Fesih Bildiriminin Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmaması
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
21291
post-template-default,single,single-post,postid-21291,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Fesih Bildiriminin Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmaması

Fesih Bildiriminin Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmaması

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin E 2015/711b  2016/9142 K  12.04.2016 tarihli kararında;

DAVA: Davacı-karsı davalı, ücret alacagı, fazla mesai ücreti, resmi tatil, hafta sonu ücreti, yıllık izin
ücreti alacaklarının, davalı-karsı davacı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemistir.
Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karsı davanın kabulüne karar verilmistir.
Hüküm süresi içinde davacı-karsı davalı avukatı tarafından temyiz edilmis olmakla, dava dosyası için
Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, geregi konusulup
düsünüldü:
A) Davacı-Karsı Davalı Isteminin Özeti:
Davacı-karsı davalı, 10/04/2011 tarihinde mikser operatörü ve sevkiyat sorumlusu olarak çalısmaya
basladıgını, 10/04/2013 tarihine kadar çalıstıgını, en son net ücretinin 2.300,00 TL oldugunu, davacının
haftalık 45 saati asar sekilde çalıstıgını ancak fazla mesai ücretlerinin ödenmedigini, resmi tatillerde
çalıstıgını karsılıgının ödenmedigini, yıllık izinlerinin kullandırılmadıgını, ücretinin ödenmedigini ileri
sürerek, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ve resmi tatil ücreti alacagını talep
etmistir.
B) Davalı-Karsı Davacı Cevabının Özeti:
Davalı-karsı davacı, davacının 10/04/2011-27/03/2013 tarihleri arasında çalıstıgını, istifa ederek isten
ayrıldıgı tarihe kadar beton santrali sevkiyat sorumlusu olarak çalıstıgını, davacının asgari ücretle
çalıstıgını, davacının tüm ücretlerinin ödendigini, davalı isyerinde fazla mesainin mecbur kalındıgında
yapıldıgını ve karsılıgının ödendigini, davacının çalısma süresi boyunca yıllık izinlerini kullandıgını,
davalı isyerinde haftanın 6 günü çalısıldıgını, davacının hafta tatili ücreti bulunmadıgını, milli bayram
çalısmalarına iliskin iddilarının dayanagı bulunmadıgını, takas mahsup definde bulunduklarını,
davacının ihbar önellerine uymadan is akdini sona erdirdiginden davacının ihbar tazminatı ödemesi
gerektigini savunarak davanın reddine, ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesini talep etmistir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkisi raporuna dayanılarak, Asıl dava yönünden: fazla mesai ve hafta sonu çalısma yapıldıgının ispat külfeti üzerinde bulunan davacı isçinin bu yükümlülügünü yerine
getiremedigi, dinlenen davacı tanıklarının davalıya karsı davalarının bulunması, bu yönden tanık
beyanlarına itibar edilmesinin mümkün bulunmadıgı, fazla çalısma ve haftasonu çalısma olgusunu
ispata yarayacak davacı tarafın baskaca delil sunamadıgı anlasılmakla, bu kalem alacak taleplerinin
reddine, davacının davalı tanık beyanlarıyla da anlasıldıgı üzere, resmi tatillerde çalıstıgı, bu
çalısmasına karsılık gelen ücretin davalı isverenlikçe ödendigi ispatlanamadıgından resmi tatil ücret
alacagının kabulüne karar verilmistir.
Karsı dava yönünden: Davacı taraf, is sözlesmesinin davalı isverenlikçe sona erdirildigini iddia etmis
ise de, davacının el yazılı istifa beyanının aksini gösterir herhangi bir delilin dosyaya sunulmadıgı ve
istifa beyanında herhangi bir sebebin gösterilmediginin görüldügü, davacının 4857 sayılı yasanın 17
maddesi uyarınca davalı isverenin feshi önceden ihbar etmesi gerektigi, davalı isverenligin ihbar
tazminatı talep hakkının bulundugu gerekçesiyle ihbar tazminatı alacagının kabulüne karar verilmistir.
D) Temyiz:Kararı davacı-karsı davalı vekili temyiz etmistir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandıgı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacıkarsı
davalı vekilinin asagıdaki bendin kapsamı dısında kalan temyiz itirazları yerinde degildir.
2-Isçinin ücretlerinin ödenmemesi veya … primlerine esas kazancın gerçek ücret üzerinden
gösterilmemesi 4857 sayılı Kanunun 24/II-e maddesi geregince isçiye haklı fesih hakkı verir. Diger
taraftan fesih tarihinde yürürlükte olan TBK’nun 435/2 maddesi geregince her ne kadar fesih sebebi
tarafça bildirilmesi gerekir ise de sözlesmeyi fesheden taraftan dürüstlük kurallarına göre hizmet
iliskisini sürdürmesinin beklenmemesi durumunda tüm kosullar haklı neden sayılacagından isçinin
fesih sebebini açıkça belirtmemesi sonuca etkili degildir. Davacının genel tatil ücretlerinin ödenmedigi
ve …’ya primlerinin gerçek ücret üzerinden bildirilmedigi sabit olup esasen bu Mahkemenin de
kabulündedir. Is iliskisinin bu nedenle çekilmez hal aldıgı sabit olup, davacı fesihten kısa bir süre sonra
dava açmıstır. Bu durumda davacının is sözlesmesini haklı nedenle feshi nedeniyle davalı-karsı
davacının ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır.
3-Mahkemece davacı tanıklarının isveren aleyhine dava açtıkları gerekçesiyle beyanlarına itibar
edilmedigi, dolayısıyla davacının fazla mesai ücretini kanıtlayamadıgı gerekçesiyle bu ücret alacagının
reddine karar verilmistir. Ancak tanık beyanları dısında delil varsa ve bu tanıkların açtıkları davada
isyerinde fazla mesai yapıldıgı kabul edilmisse bu delillerin birlikte degerlendirilmesi gerekir. Nitekim
dosya içerigine göre bazı bordrolarda fazla mesai ödemesi oldugu gibi vardiyalı çalısma konusunda
davalı tanık beyanları çeliskili olup, davalı tanıgı da davacının vardiya dısında da çalıstıgını beyan
etmistir. Diger taraftan davacı tanıgı olarak dinlenen …’ın isyerinde haftada 18 saat fazla mesai yaptıgı
Istanbul Anadolu 9.Is Mahkemesinin 17/07/2014 tarih ve E.2013/443, K.2014/375 sayılı kararı ile
kabul edilmis ve bu karar onanarak kesinlesmistir. Kesinlesen bu karar, davalı tanık anlatımları davacı
tanık anlatımları; ile birlikte degerlendirildiginde, isyerinde fazla mesai yapıldıgı sabittir. Mahkemece
bilirkisinin bu raporu degerlendirmeye tabi tutularak fazla mesai alacagına karar verilmelidir. Yazılı
gerekçeyle fazla mesai ücreti talebinin reddine karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmistir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, pesin alınan temyiz
harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12/04/2016 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran