Terör Nedeniyle Kapatılan İşyeri Sahibinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Sorumluluğu-Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17304
post-template-default,single,single-post,postid-17304,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Terör Nedeniyle Kapatılan İşyeri Sahibinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Sorumluluğu-Yargıtay Kararı

Terör Nedeniyle Kapatılan İşyeri Sahibinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Sorumluluğu-Yargıtay Kararı

T.C.                                                                                                                                                                                    YARGITAY
22. Hukuk Dairesi                                                                                                                                                            Esas No        :2015/18830
Karar No      :2017/24921
Karar Tarihi: 15.11.2017
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İLGİLİ KANUN MADDESİ UYARINCA
YAPILAN FESİHTE İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ
GEREKMEKTE İSE DE İŞVERENİN BİLDİRİM ŞARTINA UYMASI YA DA
İHBAR TAZMİNATI ÖDEMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN OLMADIĞI –
DAVACININ İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİ
ÖZET: İşveren feshi, 4857 Sayılı Kanun’un 25/III. maddesi uyarınca haklı sebebe dayanmaktadır. Söz
konusu madde uyarınca yapılan fesihte, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmekte ise de,
işverenin bildirim şartına uyması ya da ihbar tazminatı ödemesi yükümlülükleri yoktur. Hal böyle
olunca, mahkemece davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
(4857 S. K. m. 25) (1475 S. K. m. 14)
Dava: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili
tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi …
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak ve ihbar
önelinde bulunulmadan feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatları ile davacıya ödenmediğini
iddia ettiği bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı vekili, davacının iş
sözleşmesinin mücbir sebeple feshedildiğini, bu sebeple ihbar tazminatına hak kazanamadığını
savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının
aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin (III) numaralı bendinde, işçiyi işyerinde bir haftadan fazla
süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde, işverenin derhal fesih
hakkının olduğu açıklanmıştır. İş sözleşmesinin zorlayıcı sebeplerle 4857 Sayılı Kanun’un 25/III. bendi
uyarınca feshi halinde, işverenin bildirim şartına uyma ya da ihbar tazminatı ödeme yükümlülükleri
bulunmamaktadır. Ancak, mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatının
ödenmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davacının iş sözleşmesi, davalı işverence …’da meydana
gelen olaylar sebebiyle oluşan şartların çalışma imkanını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle 4857 Sayılı
Kanun’un 25. maddesinin (III) numaralı bendi uyarınca feshedilmiştir. …’da yaşanan olaylar ve
akabinde başlayan iç savaş herkesçe bilinen vakıa niteliğinde olup bu durum işçiyi işyerinde bir
haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebeptir. Bu halde, işveren feshi, 4857 Sayılı
Kanun’un 25/III. maddesi uyarınca haklı sebebe dayanmaktadır. Söz konusu madde uyarınca yapılan fesihte, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmekte ise de, işverenin bildirim şartına uyması ya da ihbar tazminatı ödemesi yükümlülükleri yoktur. Hal böyle olunca, mahkemece davacının ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz
harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine 15.11.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran