Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17058
post-template-default,single,single-post,postid-17058,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi

Adli Yardım Talepli Boşanma Dilekçesi

…  AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

                                                                                                                          ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

 

 

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                :

 

ADRESİ                                :

 

DAVA DEĞERİ                   :

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

KONU                                   : Adli yardımdan yararlandırılmamız iletarafların boşanmaları-

na, tazminat ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR                 

 

1-)Müvekkilemiz ile davalı taraf, … yılından bu yana evli olup,  evliliklerinden …isimli … yaşında ve …isimli …yaşında …adet müşterek çocukları bulunmaktadır. Aile nüfus kaydı, dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur.

 

2-) Daha önceden de evine ve ailesine yeterince ilgili davranmayan davalı taraf, … işiyle iştigal etmekte olup, son …yıldır, işlerinin kötüye gitmesini de bahane ederek, sürekli ve haddinden fazla alkol almaya başlamış, hem işini hem de evini ciddi şekilde ihmal etmiştir. Evliliklerinin baştan beri mutsuz süregelmesine rağmen, müvekkilemiz, bir eş olarak üzerine düşeni yerine getirmeye gayret etmiş, davalı tarafa yardımcı olmaya, davalı tarafın sıkıntılarını paylaşmaya çalışmıştır. Buna rağmen, davalı taraf, müvekkilemizin kendisine yardımcı olma çabalarına, her defasında müvekkilemize karşı şiddet kullanarak karşılık vermiştir. Bu husus, yaşanılanlara yakından şahit olmuş tanıkların (EK 2) anlatımları ve müteaddit defalar alınmak zorunda kalınan doktor raporları (EK3) ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konacaktır.

 

3-) Tüm bu gelişmeler, müşterek çocukların okul yaşamlarını da olumsuz etkilemiştir. Önceleri okuldaki başarılarının düşmesine, son zamanlarda ise, gerek parasızlık (ki, bunda, davalı tarafın tüm parasını içkiye yatırmasının payı büyüktür) gerekse manevi sıkıntı ve baskıdan dolayı okula devam edememelerine neden olmuştur. Konuya ilişkin olarak, okul yetkilileri tarafından çeşitli vesilelerle kaleme alınmış görüşme tutanakları ve rapor örnekleri (EK4) dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde (bknz, EK2) isimleri yer alan ilgililer tarafından, mahkemenizce uygun görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir.

 

4-) Uzunca bir süredir devam edegelen mevcut durum artık müvekkilemiz için katlanılmaz hale geldiğinden, işbu boşanma davasını açmak zorunluluğu doğmuştur. Taraflar arasındaki evlilik birliği, sözü edilen ve uzunca bir süredir şiddetini arttırarak devam edegeln nedenlerle temelinden sarsılmıştır. Tarafların barışma veya sulh olma imkanı bulunmamaktadır.

 

5-) Müvekkilemiz, ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir. Bu nedenle, … Barosu’na …/…/… tarihinde yapmış olduğu adli yardım talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen durumu tevsik edici belgeler, dilekçemiz ekinde (EK5) mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilemizin yargılama masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilemiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

 

6-) Adli yardımdan yararlandırılma talebimizin yanı sıra,tarafların boşanmalarına ve tüm iyiniyetine rağmen, oldukça incitici ve küçük düşürücü muamelelere maruz kalmış olması ve bu nedenle, uzunca bir süredir manevi açıdan çok sıkıntılı bir yaşam sürmek zorunda bırakılması nedeniyle, “manevi tazminat zenginleşmeye neden olmamalıdır” ilkesini de gözeterek, müvekkilemizyararına … TL manevi tazminat ile, dava süresince, kendisi için … TL ve her bir müşterek çocuk için …’er TL olmak üzere, toplam … TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

 

HUKUKİ NEDENLER                    : 4721 S. K. m. 166, 174, 175, 184, 4787 S. K. m. 4 ve

6100 S. K. m. 334-340.

HUKUKİ DELİLLER                      : Aile nüfus kaydı, tanık listesi, doktor raporları, okul

yetkililerince düzenlenmiş raporlar ve görüşme tuta-

nakları, fakirlik ilmühaberi, tanık anlatımları, bilirkişi

incelemesi ve yemin.

 

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan yararlandırılmasına, yanı sıra, tarafların boşanmalarına ve müvekkilemiz yararına …-TL manevi tazminat ile, dava süresince, kendisi için … TL ve her bir müşterek çocuk için …’er TL olmak üzere, toplam …-TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına, müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

 

EKLER          : 1. Aile nüfus kaydı örneği,

  1. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,
  1. Doktor raporları,
  2. Okul yetkililerince düzenlenmiş belgeler,
  3. Adli yardım başvuru formu ilefakirlik ilmühaberi ve  İlgili diğer belgeler,
  1. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

Davacı Vekili

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran