Haberde Kişinin Ev Adresinin Yayınlanması Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eder Mi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir mi Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17035
post-template-default,single,single-post,postid-17035,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Haberde Kişinin Ev Adresinin Yayınlanması Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eder Mi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir mi Yargıtay Kararı

Haberde Kişinin Ev Adresinin Yayınlanması Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Eder Mi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir mi Yargıtay Kararı

ÖZET: Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıya dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Bireyin ev adresi, özel hayat kapsamına giren kişisel bir veri veya bilgi olup bundan dolayı kendisine tanınan korumadan yararlanacaktır. Davacının açık adresinin yayınlanmış olması, özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğindedir. Haberde bu bilginin yer almasında kamu yararı bulunduğundan da söz edilemez. Özel hayat kapsamına giren bu bilgilerin karartılarak ya da silinerek yayın yapılması mümkün iken, haberin sunumunda bu hususa dikkat edilmemesinin tazminatı gerektirdiğinde kuşku bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

T.C. YARGITAY

4.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/16369
Karar: 2015/13675
Karar Tarihi: 26.11.2015

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – BİREYİN EV ADRESİ ÖZEL HAYAT KAPSAMINA GİREN KİŞİSEL BİLGİ OLUP BUNDAN DOLAYI KENDİSİNE TANINAN KORUMADAN YARARLANACAĞI – DAVACININ AÇIK ADRESİNİN YAYINLANMIŞ OLMASI ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

(2709 S. K. m. 20) (5237 S. K. m. 134)

Dava: Davacı A.. A.. vekili Avukat E.. Ç.. tarafından, davalılar H.. Y.. ve diğerleri aleyhine 17/02/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 11/09/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Karar:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının, davalılardan M..A.. yönelik tüm, diğer davalılara yönelik aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının, davalılar H.. Y.. ve G.. A..’ye yönelik diğer temyiz itirazına gelince;

Dava, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıya dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, A..P.. yürüyüşe çıktığı sırada köpek tarafından ısırıldığını, bu nedenle şikayette bulunduğunu, A.. V.. tarafından ilgililer hakkında soruşturma izni verildiğini, yapılan soruşturmanın kovuşturmaya yer olmadığına kararı ile sonuçlandığını, bu kararın E.. G.. 07/02/2014 tarihli nüshasında “..” manşetiyle verildiğini, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın tam metninin, adı, soyadı, anne-baba ismi, doğum tarihi ve açık adresinde hiçbir karartma ve silme yapılmadan gazetede ve gazetenin internet sitesinde tümü ile yayınlandığını belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Davalılar, bir kişinin haber metninde isminin geçmesinin kişilik haklarına saldırı sayılmayacağını, ayrıca gazete yazı işleri müdürünün sorumluluğu olmadığını belirterek davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece, E..G.. 07/02/2014 tarihli sayısında yayınlanan haberde, davacının kişilik haklarına saldırı teşkil eden herhangi bir ibare yer almadığı, takipsizlik kararının yayınlanmasının kişilik haklarına saldırı teşkil etmediği, kararın içeriğinde kamuoyu tarafından bilinmesi halinde davacıyı küçük düşürecek, alay konusu olacak bir bilgi ve ibare olmadığı, diğer taraftan yazı işleri müdürü olan M.. A.. tazminat sorumluluğu bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Mahkeme gerekçesinde de belirtildiği üzere; yayınlanan haber, görünür gerçeğe uygun ve güncel olması, kullanılan ifadeler bağlamında öz ve biçim arasındaki dengenin korunmuş bulunması nedeniyle basın özgürlüğü sınırları içerisinde değerlendirilebilecek nitelikte bir haberdir. Habere konu edilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar metninin, haber içeriğinde görsel olarak yayınlanmasında da hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Zira okuyucunun dikkatini habere çekmeye yönelik ve gazetecilik tekniğinin gereği olarak bu şekilde yayın yapılabilir. Ne var ki; anılan karar metni, davacının açık adres bilgilerini de içermekte olup bu bilgiler karartılmadan ya da metinden çıkartılmadan, haberde tümü ile yayınlanmıştır.

A.. 09/10/2012 tarihli 42811/06 başvuru numaralı A..T.. kararında; “A.. 8. maddesi uyarınca herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkında sahiptir… Sözleşmenin 8. maddesi, özel hayat ve aile hayatının geliştiği, fiziksel olarak belirli bir yer olan bireyin konutuna saygı hakkını da korumaktadır… Bir bireyin ev adresi, özel hayat kapsamına giren kişisel bir veri veya bilgi olup bundan dolayı kendisine tanınan korumadan yararlanır… Özel hayatın korunması hakkı ile ifade özgürlüğü hakkı arasında kurulacak adil dengenin tespiti, yayınlanan haberin kamu yararı içeren tartışmalara bir katkısının olup olmadığında yatmaktadır.” şeklinde tespitlerde bulunulmuştur.

A.. yukarıya alıntı yapılan kararında da belirtildiği üzere, bireyin ev adresi, özel hayat kapsamına giren kişisel bir veri veya bilgi olup bundan dolayı kendisine tanınan korumadan yararlanacaktır. Davacının açık adresinin yayınlanmış olması, özel hayatın gizliliğini ihlal niteliğindedir. Haberde bu bilginin yer almasında kamu yararı bulunduğundan da söz edilemez. Özel hayat kapsamına giren bu bilgilerin karartılarak ya da silinerek yayın yapılması mümkün iken, haberin sunumunda bu hususa dikkat edilmemesinin tazminatı gerektirdiğinde kuşku bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yanılgılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen kararın, yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, davacının davalılardan M.. A.. yönelik tüm, diğer davalılara yönelik öteki temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte gösterilen nedenlerle reddine 26/11/2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran