TESCİL DAVASI - ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE TESPİT TARİHİNDEN ÖNCE ORMAN KADASTROSU YAPILMADIĞI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18855
post-template-default,single,single-post,postid-18855,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TESCİL DAVASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE TESPİT TARİHİNDEN ÖNCE ORMAN KADASTROSU YAPILMADIĞI

TESCİL DAVASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE TESPİT TARİHİNDEN ÖNCE ORMAN KADASTROSU YAPILMADIĞI

T.C. YARGITAY
20.Hukuk Dairesi

Esas: 2015/8868
Karar: 2016/4945
Karar Tarihi: 21.04.2016

TESCİL DAVASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE TESPİT TARİHİNDEN ÖNCE ORMAN KADASTROSU YAPILMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Kanunun maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamıştır. Dava konusu taşınmaz, tapulama çalışmaları sırasında Tapulama Kanununun maddesi gereğince tapulama harici olarak tespit görerek … yılında kesinleşmiştir. Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak mahkemece verilen ilk kararda fazlaya ilişkin talebin reddine denilerek krokide (D) harfi ile gösterilen bölüm hakkındaki davanın reddedilmesi ve bu hükmün davacı tarafça temyiz edilmemesi üzerine bu kısımla ilgili olarak davalı …lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu dikkate alınarak hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(4721 S. K. m. 713)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı …vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı … vekili, dava dilekçesinde sınırlarını bildirdiği …köyünde bulunan bir parça taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının müvekkili yararına oluştuğunu iddia ederek, Medenî Kanunun 713. maddesi hükmüne göre müvekkili adına tescilini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 21.07.2008 tarihli fen bilirkişi krokisinde (A) harfi ile gösterilen 2353 m2’lik ve (B) harfi ile gösterilen 12740 m2’lik taşınmazların davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm …tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 07.05.2009 tarih ve …/… Esas, …/… Karar sayılı ilamı ile mahkemece eksik orman ve zilyetlik araştırması yapıldığı gereğine değinilerek bozulmuştur.

Mahkemece, bozma ilamına uyulmasının ardından yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulü ile …ili, … ilçesi, … köyünde kain ve kuzeyinde tapulama harici yer ve 533 nolu parsel, doğusunda tapulama harici yer, güneyinde tapulama harici yer, batısında 532 ve 533 nolu parseller ile çevrili fen bilirkişi … … ile harita mühendisi … …’nin 12/10/2010 tarihli rapor ve krokilerinde (A) olarak belirtilen 2353,01 m2 yüzölçümündeki taşınmaz ile …ili, … ilçesi, … köyünde kain ve kuzeyinde 537 ve 539 nolu parseller, doğusunda 537 ve 539 nolu parseller, güneyinde tapulama harici ve dava konusu (B) ile işaretli yer, batısında 538 nolu parsel ile çevrili fen bilirkişi … … ile Harita Mühendisi … …’nin12/10/2010 tarihli rapor ve krokilerinde (D) harfi ile gösterilen 2757,13 m2 yüzölçümündeki taşınmazın TMK’nın 713/1. maddesi gereğince davacı adına tapu siciline kayıt ve tesciline, fazlaya ilişkin talebin reddine, 12/10/2012 tarihli fen bilirkişisi ve harita mühendisi tarafından hazırlanan raporunun kararın eki sayılmasına, mahkemenin 13.11.2008 tarih ve …/… Esas – …/… Karar sayılı kararıyla dosya arasında bulunan fen bilirkişisi … … ve … … tarafından 21.07.2008 tarihli krokide (C) harfi ile işaretli 33298,50 m2’lik bölümün tesciline yönelik talebin reddine dair kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiğinin tespitine karar verilmiş, hüküm davalı …vekili tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 24.06.2013 tarih ve …/… Esas – …/… Karar sayılı ilâmı ile taşınmazın krokide (A) harfi ile gösterilen bölümüne yönelik temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, dava konusu taşınmazın krokide (D) harfi ile gösterilen bölüme yönelik temyiz itirazları bakımından bozmadan önce fazlaya ilişkin talebin reddine denilerek (D) harfli bölümü hakkında davanın reddedildiği, davacı gerçek kişinin bozmadan önceki hükmü temyiz etmemesi nedeniyle taşınmazın krokide (D) harfi ile gösterilen bölümü yönünden davalı …lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu, mahkemece çekişmelitaşınmazın krokide (D) harfi ile gösterilen bölümüne yönelik olarak açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmesinin usuli kazanılmış hak kuralının ihlali olduğu gereğine değinilerek bozulmuştur.

Mahkemece, bozma ilâmına uyulmasının ardından yapılan yargılama sonucunda dava konusu olan fen bilirkişi … … ile harita mühendisi … …’nin 12/10/2010 tarihli rapor ve krokilerinde (D) harfi ile gösterilen yer ile ilgili açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı …vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medenî Kanunun 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamıştır. Dava konusu taşınmaz, tapulama çalışmaları sırasında Tapulama Kanununun 2. maddesi gereğince tapulama harici olarak tespit görerek 23.01.1981 yılında kesinleşmiştir.

Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak mahkemece verilen ilk kararda fazlaya ilişkin talebin reddine denilerek krokide (D) harfi ile gösterilen bölüm hakkındaki davanın reddedilmesi ve bu hükmün davacı tarafça temyiz edilmemesi üzerine bu kısımla ilgili olarak davalı …lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu dikkate alınarak hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 21.04.2016 günü oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran