Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18219
post-template-default,single,single-post,postid-18219,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi

Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi

………………..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR :

1)………………………………………………
2)………………………………………………
3)………………………………………………
VEKİLİ          : Av. ………………………
DAVALI         : ……………………………………………….. (icra dosyası alacaklısı )
VEKİLİ          : Av………………………
KONU            : Terekenin Borca Batık Olduğunun Tespiti Talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkillerimizin murisi olan ………………..TC kimlik numaralı ……………. …/…/20…. tarihinde vefat etmiştir.Murisin vefatının ardından mirasçı olarak müvekkillerim kalmıştır. ……………… ‘nın vefat tarihinde terekesinde her hangi bir mal varlığı olmadığı bilindiği için müvekkillerimiz tarafından murisin terekesi hakkında mirası red yoluna gidilmemiştir. Mirasın red süresinin geçirilmesinin ardından, söz konusu davanın davalısı………’in başlatmış olduğu icra takibi üzerine muris ……………….’in terekesinin borca batık olduğu anlaşılmıştır.
2. ……………’in vefat tarihinde maddi değere sahip olabilecek üzerine kayıtlı olan her hangi bir gayrimenkul ya da menkul mal varlığı yoktur. Müvekkillerimizin miras bırakanı …….. ………., ölüm tarihi itibariyle müvekkillerimize her hangi bir maddi değere sahip bir mal varlığı bırakmadığı gibi bir çok borç bırakmıştır.
3. Davalı ………………. tarafından müvekkillerimin murisleri ………………. aleyhine ………. . İcra Müdürlüğünün, …….. E. Sayılı icra takibi dosyasından icra takibi başlatılmış olup, ……………’in vefatı nedeniyle yasal mirasçı konumunda olmaları nedeni ile müvekkillerime de ödeme muhtırası tebliğ edilmiştir.Müvekkillerim bu nedenle borca batık olan terekenin borçlarını ödemek ile karşı karşıya kalmışlardır.
4. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14/03/2001 tarih, 2001/2-220 Esas ve 2001/240 Karar sayılı kararında özetle, “Medeni Kanunumuz, mirasın “hakiki reddini süre ile kayıtlı kılıp, mirasçıların tek taraflı irade açıklaması ya da dava yolunu öngördüğü halde, davada söz konusu “hükmi reddin” sonuç doğurması için her hangi bir irade açıklaması ya da dava yolu öngörülmemiştir. Dahası reddin kendiliğinden oluştuğu kabul edilip, mirasın açılma ile mirasçılara kendiliğinden intikal edeceği yolundaki kurala bir istisna getirilmiştir. Gerçekte de mirası hükmen reddetmiş sayılan kişi tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bunu def’i yoluyla da ileri sürebilir.” şeklinde hüküm kurulmuştur.
5. Aynı şekilde; Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.04.2008 tarih, 2008/4-332 Esas ve 2008/336 Karar sayılı kararında özetle; “dava rucuen tazminat talebine ilişkindir. Uyuşmazlık, mirasın reddine ilişkin hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda toplanmaktadır. Miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. Hükmi reddin sonuç doğurabilmesi için her hangi bir irade açıklamasına veya dava açılmasına gerek yoktur. Mirası hükmen reddedilmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi bunu defi yoluyla da ileri sürebilir. Dosya kapsamından miras bırakanın menkul ve gayrimenkulü bulunmadığı gibi her hangi bir gelirinin de bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda miras bırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olduğunun kabulü gerekir. Açıklanan nedenlerle mirasın hükmen reddedildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.” Şeklinde hüküm kurulmuştur. Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 2002/3022 Esas ve 2002/3315 Karar sayılı kararı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 2002/1607 Esas ve 2002/5992 Karar sayılı kararı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2004/6782 Esas ve 2005/155 Karar sayılı kararlarında da benzer şekilde hüküm kurulmuştur.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Hukuk Daireleri kararları ışığında, terekenin borca batık olduğunun tespiti için, tereke alacaklıları aleyhine dava açılabileceği, bu davanın her hangi bir süreye tabi olmadığı, bu davada asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu hususu açıkça ortadadır.

Belirtilen nedenlerle müvekkillerimin murisi ………….’in terekesinin borca batık olduğunun tespitine karar verilmesi için eldeki davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. Ve sair tüm yasal mevzuat Hükümleri,
HUKUKİ DELİLLER    : ……………( )..İcra Müdürlüğünün 20…./……… E. Sayılı takip dosyası, mirasçılık belgesi, tapu kayıtları, trafik kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi ve sair tüm yasal deliller.
TALEP VE SONUÇ       : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle, mirasın borca batık olduğunun tespiti ile müvekkillerimizin mirasçılıklarının kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz. …/…/20

Davacılar vekili
Av. ………….

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran