Sulh Halinde Avukat Sulh Olunan Miktar Üzerinden Avukatlık Ücretine Ve Karşı Tarafatan Alınacak Vekalet Ücretine Hak Kazanır
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17677
post-template-default,single,single-post,postid-17677,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Sulh Halinde Avukat Sulh Olunan Miktar Üzerinden Avukatlık Ücretine Ve Karşı Tarafatan Alınacak Vekalet Ücretine Hak Kazanır

Sulh Halinde Avukat Sulh Olunan Miktar Üzerinden Avukatlık Ücretine Ve Karşı Tarafatan Alınacak Vekalet Ücretine Hak Kazanır

Özet:

Davacı sulh anlaşması ile müvekkiline kazandırılan miktar üzerinden hem Avukatlık Kanunun 164/4. maddesinde yer alan akdi vekalet ücretlerini, hemde aynı Kanunun 164/son maddesinde yer alan yargılama giderlerinden olan “karşı taraf vekalet ücretlerini” talep etme hakkına sahip olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca mahkemece vekalet ücretine konu Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/519 esas sayılı dava dosyası,Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2009/8277 esas sayılı icra takip dosyasının tarafları arasındaki sulh anlaşması ile davacının müvekkiline kazandırılan miktar 5.500 TL olduğu gözetilerek bu miktar üzerinden her iki dosyada da ayrı ayrı olmak üzere;Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nispi hesaplanacak ücretin altında olmamak üzere Avukatlık Kanununun 164.maddesine göre %10’u ile % 20 arasında bir miktarın akdi vekalet ücreti olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre yapılacak hesaplamaya göre karşı yasal vekalet ücretinin hesaplanması,diğer Fethiye İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/201 esas sayılı dosyasında ise akdi ve karşı yasal vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre maktu olarak hesaplanması gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

 

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/28635
Karar No:2014/4819
K. Tarihi:24.2.2014

MAHKEMESİ : Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 16/07/2013
NUMARASI : 2012/193-2013/488

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, dava dışı Ülker Korkan’ın vekilliğini üstlenerek davalı aleyhine Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/519 esas sayılı dava dosyası,Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2009/8277 esas sayılı icra takip dosyası ve Fethiye İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/201 esas sayılı dosyasına konu dava ve icra takiplerini yaptığını,ancak davalı ile müvekkilinin sulh olması nedeniyle Avukatlık Kanununun 165. maddeye göre akdi ve yasal vekalet ücretlerinden davalınında sorumlu olduğunu,akdi ve yasal vekalet ücretinin tahsili amacıyla davalı aleyhine icra takibi yaptığını, davalı tarafından icra takibine itiraz edilmesi üzerine takibin durduğunu ileri sürerek icra takibine vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacı ile yapılan vekalet sözleşmesinin tarafı olan dava dışı Ü..K..tarafından icra takibine itiraz edilmediği halde alacağını tahsil imkanı varken kendilerine aleyhine bu itirazın iptali davasını açmakla iyiniyetli olmadığını, davacının müvekkili ile sulh olunan miktarın 5.500 TL olduğunu ve ancak yasal vekalet ücretinden sorumlu tutulabileceklerini savunmuştur.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş,hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacının, Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/519 esas sayılı dava dosyası,Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2009/8277 esas sayılı icra takip dosyası ve Fethiye İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/201 esas sayılı dosyasında dava dışı müvekkili Ü..K..’ı vekil olarak temsil ettiği, yargılama devam ederken, davalı ile dava dışı davacının müvekkili olan tarafların anlaşarak sulh sözleşmesi yaptıkları, bu sulh sözleşmesine dayalı olarak Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/519 esas sayılı dosyasının temyiz sonucu onansa dahi takip edilmeyeceğinin kararlaştırıldığı, icra takip dosyasından feragat edildiği, icra hukuk mahkemesinde devam eden dosyanın bu anlaşma nedeniyle konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği,ancak bu takip ve davalar nedeniyle davacıya vekalet ücretinin ödenmediği ve yazılı bir ücret sözleşmesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Avukatlık Kanununun 164.maddesinde “taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı hallerde değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifeleri altında kalmamak koşulu ile ücret itirazlarını incelemeye yetkili mercii tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin %10 u ile %20 si arasında bir miktarın avukatlık ücreti olarak belirleneceği” Avukatlık Yasasının 165.maddesinde ise, “sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karşı müteselsilen sorumludurlar.” Hükümleri mevcut olup, dava sulh ile sonuçlandığında, avukat müvekkilinden aralarındaki ücret sözleşmesinde kararlaştırılan miktarı isteyebileceği gibi davada sulh olunan miktara göre karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini de isteyebilir. (Bkz. HGK.’nun 16.2.1994 T. 1993/13-810 E., 1994/60 K. sayılı kararı) Müteselsil sorumluluk gereğince aynı sorumluluk, müvekkille sulh olan karşı taraf için de geçerlidir. Avukatla müvekkili arasında ücret sözleşmesi bulunmaması (veya sözleşmenin geçersiz olması) halinde ise, müvekkilin ve müvekkille sulh anlaşması yapan hasmın, sulh olunan miktar üzerinden, Avukatlık Kanununun 164/son maddesinde düzenlenen (hasma tahmili gereken) vekalet ücretinden) ve Avukatlık Kanununun 164/4. maddesinde düzenlenen (müvekkilin avukata ödemesi gereken) vekalet ücretinden müteselsilen sorumlu olduklarının kabulü gerekir.
Somut uyuşmazlık itibariyle,davacının vekil olarak takip ettiği davalar ve icra takibi, davacının müvekkili Ülker Korkan ile davalı arasında düzenlenen 30.12.2010 tarihli “Sulh akdi karşılıklı ibraname” başlıklı sulh protokole göre sonuçlandırılarak tarafların 5.500 TL alacak üzerinden sulh anlaşması yaptıkları anlaşılmaktadır. Davacı sulh anlaşması ile müvekkiline kazandırılan miktar üzerinden hem Avukatlık Kanunun 164/4. maddesinde yer alan akdi vekalet ücretlerini, hemde aynı Kanunun 164/son maddesinde yer alan yargılama giderlerinden olan “karşı taraf vekalet ücretlerini” talep etme hakkına sahip olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca mahkemece vekalet ücretine konu Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/519 esas sayılı dava dosyası,Fethiye 2. İcra Müdürlüğünün 2009/8277 esas sayılı icra takip dosyasının tarafları arasındaki sulh anlaşması ile davacının müvekkiline kazandırılan miktar 5.500 TL olduğu gözetilerek bu miktar üzerinden her iki dosyada da ayrı ayrı olmak üzere;Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nispi hesaplanacak ücretin altında olmamak üzere Avukatlık Kanununun 164.maddesine göre %10’u ile % 20 arasında bir miktarın akdi vekalet ücreti olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre yapılacak hesaplamaya göre karşı yasal vekalet ücretinin hesaplanması,diğer Fethiye İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/201 esas sayılı dosyasında ise akdi ve karşı yasal vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre maktu olarak hesaplanması gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz edilen hükmün, temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 24.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran