Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18710
post-template-default,single,single-post,postid-18710,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi

Yap-İşlet-Devret Sözleşmesi

YAP- İŞLET – DEVRET SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta, ………. ……….. ………/……. adresinde bulunan …………………….Bakanlığı (aşağıda kısaca “Bakanlık” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ……… ………….. …………../…….. adresinde mukim ……………… Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “Şirket olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla bir Yapı-İşlet Devret Sözleşmesi düzenlenmiştir.

 

Madde 1- Sözleşmesinin konusu;

 

Taşınmaz Tapu kaydı

İli:

İlçesi:

Mahallesi:

Mevkii:

Pafta No:

Ada No:

Parsel No:

Vasfı:

Yüzölçümü m²:

 

Madde 2- İrtifak Hakkının Süresi Başlama ve Bitiş Tarihi;

 

Birinci maddede nitelikleri belirtilen alan üzerinde aşağıdaki koşullarla süreli irtifak hakkı kurmuştur.

 

Hakkın süresi: 49 (kırkdokuz) yıldır.

 

Bu hak …/…/…. tarihinde başlayıp …/…/…. tarihinde sona erecektir.

 

Madde 3- İrtifak Hakkının Konusu;

 

Birinci maddede belirtilen taşınmaz mal üzerinde …. adet yat kapasiteli tali yat limanı ve yan üniteleri yapılacaktır.

 

Madde 4- İrtifak Hakkına Konu Taşınmazın Kullanım Şekli;

 

İrtifak hakkı kurulan alan sınırları ilerisinde Bakanlıkça verilen “Yatırım Belgesi” esasları doğrultusunda yukarıda belirtilen üniteler yapılacaktır.

 

İrtifak hakkı süresince, irtifak hakkı konusu taşınmaz malın kullanım amacı de-ğiştirilmeyecek ve amaç dışı kullanılmayacak, kısmen de olsa tesise ait ünitelerden herhangi biri (Kuaför, Dükkan, Diskotek, Bar, Kafeterya ve Satış, Mağazaları gibi) Bakanlığın izni olmadan başkasına kiraya verilmeyecektir. Bu senedin konusu olan irtifak hakkı Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Bakanlığın oluru olmadan devredilmeyecektir.

 

Madde 5- İnşaatın Başlama ve Bitim Tarihleri;

 

Bakanlık tarafından verilecek Yatırım Belgesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça irtifa hakkı konusu taşınmazın hak lehtarı veya temsilcisine tesliminden itibaren iki ay içinde inşaat ruhsatı alınarak inşaata başlanacak ve inşaat iki yıl içinde bitirilecektir.

 

Madde 6- Zeminin İrtifak Hakkı Bedeli;

 

A- İritfak Hakkı Bedeli:

 

İlk yıl için ………………..-TL’dir.

 

İkinci ve izleyen yıllar için kullanım bedeli ise Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca, (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) her yıl yayımlanan Devlet İhaleleri genelgesinde belirtilen artışlarının bir önceki yılı irtifak hakkı bedeline eklenmesi suretiyle saptanır. Saptanan bu bedele hak lehtarınca herhangi bir mahkeme ve Makama başvurarak itiraz edilmez.

 

İlk üç yıldan sonraki ikinci ve izleyen üç yıllık dilimlerin ilk yıl irtifak hakkı bedelleri yeniden takdir edilir ve izleyen yılların bedellerinin tahakkuk ve tahsili yukarıdaki hükümlerce tabii olur.

 

B- Hasılattın Pay Alınması:

 

İrtifak hakkında konu taşınmaz mal üzerinde gerçekleştirilen tesisin işletmeye geçmesinden sonra: toplam yıllık hasılattan %…. oranında pay alınacaktır. Bu payın ilk üç yıllık döneminde %…… oranında alınacağı kabul ve taahhüt edilecektir.

 

C- Ödeme Zamanı:

 

İlk yıl temin irtifak hakkı bedeli, hakkın tapuya tescilinden önce ödenecektir. 2. ve müteakip yıllar irtifak hakkı bedelleri ise her yıl hakkın başlangıç tarihine tekabül eden tarihten önce (01 Ocak) ilgili Maliye Dairesine yatırılacaktır.

 

Hasılattan alınacak pay bilanço yılını takip eden Mayıs ayı içinde ilgili Maliye Dairesine yatırılacaktır.

 

Süresi içinde ödenmeyen irtifak hakkı bedelleri için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı uygulanacaktır.

 

İki yıl üst üste irtifak hakkı bedelinin zamanında ödenmemesi halinde irtifak hakkı iptal edecektir.

 

Madde 7- Teminat;

 

Şirket Bakanlığın …/…/…. tarihli yazısından itibaren …. gün içerisinde yazıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirileceğine ilişkin Noterden onaylı bir taahhütname ile …….-TL. (……..) tutarındaki kesin ve süresiz bir teminat mektubunu Bakanlığa teslim etmiş olmalıdır.

 

Teminatın iadesi ve gerektiğinde paraya çevrilmesi hususunda “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”  hükümleri uygulanacaktır.

 

Madde 8- Plan ve Projelerde Tadilat;

 

İrtifak hakkı konusu taşınmazın üzerinde inşaat edilecek yapı ve tesisler, Şirket tarafından Bakanlıktan alınacak “Yatırım Belgesi”ne esas plan ve projelere uygun olarak yapılacaktır.

 

İrtifak hakkı kurulan alan sınırları dışındaki: Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde inşaat yapıldığı arazi veya doğanın görünüşü ve doğal yapısı değiştirildiği takdirde bu hak iptal edilecektir.

 

Madde 9- İnşaatın ve İşletmenin Kontrolü;

 

Bakanlık ile …………. Bakanlığı inşaat aşamasında ve işletme süresince irtifak hakkı konusu taşınmazın üzerindeki bütün yapı ve tesisleri kontrol etmeye veya ettirmeye yetkilidir. Bu sırada belirlenecek hata ve noksanlıklar Bakanlıklarca saptanacak süre ve şartlarla Şirket tarafından tamamlanacaktır.

 

İnşaatın projede belirtilen süre içerisinde projeye uygun olarak tamamlamasını müteakip her ….. yılda bir ilgili iadelerin yöresinde yapacağı kontrollerde tesisin onarımını gerektiği saptandığı takdirde masrafı kendisi tarafından karşılanmak koşulu ile gerekil onarım hak lehtarınca yapılacak ve Hazineden hiçbir bedel talebinde bulunmayacaktır.

 

Madde 10- Kıyının Korunulması ve Kullanılması;

 

İrtifak hakkı kurulan taşınmazın kullanımı sırasında çevre ve deniz kirliliğinin önlenmesi için gereken önlemler alınacak ve bu konudaki mevzuata titizlikle uygulanacaktır.

 

Üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın çevresindeki Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler (özellikle, kıyılar, kumsallar) kumunun kullanımına açık tutulacak geliş geçiş kesinlikle engellenmeyecektir.

 

Madde 11- Vergi Resim, Harç, Prim ve Diğer Harçlar;

 

İrtifak hakkı tesisi bedeli taşınmaz malın kullanılmasının karşılığıdır. Tapuya tescil. terkin, yapı ve tesisler için, ……, ……., ……. ve benzeri kuruluşlara ödenmesi gereken her türlü vergi, resim harç, prim ve benzeri mükellefiyetler Şirket tarafından karşılanacaktır. Ayrıca 492 sayılı Harçlar Kanunun eki 4 sayılı tarifesinin 13. maddesinin (A) fıkrasında belirlenen tapu harcı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki yapı kullanma izni harcı da yine şirketçe karşılanacaktır.

Madde 12- Devir;

 

Lehine irtifak hakkı tesis edilen şirket hakkın tamamı veya bir kısmını …. Bakanlığı ile Bakanlığın izni olmaksızın başkasına devredilemeyecektir.

 

Şirket, mevcut veya gelecekte çıkarılan hisselerinin devrine ilişkin her türlü tasarrufu Bakanlığa bildirmek, bakanlık ile ……… Bakanlığı’nın olumlu görüşüne dayanan yazılı izni ile gerçekleştirmek zorundadır.

 

Gerçek irtifak hakkının tamamının satış yoluyla devrinde ve gerekse hak lehtarı şirketin hisselerinin satışı yoluyla devrinde …………. Bakanlığı ile Bakanlık yazılı izin verirken gerekli gördüğü takdirde taahhüt senedindeki koşullarda değişiklik yapılabilir.

 

Hak lehtarı bu şirketin başka bir şirket ile birleşmesinde …………… Bakanlığı’nca olumlu görüş verilmesi halinde Bakanlık ‘ça birleşmeye izin verilebilir.

 

Madde 13- Alt Yapı Giderlerine Katılma;

 

İrtifak hakkı konusu arazinin bulunduğu turizm gelişim alanında Belediye hizmetlerinin Belediyece diğer hizmetlerin ilgili kuruluşlarca karşılanması halinde Bakanlık’ça bu hizmetlerin görülmesi için kurulacak idarenin kararlarına kesinlikle uyulacak ve talep edilen katkı payları hak lehtarınca ödenecektir.

 

Madde 14- İrtifak Hakkının Son Bulması;

 

İrtifak hakkı tanınan süre sonunda bitecektir. Üzerinde irtifak hakkı kurulan alan süresi sonunda üzerindeki bütün yapı ve tesisleriyle beraber sağlam ve işler durumda Hazineye teslim edilecektir. Bunun için şirket veya bir başka üçüncü kişi tarafından herhangi bir hak, tazminat veya bedel talep edilmeyecektir.

 

Madde 15- İrtifak Hakkının İptali;

 

Bu taahhüt senedinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maddelerinin yerine getirilmemesi sözleşmenin önemli ölçüde ihlali sayılır ve Hazinece bir tazminat ödenmeksizin tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder.

 

Madde 16- Tahliye;

 

İrtifak hakkının lehtarı, hak süresi sonunda veya bu taahhütnamede belirtilen ve belirtilmeyen diğer nedenlerden dolayı hakkın son bulması halinde taşınmazı tahliye etmez ve bu taahhütnamede yazılı şartlarla Hazineye teslim etmez ise, her geçen gün için olayın vuku bulduğu yılın irtifak hakkı bedelinin %……. (yüzde ………) si kadar ceza ödemek zorundadır.

Ceza ödenmesi taşınmazın kullanılmasına ve tahliyenin geciktirilmesine neden olmaz.

 

Madde 17- Sorumluluk;

 

Hak lehtarı kesin tahsisin yapıldığı tarihten itibaren taşınmazın Hazineye fiilen teslim edileceği güne kadar çevreye verebileceği her türlü zarar ve ziyadan (kaza dahi olsa) idari, mali ve cezai açıdan sorumludur.

 

Madde 18- Süre Uzatımı;

 

1- Tabii afetler (yangın, zelzele, su baskını vs.)

2- Ülkede genel veya işin yapıldığı yerde kısmi seferberlik ilanı,

3- Genel ve kısmi grev. lokavt gibi kısmi hak ve kullanımından doğan imkansızlıkların meydana gelmesi.

4- Bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması

ve benzeri hallerde süre uzatımı talebinde bulunulamaz.

 

Madde 19- Ormanlık Alanlarda Uygulanacak Kurallar;

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 15. maddesine göre ödenmesi gereken orman fonuna katılma payı tahsis tarihini takip eden 3. yıldan itibaren 5 yılda ve 5 eşit taksitle şirket tarafından ödenecek, makbuzların birer örneği Bakanlığı verilecektir.

 

Şirket adına tahsis edilen taşınmaz malın ana niteliği bozulmadan orman varlığı zedelenmeden kullanılacaktır. Yangından ve zararlılardan korunması için gerekli tedbirler şirket tarafından alınacaktır. İnşaat sırasında kaldırılacak ağaçlar ile devrik ve çürük ağaçların kesim ve nakil işlemlerinin mahalli orman idaresince yapılması sağlanacaktır.

 

Madde 20- Uygulanacak Hükümler;

 

Bu taahhütnamede belirtilmeyen hallerde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümleri, bunlarda açık bir hüküm olmaması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.

 

Madde 21- Husumetin Kabulü;

 

Üzerinde irtifak hakkı kurulun taşınmaz malla ilgili olarak açılmış ya da açılacak her türlü davaya ilişkin husumeti hak lehtarı karşılayacak, açılan davaları öğrendiği tarihten itibaren …… (……..) gün içinde yazılı olarak yerel ilgili …… dairesine bildirilecektir. Bildirilmemesinden dolayı Hazine aleyhine doğabilecek her türlü zarar ziyandan hak lehtarı Hazineye veya hak lehtarı aleyhine sonuçlanacak olursa hak lehtarı Hazineden uğradığı veya uğrayacağı zararı ziyana ve kar kaybına karşı herhangi bir tazminat, hak bedel ve benzeri bir şey istemeyecektir.

 

Madde 22- Hafriyat Sırasında Bulunacak Tarihi Eserler;

 

Proje uygulama sırasında eski ve tarihi eserlere rastlanıldığında kazı işlemleri derhal durdurulacak, bulunan eserler kazı yerinde muhafaza edilecek, durumdan hemen en yakın mülki amirliği haberdar edilecektir.

 

Madde 23- Uyuşmazlıkların Çözüm yeri;

 

Uyuşmazlıkların çözüm yeri 6100 sayılı kanunun genel yetkili mahkemeye ilişkin düzenlemesine göre çözümlenecektir. …/…/…

 

 

HAZİNE TEMSİLCİSİ                                                                 HAK SAHİBİ

ADI VE SOYADI                                                                           ADI VE SOYADI

İMZA                                                                                               İMZA

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran