Fatih Üçgül, Author at Aşıkoğlu Hukuk Bürosu — Sayfa 8 / 38
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
14
archive,paged,author,author-thales07,author-14,paged-8,author-paged-8,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Author: Fatih Üçgül

  Miras ortaklığı ve mirasın paylaşımı, miras paylaşımı davası kapsamında karşımıza çıkan terimlerdir. Paylaşımdan önce miras üzerinde bir ortaklık söz konusudur. Bu ortaklığa miras ortaklığı denir. Miras ortaklığı mirasın geçmesiyle birlikte başlar ve mirasın paylaşılmasına kadar devam eder. Miras ortaklığı terekedeki bütün hak ve borçları kapsar. Yani...

  Muris muvazaasında ispat yükümlülüğü davacıya aittir. Bir başka deyişle, davacının davayı kazanabilmesi için muvazaayı ispat etmesi gerekmektedir. Muvazaayı ispat edebilecek hususlar, kişinin paraya ihtiyacı olmaksızın durup dururken satış yapmış olması, satılmış olan taşınmazın değerinin altında satılmış olması, gerçekleştirilmiş satış işleminin kişinin ölümüne yakın bir zamanda...

  Muris muvazaası diğer adı ile mirastan mal kaçırma; murisin mirasçısını mirastan yoksun bırakma amacı ile yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış sözleşmesi veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi varmış gibi göstererek devretmesidir. Kanunen, bazı kimseler yasal mirasçı olarak belirlenmiş ve onlara bir takım oranlarda miras paylaştırılmıştır. Fakat kanunda düzenlenen...

  Tapu kaydının düzeltilmesi davalarında, davacı taraf başvuruda bulunan tarafı ifade etmektedir. Bu konuya ilişkin başvuruda bulunacak kişiler ise sınırlıdır. Tapu kaydının düzeltilmesi başvurusu ancak ilgili tapu kaydının sahibi malik veya onun mirasçılardır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu’nun 702. maddesine dayanılarak taşınmaz ortaklarından her biri, topluluğa giren...

 Tapu sicili, Tapu Sicil Tüzüğündeki tanıma göre “Devletin sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre taşınmazlar ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere tutulan sicildir.” Tapu sicilinin devletin kontrolü altında bir sicil oluşu, tapu sicilinde meydana gelen yanlışlıkların düzeltilmesinin de bir prosedüre bağlanmasını gerektirmiştir. Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası,...

  Mirastan çıkarma sadece saklı paylı mirasçı için uygulanabilen bir durumdur. Mirastan yoksun bırakma ile temel fark bu noktadan kaynaklanmakta ki yoksun bırakma kanuni mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları hakkında hüküm doğurmaktadır. Bu kapsamda düşünüldüğünde mirastan yoksun bırakma hükümlerinin mirastan çıkarma hükümlerine oranla daha geniş...

  Mirastan yoksunluk kanunda yazılı nedenlerin varlığı halinde miras bırakanın ayrıca bir işlem yapmasına ya da beyanda bulunmasına gerek kalmadan hüküm ifade eden, kişinin mirasçı veya vasiyet alacaklısı olma sıfatını kaybetmesi sonucuna yok açan hukuki bir kavramdır. Bu hukuki durumun sonuç doğurması ölümle ve kendiliğinden olmaktadır....

  Miras paylaşımı davası, Medeni Kanunumuzun 495-501. Maddelerine göre yürütülür.Mirasçılar ve miras payları şu şekilde belirlenmiştir:Altsoy: Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.Ana ve baba: Altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, ana ve...

 Veraset ilamı bir diğer adıyla mirasçılık belgesinin tanımı Türk Medeni Kanunu’nun 598.maddesinde yapılmıştır. Kanundan da anlaşılacağı üzere mirasçılık belgesi mirasçılara mirasçı olduklarını gösterir belgedir. İlgili madde şu şekilde düzenlenmiştir;Mirasçılık belgesi;Madde 598– Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge...

 14. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/3310Karar No: 2021/601Uyuşmazlık: Ortaklığın giderilmesi; davacının davasından feragat etmesi halinde ve davalılardan birinin davaya devam etmek istemesi durumunda mahkemece davaya devam edilerek işin esası hakkında karar verilmesi gerektiğine ilişkindir.Davacının İstemi: Davalılar ile birlikte maliki olduğu 12 adet taşınmaz üzerindeki ortaklığın öncelikle aynen taksim, mümkün...

EnglishGermanRussiaFinlandIran Hemen Arayın