TEMLİK ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI - DAVALARDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA MAKTU OLARAK HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ - İFLAS MASASININ NİSPİ VEKALET ÜCRETİ İLE SORUMLU TUTULDUĞU
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19610
post-template-default,single,single-post,postid-19610,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TEMLİK ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI – DAVALARDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA MAKTU OLARAK HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – İFLAS MASASININ NİSPİ VEKALET ÜCRETİ İLE SORUMLU TUTULDUĞU

TEMLİK ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI – DAVALARDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA MAKTU OLARAK HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – İFLAS MASASININ NİSPİ VEKALET ÜCRETİ İLE SORUMLU TUTULDUĞU

T.C. YARGITAY

15.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/4549
Karar: 2016/3863
Karar Tarihi: 14.07.2016

TEMLİK ALACAĞININ TAHSİLİ DAVASI – DAVALARDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİNE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ UYARINCA MAKTU OLARAK HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – İFLAS MASASININ NİSPİ VEKALET ÜCRETİ İLE SORUMLU TUTULDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kayıt kabul davaları, alacağın iflas masasına kaydı istemine ilişkin olup; belirli bir miktarın ödenmesine yönelik bulunmadığından bu davalarda harç ve vekalet ücretine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu olarak hükmedilmesi gerekir. Mahkemenin kayıt kabule karar vermesine karşın iflas masasını nispi vekalet ücreti ile sorumlu tutması doğru olmadığından hükmün bozulmasını gerektirmiştir.

(6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava ve Karar: Davacı .. Metal ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile davalılar 1-.. İnş. A.Ş. İflas İdaresi 2-… 3-.. İnş. Taah. Em. Pet. Ür. Dan. San ve Tic. Ltd. Şti. İflas idare memurları 1-Avukat .. 2-.. 3-.. arasındaki davadan dolayı .. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen .. gün ve .. sayılı hükmü onayan Dairemizin .. gün ve .. sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili ile davalı .. İnş. A.Ş. İflas İdaresi vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, temlik alacağının tahsiline karar verilmesi istemiyle açılmış, mahkemece davalı … hakkındaki davanın reddine, diğer davalılar yönünden ise kabulü ile alacağın davalılardan tahsiline, tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla alacağın .. İnş. A.Ş. İflas Masasına kaydının yapılmasına karar verilmiş, kararın, davacı ile davalı …. A.Ş. İflas İdaresince yapılan temyiz üzerine temyiz istemleri reddedilerek Dairemizce onanmış, davacı ile davalı iflas idaresinin karar düzeltme istemiyle dosya yeniden incelenmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalı iflas idaresinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer karar düzeltme istemleri reddedilmelidir.

2-Mahkeme kararından davacının, yükleniciden temlik aldığı 117.000,00 TL alacağının .. İnş. A.Ş.’nin iflas etmiş olması nedeniyle icra iflas Kanunu’nun 235 ve devamı maddeleri uyarınca kayıt kabul davasına dönüştüğü, iflas kararının da kesinleştiğinden bahisle alacağın iflas masasına kaydının yapılmasına karar verilmiştir. Kayıt kabul davaları, alacağın iflas masasına kaydı istemine ilişkin olup; belirli bir miktarın ödenmesine yönelik bulunmadığından bu davalarda harç ve vekalet ücretine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu olarak hükmedilmesi gerekir. Mahkemenin kayıt kabule karar vermesine karşın iflas masasını nispi vekalet ücreti ile sorumlu tutması doğru olmadığından ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden düzeltilerek onanması gerekirken hükmün onanmış olduğu bu defa yapılan incelemede anlaşılmakla, davalı iflas idaresinin karar düzeltme isteminin kabulü ile hüküm fıkrasının nispi vekalet ücretine ilişkin kısmının 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 438/VII. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm, davalı …. A.Ş. İflas Masasının diğer karar düzeltme istemlerinin reddine, 2. bent uyarınca davalı iflas idaresinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin .. gün ve .. Karar sayılı onama ilamının kısmen kaldırılarak mahkeme kararının 7. bendinde yer alan “Davalılar .. İnş. A.Ş. iflas masası” bölümünün çıkartılarak aynı bendin devamına “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca 1.500,00 TL maktu vekalet ücretinin davalı …. A.Ş. İflas Masasından tahsili ile davacıya ödenmesine” kelime dizininin yazılmasına ve hükmün değiştirilmiş bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, HUMK’nın 442. maddesi hükmünce 248,00 TL para cezası ile bakiye 3,20 TL red harcının karar düzeltme isteyen davacıya yükletilmesine, ödediği temyiz ve karar düzeltme peşin harçlarının istek halinde karar düzeltme isteyen davalı .. A.Ş. İflas İdaresi’ne geri verilmesine, 14.07.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran