İpotekli Taşınmazın Maliki Olmayan Borcun Kefili Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamaz Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17525
post-template-default,single,single-post,postid-17525,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İpotekli Taşınmazın Maliki Olmayan Borcun Kefili Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamaz Yargıtay Kararı

İpotekli Taşınmazın Maliki Olmayan Borcun Kefili Hakkında İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip Yapılamaz Yargıtay Kararı

Özet:

İİK. 149/b uyarınca takipte sadece aldığı kredi dolayısıyla kendi taşınmazına ipotek veren borçlu kooparetif hakkında ipotekli takip yapılabilir. Borca müteselsil kefalet yoluyla kefil olan üçüncü kişiler hakkında ise genel haciz yoluyla takip yapılabilirse de haklarında ipotekli takip yapılamaz

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/22280
Karar No:2014/22130
K. Tarihi:23.9.2014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından asıl borçlu ve ipotek veren taşınmaz maliki S.S. Kızseki Tarımsal Kal.Koop. ile kooperatif üyeleri hakkında İİK’nun 149/b maddesi uyarınca ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibi yapıldığı, örnek 9 numaralı ödeme emrinin takipte gösterilen borçlulara tebliğ edildiği, borçlular vekilinin icra müdürlüğündeki itirazında, krediden kooperatif tüzelkişiliğinin sorumlu olduğu, düzenleme şeklindeki 24.06.2002 tarihli borç senedinde asıl borçlu olan kooperatifin borcuna müteselsil kefil olduklarından bu kefaletlerinden dolayı ipotekli takip yapılamayacağını ileri sürdüğü, itiraz üzerine takibin durduğu, alacaklı vekilinin icra mahkemesinde itirazın kaldırılması talebi üzerine, mahkemece, borçluların kooperatif üyesi sıfatı dışında taahhüt senetleri altında müşterek ve müteselsil borçlu ve kefil sıfatıyla da ayrıca imzaları bulunduğundan borçtan şahsi olarak sorumlu oldukları gerekçesi ile davayı kabul edip itirazın kaldırılmasına karar verdiği anlaşılmıştır.
Somut olayda borçlu kooperatif ile alacaklı arasında 24.06.2002 tarihinde Amasya 1. noterliğinin 24.06.2002 tarih ve 08506 yevmiye nolu borç senedi imzalandığı, bu kredi borcuna Ö.. B.., F.. E.., A.. Ç.., A.. K.. ve H.. G..’in müşterek borçlu ve müteselsil kefil oldukları, bu borç senedine dayalı olarak taraflar arasında 20.08.2002 tarihli taahhüt senedinin imzalandığı, alınan bu kredi dolayısıyla Tapu Sicil Müdürlüğü’nde tanzim edilen 26.07.2000 tarih ve 3367 yevmiye no ile 13.06.2001 tarih ve 2048 yevmiye nolu ipotek akit tabloları ile kooperatif adına kayıtlı Kızseki köyü 7 nolu parsel sayılı taşınmazın alacaklı lehine ipotek edildiği, alacaklının bu ipoteğe dayanarak asıl borçlu kooperatif yanı sıra takip borcuna kefil olan kooperatif üyeleri ile birlikte sadece kooperatif üyesi sıfatıyla S. M., O.. K.., F.. I.. ve A.. G..’i de takipte borçlu gösterdikleri anlaşılmıştır.
İİK. 149/b uyarınca takipte sadece aldığı kredi dolayısıyla kendi taşınmazına ipotek veren borçlu kooparetif hakkında ipotekli takip yapılabilir. Borca müteselsil kefalet yoluyla kefil olan üçüncü kişiler hakkında ise genel haciz yoluyla takip yapılabilirse de haklarında ipotekli takip yapılamaz (Ali Cem Budak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip, İstanbul 2008, sh. 112). Bunların dışında kefil olmayıp da sırf kooperatif üyelik sıfatı nedeniyle haklarında takip yapılanların ise borçlu sıfatları bulunmamaktadır.
Bu durumda mahkemece, Sınırlı Sorumlu Kızseki Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi dışındaki borçlular yönünden itirazın kaldırılması isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.09.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran