TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - MİRASÇILARIN DAVADA TARAF SIFATINI ALMIŞ OLDUĞU - DAVANIN HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREĞİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18851
post-template-default,single,single-post,postid-18851,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MİRASÇILARIN DAVADA TARAF SIFATINI ALMIŞ OLDUĞU – DAVANIN HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREĞİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MİRASÇILARIN DAVADA TARAF SIFATINI ALMIŞ OLDUĞU – DAVANIN HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREĞİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.

T.C. YARGITAY
8.Hukuk Dairesi

Esas: 2016/2582
Karar: 2016/8703
Karar Tarihi: 12.05.2016

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI – MİRASÇILARIN DAVADA TARAF SIFATINI ALMIŞ OLDUĞU – DAVANIN HUSUMET YOKLUĞU SEBEBİYLE REDDİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, TMK.nun maddesi gereğince açılan tapu iptali ile tescil isteğine ilişkindir. Kural olarak, tapu iptali ve tescil davalarında, dava, kayıt malikine, kayıt maliki ya da malikleri ölüyse mirasçılarına yöneltilerek açılır. Davada kayıt malikinin mirasçıları taraf olarak yer almıştır. Mahkemece, mirasçıların davada taraf sıfatını almış olmasına rağmen davaya yasal hasım olduğu gerekçesiyle …de dahil edilmiştir. TMK’nun fıkrasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davalarında ancak kayıt malikinin mirasçı bırakmadan ölmüş olması halinde TMK’nun maddesi uyarınca son mirasçı sıfatıyla dava …’ye yöneltilerek açılır veya daha sonra bu durumun anlaşılması halinde anılan madde gereğince dava …’ye yöneltilir. Somut olayda mirasçılar davada taraf sıfatını almış olduğuna göre …’nin eldeki davada husumeti bulunmamaktadır. Bu nedenle davalı … yönünden davanın husumet yokluğu sebebiyle reddi gerekirken, davanın …yönünden de kabulüne karar verilmiş olması doğru olmamıştır. Hükmün bozulması gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 501, 713, 724)

Dava: … ile … ve müşterekleri aralarındaki tapu iptali ve tescil davasının kabulüne dair … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verilen …sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, tapuda … efendi mirasçıları adına kayıtlı bulunan ve 1975 yılından beri davacının tasarrufunda bulunan …parselde kayıtlı taşınmazın malikinin ne zaman öldüğünün belli olmadığını açıklayarak TMK 713/2. maddesi uyarınca taşınmazın tapu kaydının iptali ile vekil edeni adına tesciline, bu isteklerinin mümkün bulunmaması halinde TMK nun 724. maddesi uyarınca temliken tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı …vekili davada taraf ehliyetinin bulunmadığını açıklayarak davanın reddini savunmuş, kayıt malikinin mirasçıları olan diğer davalılar yargılama oturumlarına katılmamışlardır.

Mahkemece, TMK’nun 713/2. maddesi koşullarının davacılar yararına oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, … parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı …vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklama ve tüm dosya kapsamına göre istek, kazanmayı sağlayan zilyetlik ve TMK’nun 713/2. fıkrasında yer alan “maliki 20 yıl önce ölmüş…” hukuki sebebine dayalı olarak TMK’nun 713/1 ve 2. fıkraları gereğince açılan mülkiyetin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescil davasıdır.

1-Dava konusu taşınmaz öncesinde … parsel olarak 1959 yılında yapılan tapulama çalışmalarında 977 muharrem 286 tarih 91-1 nolu tapu dayanak alınarak ölü … efendi mirasçıları adına tespiti yapılmış, kadastro tespitine itiraz üzerine açılan davanın sonuçlanıp kesinleşmesiyle 28.2.1978 tarihinde tespit gibi ishakoğlu …efendi mirasçıları adına tapuya tescil edilmiştir. Daha sonra yapılan yenileme çalışmaları ile taşınmaz …parsel olmuş, aynı malik adına 29.1.1999 tarihinde sicil oluşmuştur. Tapu kayıtlarında dava tarihine kadar herhangi bir intikal yapılmamıştır. Davacı bakımından TMK.nun 713/2 maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik bulunmadığından davalı … vekilinin aşağıda belirtilen hususlar dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine,

2-Davalı …vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, TMK.nun 713/2. maddesi gereğince açılan tapu iptali ile tescil isteğine ilişkindir. Kural olarak, tapu iptali ve tescil davalarında, dava, kayıt malikine, kayıt maliki ya da malikleri ölüyse mirasçılarına yöneltilerek açılır. Davada kayıt malikinin mirasçıları taraf olarak yer almıştır. Mahkemece, mirasçıların davada taraf sıfatını almış olmasına rağmen davaya yasal hasım olduğu gerekçesiyle …de dahil edilmiştir. TMK’nun 713/2. fıkrasına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davalarında ancak kayıt malikinin mirasçı bırakmadan ölmüş olması halinde TMK’nun 501. maddesi uyarınca son mirasçı sıfatıyla dava …’ye yöneltilerek açılır veya daha sonra bu durumun anlaşılması halinde anılan madde gereğince dava …’ye yöneltilir. Somut olayda mirasçılar davada taraf sıfatını almış olduğuna göre …’nin eldeki davada husumeti bulunmamaktadır. Bu nedenle davalı … yönünden davanın husumet yokluğu sebebiyle reddi gerekirken, davanın …yönünden de kabulüne karar verilmiş olması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Davalı … vekilinin temyiz itirazlarının yukarıda 2. bendde açıklanan nedenle yerinde görüldüğünden kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, davalı …vekilinin diğer temyiz itirazlarının 1. bentte yazılı sebeplerle yerinde görülmediğinden REDDİNE, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve HUMK’nun 440/1 maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 12.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran