Telif Hakkına İlişkin Tazminat Alacağı İlamın Kesinleşmeden İcraya Konulması
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17999
post-template-default,single,single-post,postid-17999,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Telif Hakkına İlişkin Tazminat Alacağı İlamın Kesinleşmeden İcraya Konulması

Telif Hakkına İlişkin Tazminat Alacağı İlamın Kesinleşmeden İcraya Konulması

T.C

YARGITAY                                                                                                                                                                                                                                                              12. Hukuk Dairesi                                                                                                                                                                                                                                                Esas No                      :2018/3154
Karar No                   :2018/7106
Karar Tarihi            : 02.07.2018

YARGITAY KARARI
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı
tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası
için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler
okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda; sair itirazları yanında müvekkili aleyhine ilamlı icra
takibi başlatıldığını, takibe konu ilamın kesinleşmediğini, şahsın hukukuna yönelik olduğundan
kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini talep
etmiş, mahkemece, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamların kesinleşmeden icraya konulamayacağı,
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararın davacı-tüzel kişinin kişilik haklarına
yönelik izinsiz kullanım sebebiyle tazminata ilişkin olduğu kesinleşmeden icra edilemeyeceği
gerekçesiyle talep kabul edilerek takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken
HUMK’nun 443/1. maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın
kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Bu kuralın istisnaları da yine yasalarda
düzenlenmiştir.
Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar (HUMK.443/4 m.) kesinleşmeden icra edilemez. Anılan
maddede belirtilen hükümler, Medeni Kanunun “Kişiler Hukuku” ve “Aile Hukuku” kitaplarında yer alan
konulara ilişkin tüm hükümler olmayıp, kişinin doğrudan şahsı ya da ailevi yapısı ile ilgili hukuki
durumunda değişiklik yaratan ilamlar ile bu ilamların feri niteliğindeki hükümlerdir (örneğin
ad,soyad,yaş tashihi,velayetin nez’i, babalık davası,nesep tashihi, boşanma ve bunun fer’i
niteliğindeki hükümler gibi…). Yine çocuk teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilamlar
da, kesinleşmedikçe icra edilemez (Baki Kuru-İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, sayfa 923-924).
Somut olayda, icra takibinin dayanağı olan İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin
2012/110 E., 2015/16 K., 03.02.2015 tarihli ilamı, eser niteliğindeki görsellerin izinsiz kullanımından
kaynaklanan 5846 sayılı Yasa’nın 68. maddesi uyarınca istenen telif hakkı tazminatı alacağına
ilişkindir. İlam, şahsın hukuku ile ilgili olmakla birlikte tarafların şahsı ile ilgili hukuki durumlarında
değişiklik yaratan bir sonuç doğurmayıp, sadece mal varlığını etkilediğinden takibe konulabilmesi için
kesinleşmesi gerekmez.
O halde mahkemece, işbu şikayetin reddi ile şikayet dilekçesinde yer alan diğer sebeplerin incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle
İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek
halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
02.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran