İşçilik Alacakları Davası-Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19138
post-template-default,single,single-post,postid-19138,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İşçilik Alacakları Davası-Yargıtay Kararı

İşçilik Alacakları Davası-Yargıtay Kararı

T.C YARGITAY 
9.Hukuk Dairesi 
Esas: 2017/ 17885 
Karar: 2019 / 1250 
Karar Tarihi: 16.01.2019

Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı T.C. … vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin 15/03/2005 tarihinden itibaren T.C. …’na bağlı … Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik işini ihale ile alan firmaların yanında temizlik görevlisi olarak emekli olduğu, son işvereninin … Şirketi olduğunu, haftanın 5 günü çalıştığını, milli bayramlarda çalıştığını, dini bayramlarda ise ilk gün hariç diğer günler çalıştığını, izinlerinin bir kısmını kullandırılmadığını iddia ederek, fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla kıdem tazminatı, fazla mesai, izin ücreti alacağı, ulusal bayram genel tatil alacağının davalının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı … Ortak Girişim vekili; müvekkili şirket ile diğer davalı T.C. … arasında belirli süreli hizmet alım sözleşmesinin imzalandığını, işçilerin emir ve talimatı asıl işveren olan idareden aldığını, davacının doğrudan T.C. …’nın işçisi kabul edilerek müvekkil şirket aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi gerektiğini, davacının 5 aylık süre içerisinde müvekkili şirkette çalıştığını, kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 1 yıl çalışmış olması gerektiğini, izinlerinin kullandırıldığını, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmasının bulunmadığını, fazla çalışmasının da bulunmadığını savunarak, husumet itirazının kabulü ile, öncelikle açılan davanın husumetten reddine, husumet itirazının kabul edilmemesi halinde haksız ve mesnetsiz açılan davanın esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı T.C. … vekili, davacı tarafından açılan davada husumetin müvekkil idareye yöneltilmesinin hukuka aykırı olduğunu, davalı idarenin hastanenin temizlik, yemek, güvenlik vs. işinin yerine getirilmesini ihale yolu ile ihaleyi kazanan gerçek-tüzel kişiler yoluyla sağlandığını, ihale neticesinde ihale konusu işi üstlenen gerçek-tüzel kişiler ihale konusu işi yapma konusunda taahhütte bulunarak taraflar arasında karşılıklı borç ve yükümlülüklerin sözleşme ile belirlendiğini, şirketin ihaleye konu işi yaparken kullanılan araç ve gerekçelerin seçimi ve çalışan işçilerin seçimi konusunda iş sahibinden bağımsız olarak hareket ettiğini, idarenin işveren olmayıp iş sahibi olduğunu, davacının kurum personeli olmayıp ihaleyi alan dava dışı işveren personeli olduğunu, işçilik alacaklarının 5 yılda zamanaşımına uğrayacağının hüküm altına alındığını bu nedenle davacının talep ettiği ücretli izin, ulusal bayram genel tatil ve fazla mesai alacağının zamanaşımına uğradığını savunarak, usul ve yasaya aykırı hukuki dayanaktan yoksun açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı Bakanlık ile davalı şirket arasında asıl-alt işveren ilişkisi bulunduğu, davacının davalı Bakanlığına ait … … Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde en son çalışmasının davalı şirkette olduğu ve 31/07/2013 tarihine kadar sürdüğü, en son brüt 1.021,50 TL. ücret aldığı, 31/07/2013 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu, 4857 sayılı Yasa’nın 120. maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesinde belirtildiği üzere davacının emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı almaya hak kazandığı, yıllık izinlerin kullandırıldığının ve ücretlerinin ödendiğinin ispat yükü üzerinde olan davalı tarafın sunmuş olduğu izin formlarından davacının toplam 30 gün izin kullandığı, kıdemi gereği hak etmiş olduğu izin süresinden bakiye 70 gün izin kaldığı tespit edildiği, davacı tarafın dinlenen tanık beyanlarından; ulusal bayram ve genel tatil günlerinin yarısında çalıştığı, buna dair ücretlerin ödendiğine ilişkin bilgi ve belgenin mevcut olmadığı görülmekle, davacının bu talebinin kısmen kabulüne, haftanın 6 günü 07:00-16:00 saatleri arası 9 saat çalışmasından 1 saat ara dinlenme çıkarıldığında günlük 8 saat, haftada 48 saat çalışmasının mevcut olduğu, iş bu süreden 45 saat asgari çalışma süresi mahsup edildiğinde haftada 3 saat fazla mesai çalışmasının bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı Bakanlık vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı T.C. …’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı dava dilekçesinde açıkça davalı işyerinde haftada 5 gün çalıştığını belirterek fazla mesai ücreti talebinde bulunmuştur. Mahkemece davacının iddiasını aşacak şekilde haftada altı gün çalıştığının kabulü 6100 Sayılı HMK’nun 25. maddesinde belirtilen vakıa ile bağlılık ilkesine aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA, 16.01.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran