SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE KARŞIN İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18579
post-template-default,single,single-post,postid-18579,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE KARŞIN İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE KARŞIN İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

ANTALYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

TC ……… KAYMAKAMLIĞI’NA

 

KARAR NO                                    : 498.06441/…….

KARAR TARİHİ                           : 04.02.2018

İTİRAZ EDEN                               : 

İDDİA                                             : Merkez …………..Mahallesi …. Ada ….. Parsel ………. Tarla Cinsli Taşınmazdaki Bir Katlı Binanın 2017 Yılında …………….. Tarafından Yaptırıldığını,Daha Sonra Taşınmazın  Satıldığını ve ………… da Taşınmazın Üzerine Yapılan Binaya Elektrik ve Su Abonesi Aldığını ve Bu belgelere İstinaden de İmar Barışından Faydalanmak İçin Müracaat  Ettiğini, Dolayısıyla Muhtarın Mahkeme Kararlarını Hiçe Saydığı, Sahte belge Düzenlediği, Verdiği Belge ile Resmi Kurumları Aldattığı İddiası.

TEBLİĞ TARİHİ                          :

İTİRAZ KONUSU                        : Alanya Kaymakamlığının ………… tarih ve ………. Karar  Sayılı Kararı Gereği Verilen Soruşturma İzninin İptali  Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR

               Alanya Kaymakamlığının ………tarihli ve ………. karar sayılı soruşturma izni verilmesi hakkındaki kararını …..  tarihinde tebellüğ etmiş bulunmaktayım. Ancak ilgili kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kanısında olduğum için süresi içerisinde itirazlarımı yapma zorunluluğum doğmuştur. Şöyle ki;4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri açık olarak ihlal edilmiştir.

Tarafımca söz konusu belge düzenlenirken, tarafıma başvuru yapan kişilerce Yapı Kayıt Belgesi alınmış ve abone için gerekli başvurular Alanya Belediyesi ilgili birimlere yapılmıştır. Yine T-tarafımca doldurulan belge Alanya Belediyesince istenen maktu bir belgedir. Bu sebeple üzerime atılı suç ve lehe beyanları kabul etmiyorum.

 

  Mezkur Kanun’un 4.maddesinin 3.fıkrasında “Bu Kanuna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar veya şikâyetlerde kişi veya olay belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve belgelere dayanması, ihbar veya şikâyet dilekçesinde dilekçe sahibinin doğru ad, soyad ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması zorunludur.” Şeklinde hüküm tesis edilmiştir. Ancak tarafıma tebliğ edilen belgede herhangi bir belgeye dayanılmamış olup iddialar soyut kalmıştır.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri açık olarak ihlal edilmiştir.
Öncelikle 4483 sayılı kanunun 6.maddesinin son fıkrasına göre’Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur’
İbaresi yer almakta olup,tarafıma tebliğ edilen kararda gerekçe olarak sadece şikayet edenin soyut beyanları  gösterilmiştir. .Bu şekilde muğlak bir ifade ile soruşturma izni verilmesine kanaat getirilmesi ve bu iznin verilmesini gerektiren sebepler dahi açıklanırken şüpheye yer verecek tarzda ifadeler kullanılması ve ayrıca sadece MÜŞTEKİNİN TEK TARAFLI BEYANLARINA DAYANILARAK HAKLI BİR GEREKÇE DAHİ GÖSTERİLMEDEN ,hakkımda soruşturma izni verilmesi usulen 4483 sayılı kanunun md6/son fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir.

Yine aynı kanunun 6.maddesinde  “Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilirler; hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dahilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, görüşlerini içeren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili mercie sunarlar. Ön inceleme birden çok kişi tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle ayrı ayrı belirtilir.

   Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur” Şeklinde düzenleme getirilmiştir. Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde tarafıma tebliğ edilen karar usule ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir. Zira karara yansıyan soyut iddialar belgelerle  gerekçelendirilmemiştir ve  yasada belirtilen ön inceleme mevzuata uygun olarak yapılmamıştır. Ön inceleme yapmakla yetkilendirilmiş müfettiş veya görevli, hakkında ön inceleme yapılan kişi ve varsa şikayetçinin ifadeleriyle, tanık beyanlarını alır, soruşturmayla ilgili her türlü delil, bilgi ve belgeleri toplar. Ön incelemeyi yapan yetkili müfettiş veya görevli; ön inceleme neticesinde oluşan görüşlerini ve delilleri de değerlendiren bir rapor düzenleyerek durumu izin vermeye yetkili merciye sunar. Ön inceleme esnasında tarafımın görüşlerine başvurulmamış olup, bu halde hazırlanan rapora göre karar verilmesi de hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

            Şikayete konu suçlamayı kabul etmemekle birlikte,yukarıda açıklanan sebeplerle şikayetçinin iddiaları soyut ve genel nitelikte olup,Alanya Kaymakamlığı tarafından kabul edilmemesi gerekirken kabul edilmesi hukuka ve kanunlara aykırı bir durumdur. Bu,şikayetçi kişinin beni mağdur etmek için ortaya attığı haksız bir isnattır.Bu sebeplerle suçlamayı kabul etmem mümkün değildir.

 

SONUÇ  ve İSTEM

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve resen göz önüne alınacak sebeplerle Alanya Kaymakamlığının 0………..  tarih ve ……….karar sayılı hakkımda soruşturma izni verilmesi hakkında ki kararın İTİRAZEN KALDIRILARAK, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmesini ve İTİRAZIMIN KABULÜNÜ saygılarımla dilerim.

 

                                                                                                                                                    

                                                                                         İTİRAZ EDEN

                                                                           

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran