlk seçimlik hak, davacı isterse devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava...

Karşı dava, açılmış ve görülmekte olan bir davanın davalısının, aynı mahkemede, davacıya karşı açtığı dava olarak tanımlanır. Tanıma göre karşı dava için öncelikle açılmış ve görülmekte olan davanın varlığı şarttır. Diğer şart ise asıl davada ileri sürülen taleple karşı davanın konusu arasında takas veya mahsup...

GENEL OLARAK Azil, avukata verilen vekaletnamenin veya temsilciye verilen temsil belgesinin belli gerekçelerle sona erdirilmesi işlemidir. Avukatın azledilmesi, Avukatlık Kanunu’nun 174. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret istiyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır. Avukatın...

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda nelerin ilk itiraz olacağı sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı ve iş bölümü itirazı ilk itirazlar olup, bu sayım dışında ilk itiraz ileri sürmek mümkün değildir(HMK Md. 116).1086 sayılı Kanun’un...

Dava şartları birçok ayrıma tâbi tutulmakla birlikte inceleme konusu bakımından önemli olan ayrım; dava şartlarının genel dava şartları ve özel dava şartları olarak bir ayrıma tâbi tutulup incelenmesidir.Buna göre HMK’nın 114. maddesinde sayılan dava şartları tüm davalar bakımından geçerlilik taşıyan şartlar olması nedeniyle bunlar genel...

Dar anlamda taraf değişikliği, açılmış ve görülmekte olan bir davada, davanın taraflarından birinin davadan ayrılması ve onun yerini üçüncü kişinin almasıdır. Bu tanımla birlikte açılmış ve görülmekte olan davada taraflardan birinin yanına yeni kişilerin eklenmesi de tarafta değişiklik olarak kabul edilebilir. Önceki kanun dönemlerinde iradi...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın