YAĞMA SUÇU VE ETKİN PİŞMANLIK
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18673
post-template-default,single,single-post,postid-18673,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

YAĞMA SUÇU VE ETKİN PİŞMANLIK

YAĞMA SUÇU VE ETKİN PİŞMANLIK

T.C. YARGITAY
6.Ceza Dairesi

Esas: 2016/840
Karar: 2016/4388
Karar Tarihi: 25.05.2016

YAĞMA SUÇU – TCKNIN MADDESİNDE YAZILI SEÇME SEÇİLME VE DİĞER SİYASİ HAKLARI KULLANMAKTAN İBARESİNİN İPTAL EDİLMİŞ OLMASININ GÖZETİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

ÖZET: Sanıklardan …’dan, … adet lunapark jetonu, …’dan da, bir adet .. TL, …..adet lunapark jetonu ile suçta kullanılan bir adet pala bulunup, muhafaza altına alındığı, akabinde de polis tarafından bu para ve jetonların yakınanlara iade edildiğinin anlaşılması karşısında; rızai iade koşulları oluşmadığı halde sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nun 168. maddesiyle uygulama yapılması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır …. tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün,2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK’nın 53/1-b maddesinde yazılı, “seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin iptal edilmiş olması bozma sebebiyse de bu husus yeniden yargılanmayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 149, 168) (5271 S. K. m. 326) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Taraf beyanlarına göre, suçun işlendiği saat olarak, 20:30’u belirtmiş olmaları ve Mahkeme’nin kabulünün de bu yönde olması karşısında; suç tarihinde, …/Merkez’de, güneşin yaz saati uygulamasına göre saat 19.50’de battığının anlaşılması karşısında, sanıklar hakkında unsurları oluşmadığı halde 5237 sayılı TCK’nın 149/1. maddesinin (h) bendi ile de uygulama yapılmış ise de; yağma suçunun silahla ve birden fazla kişi ile birlikte işlenmiş ve dolayısıyla olayda birden fazla nitelikli halin gerçekleşmiş olması nedeniyle, aynı Yasanın 61. maddesi gereğince temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiği gözetildiğinde, bu durum sonuca etkili görülmediğinden; ayrıca 03.06.2015 tarihli “Yakalama, Üst Arama, Rızaen Teslim, Muhafaza Altına Alma ve Teslim Tutanağı” ile 04.06.2015 tarihli “Teslim ve Tesellüm Tutanakları”na göre, yakınanlar … ve …’e yönelik yağma eylemi sonrası, yakınanların polise haber vermesi üzerine olay yerine yakın … Park AVM civarında, eşkale uydukları için yakalanan sanıkların, kimlikleri kontrol edildiğinde, yakınanların isimlerini belirttikleri şüpheli şahıslar olduklarının tespiti üzerine haklarındaki suçlama anlatıldığında, inkara dayalı beyanda bulunmaları ile yapılan üst aramalarında; yakınanlardan yağmaladıkları anlaşılan sanıklardan …’dan, 1 adet 10 TL, 13 adet lunapark jetonu, …’dan da, bir adet 50 TL, bir adet 20 TL, iki adet 10 TL, 3 adet 5 TL ve 14 adet lunapark jetonu ile suçta kullanılan bir adet pala bulunup, muhafaza altına alındığı, akabinde de polis tarafından bu para ve jetonların yakınanlara iade edildiğinin anlaşılması karşısında; rızai iade koşulları oluşmadığı halde sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nun 168. maddesiyle uygulama yapılması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hâkimler Kurulu’nun takdirine göre; suçların sanıklar tarafından işlendiğinin kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar TCK’nın 53/1-a-b-c-d-e maddesinde yazılı hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına; ancak, TCK’nın 53/3. maddesi uyarınca koşullu salıverildikleri takdirde, kendi altsoyları üzerinde TCK’nın 53/1-c bendinde sayılan hakları kullanmaktan yoksunluklarının sona erdirilmesine karar verilmiş ise de; 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile TCK’nın 53/1-b maddesinde yazılı, “seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan” ibaresinin iptal edilmiş olması,

2-)Suçu birlikte işleyen sanıkların neden oldukları yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulmaları yerine 5271 sayılı CMK’nın 326/2. maddesine aykırı biçimde “eşit olarak tahsiline” biçiminde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık … savunmanı ile sanık …ve savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA,

Sonuç: Bozma nedenleri yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hüküm fıkrasından “TCK’nın 53. maddesinin uygulanması” ve “sanıklardan eşit olarak tahsiline” ilişkin bölümler çıkarılarak, yerlerine sırasıyla “Sanıkların kasten işlemiş oldukları suç için hapis cezasıyla mahkumiyetlerinin yasal sonucu olarak, TCK’nın 53/1. maddesinin uygulanması yönünden, (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme, seçilme ve diğer siyasi hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına; aynı Kanunun 53/2. maddesinin uygulanması açısından, 53/1.maddesinin (a, c, d ve e) bentleri ile (b) bendinde yazılı seçme ve diğer siyasi hakları ve aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca, (c) bendinde yazılı kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini mahkum oldukları hapis cezasından koşullu salıverilinceye kadar kullanamamalarına” ve “sanıklardan neden oldukları yargılama giderinin ayrı ayrı alınmasına” tümceleri eklenmek suretiyle, eleştiriler dışında diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek ONANMASINA, 25.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran