Zimmete Konu Miktarın Sanık Tarafından Soruşturmanın Açıldığı Gün Şikayetin Yapılmasından Önce Ödenmesi Durumunda Etkin Pişmanlık İndirimi Ne Kadar Yapılmalıdır ?
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17192
post-template-default,single,single-post,postid-17192,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Zimmete Konu Miktarın Sanık Tarafından Soruşturmanın Açıldığı Gün Şikayetin Yapılmasından Önce Ödenmesi Durumunda Etkin Pişmanlık İndirimi Ne Kadar Yapılmalıdır ?

Zimmete Konu Miktarın Sanık Tarafından Soruşturmanın Açıldığı Gün Şikayetin Yapılmasından Önce Ödenmesi Durumunda Etkin Pişmanlık İndirimi Ne Kadar Yapılmalıdır ?

Etkin pişmanlık (YÜR. TAR.: 01.06.2005)

MADDE 248 – (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

(2) Kovuşturma başlamadan önce, gönüllü olarak, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. Etkin pişmanlığın hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

T.C. YARGITAY

5.Ceza Dairesi
Esas: 2014/7275
Karar: 2016/9161
Karar Tarihi: 28.11.2016

 

ZİMMET SUÇU – ZİMMETE KONU MİKTARIN SANIK TARAFINDAN EN SON SORUŞTURMANIN AÇILDIĞI GÜN ŞİKAYETİN YAPILMASINDAN ÖNCE ÖDENDİĞİ – ETKİN PİŞMANLIĞIN SORUŞTURMA BAŞLAMADAN GERÇEKLEŞTİĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Zimmete konu miktarın sanık tarafından en son soruşturmanın açıldığı gün şikayetin yapılmasından önce ödenmiş olduğu anlaşıldığından etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan gerçekleştiği gözetilerek uygun oranda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerekir.

(5237 S. K. m. 53, 58, 247, 249) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelendi;

Sanık hakkında tayin olunan cezanın miktarına göre müdafiin duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:

Sanık hakkında birleşen dosyada verilen beraat hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan yerinde görülmeyen katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık hakkında ana dosyada verilen mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Zimmete konu miktarın sanık tarafından en son 15/12/2008 tarihinde saat 9.37 de ödendiğinin dosya içerisinde bulunan banka dekontundan, soruşturmanın ise aynı gün kurum vekilinin verdiği dilekçenin havale saati olan 10.44 de başladığının UYAP ortamından anlaşılması karşısında etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan gerçekleştiği gözetilmeden TCK’nın 248/1. fıkrası yerine aynı maddenin 2. fıkrası 1. cümlesi uygulanarak fazla ceza tayini,

Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının Resmi Gazetenin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK’nın 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,

Yüklenen suçun TCK’nın 53/1-e maddesindeki hak ve yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesi nedeniyle aynı Yasanın 53/5. maddesi gereğince sadece bu fıkradaki hak ve yetkilerin kullanılmasının yasaklanması gerektiğinin gözetilmemesi,

Adli sicil kaydına göre mükerrir olduğu anlaşılan sanık hakkında TCK’nın 58/6-7. maddelerinin uygulanmaması,

Kanuna aykırı, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran