Brüt Alacağın Nete Çevrilmesi Sırasında İşçi Payına Düşen Sgk Primi İle İşsizlik Sigortası Kesintilerinin Nazara Alınmaksızın Hesaplama Yapılması Hatalıdır Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16999
post-template-default,single,single-post,postid-16999,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Brüt Alacağın Nete Çevrilmesi Sırasında İşçi Payına Düşen Sgk Primi İle İşsizlik Sigortası Kesintilerinin Nazara Alınmaksızın Hesaplama Yapılması Hatalıdır Yargıtay Kararı

Brüt Alacağın Nete Çevrilmesi Sırasında İşçi Payına Düşen Sgk Primi İle İşsizlik Sigortası Kesintilerinin Nazara Alınmaksızın Hesaplama Yapılması Hatalıdır Yargıtay Kararı

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/14603
Karar No:2015/30987
K. Tarihi:3.11.2015

Davacı, izin ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı üniversitenin basın yayın evinde 03.04.1990 tarihinde işe başladığını, 14.01.2013 tarihine kadar aralıksız olarak çalıştığını, müvekkilinin işlerin yoğun olması nedeni ile çalışma hayatı boyunca hiç ücretli izin kullanmadığını ileri sürerek; izin ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının 02.04.1990 ile 14.01.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde aralıksız olarak çalıştığı, yıllık izinlerini kullanmadığını belirterek mahkememize dava açtığı, davacının çalıştığı dönem içerisinde yıllık izinlerini kullandığını yazılı belge ile davalı işveren tarafından ispatlanması gerektiği, ancak davalı işveren tarafından buna ilişkin herhangi bir belgenin sunulmamış olduğu, davacının çalıştığı süre içerisinde yıllık izinlerini kullandığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Bilirkişi tarafından brüt alacağın nete çevrilmesi sırasında işçi payına düşen SGK primi ile işsizlik sigortası kesintilerinin nazara alınmaksızın hesaplama yapılması hatalıdır.

3- Mahkemece 2547 sayılı yasanın 56/b maddesi gereğince davalı üniversitenin harçtan muaf olduğunun düşünülmemesi isabetsizdir.

4- Hükmedilen miktarların net mi yoksa brüt mü olduğunun belirtilmemesinin infazda tereddüt oluşturacağının düşünülmemeside hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, 03.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran