İcra, Kıymet Taktirine İtirazda Yetkili Yer İcra Hukuk Mahkemesidir Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17340
post-template-default,single,single-post,postid-17340,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İcra, Kıymet Taktirine İtirazda Yetkili Yer İcra Hukuk Mahkemesidir Yargıtay Kararı

İcra, Kıymet Taktirine İtirazda Yetkili Yer İcra Hukuk Mahkemesidir Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY
20. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2017/9857
KARAR NO: 2017/9650
KARAR TARİHİ: 20.11.2017

>>KIYMET TAKTİRİNE İTİRAZDA YETKİLİ YER İCRA HUKUK MAHKEMESİ.

ÖZET:kıymet takdirine itirazda yetkili İcra Hukuk Mahkemesi.. kıymet takdiri talimat yoluyla, başka bir İcra Müdürlüğünce yapılmışsa kıymet takdirine dair itirazları inceleme yetkisi de o icra dairesinin bağlı olduğu İcra Mahkemesine aittir.

Taraflar arasındaki davada … İcra Hukuk ve … 11. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesi’nin yargı çevresinde kalan mahkemelerce karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 Sayılı Kanun’un 36/3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR 

Dava, kıymet takdirine itiraza ilişkindir.

… İcra Mahkemesince; … 5. İcra Dairesinin 12/07/2016 tarihinde … İcra Dairesine yazmış olduğu talimat yazısında münhasıran … İlçesinde muhafaza altına alınan aracın satışa esas olmak üzere kıymet takdir işleminin yapılmasını istediği, … İcra Dairesince talimat doğrultusunda işlem tesis edildiği, bu haliyle talebin borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının haczi yönünde ve genel nitelikte olmayıp belli bir malın haczini isteyen nokta haczi biçiminde yazılmış olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir

… 11. İcra Hukuk Mahkemesince ise İİK’nın 128/a-1 maddesi gereğince kıymet takdirine dair şikayetin, kıymet takdirini yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılması gerektiği, kıymet takdirinin, …İcra Dairesinin 2016/89 Talimat sayılı dosyasından yapıldığı anlaşılmakla, yetkili mahkemenin …İcra Müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesi olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir

2004 Sayılı İİK’nın 4/1. maddesinde “…İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır…”
Aynı Kanunun 79. maddesinde ise “İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar. Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir…” hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere icra takibi hangi icra müdürlüğünce yapılmış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. Ancak, şayet haczolunacak mallar başka yerde ise talimatla malların bulunduğu yer icra müdürlüğünce yapılan hacizle ilgili şikayetlerde haczi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesince incelenir.

Somut olayda, kıymet takdiri talimat yoluyla, … İcra Müdürlüğünce yapıldığından kıymet takdirine dair itirazları inceleme yetkisi … 11. İcra Mahkemesine aittir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 Sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; … 11. İcra Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20/11/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran