İhtiyati Tedbir Kararı Veren Mahkemenin İzni Olmadıkça İhale Yapılamaz
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17623
post-template-default,single,single-post,postid-17623,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İhtiyati Tedbir Kararı Veren Mahkemenin İzni Olmadıkça İhale Yapılamaz

İhtiyati Tedbir Kararı Veren Mahkemenin İzni Olmadıkça İhale Yapılamaz

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
ESAS NO : 2017/12-1144
KARAR NO : 2017/1055

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/04/2014
NUMARASI : 2014/11 – 2014/479
DAVACI-BORÇLU : Y.A. vekili Av. K.Ü.
DAVALI-ALACAKLI : T.C. Z. Bankası A.Ş. vekili Av. G.Ç.
DAVALI-İHALE ALICISI : C. Gayrimenkul Oto İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. E.D.

Taraflar arasındaki “ihalenin feshi” istemli şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 5. İcra (Hukuk) Mahkemesince istemin reddine dair verilen 07.03.2013 gün ve 2012/765 E., 2013/182 K. sayılı karar şikayetçi/davacı vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 27.06.2013 gün ve 2013/16830 E., 2013/24070 K. sayılı kararı ile önce onanmış; daha sonra şikayetçi/davacı vekili tarafından karar düzeltme istenilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 01.11.2013 gün ve 2013/28103 E., 2013/34172 K.. sayılı kararı ile;

“… İİK.nun 134. maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, ihalenin satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, satılan malın esaslı niteliklerindeki hata ve B.K.nun 226. maddesinde yazılı ihaleye fesat karıştırılması nedenleriyle ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;

1-) İhaleye fesat karıştırılmış olması,

2-) Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

3-) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

4-) Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması, şeklinde sıralanmıştır.

Somut olayda ihalesi yapılan taşınmazın tapu kaydında Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/7. esas sayılı dosyasından verilen 14.03.2008 tarihli ihtiyati tedbir kararı olmakla, icra müdürlüğü tarafından anılan mahkemeden tedbirin satışa engel olup olmadığı sorulmuş mahkemece, 05.04.2012 tarihli yazı ile verilen cevapta; tedbirin halen devam ettiği ve satışa engel hal bulunduğu belirtilmiştir. Yine icra dosyasının incelenmesinden Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/7. esas sayılı dosyasındaki davacı vekilinin 03.04.2012 tarihinde, icra dosyasına başvurarak satışa muvafakat ettiği tespit edilmiştir. Davacı vekili tarafından verilen muvafakat ile mahkeme tarafından konulan tedbirin kaldırılamayacağı ancak; tedbir kararı veren mahkemenin ilgili tedbir kararını kaldırması ile satış yapılabileceği hususunun resen gözetilerek; tedbir kararı veren mahkemeden muvafakat alınmadan yapılan ihalenin feshine karar vermek gerekirken, talebin reddi isabetsiz olup mahkeme kararının bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir…”

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Şikayetçi/davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Şikayetçi/davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 366/III maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran