Şikayet, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, diğer anlatımla kendine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yöneltilmelidir- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19175
post-template-default,single,single-post,postid-19175,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Şikayet, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, diğer anlatımla kendine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yöneltilmelidir- Yargıtay Kararı

Şikayet, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, diğer anlatımla kendine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yöneltilmelidir- Yargıtay Kararı

T.C. Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Esas No:2015/4182, Karar No:2016/1018, K. Tarihi:22.2.2016 
Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunanlar A.P ve R.M.A vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

– K A R A R –

Şikayetçi vekili, müvekkilinin borçlu D.N.E hakkında İstanbul 19. İcra Müdürlüğü’nün 2011/12471 E. sayılı dosyasından icra takibi başlattığını, satış bedeli ve sıra cetveline konu edilen taşınmazın tapu kaydına haciz koydurduğunu, taşınmazın İstanbul 19. İcra Müdürlüğü’nün 2007/3331 E. sayılı icra dosyasından ihalesinin yapıldığını, İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’nün 2007/7092 E. sayılı dosyasında sıra cetveli düzenlendiğini, yapılan sıra cetvelinin 26.09.2013 tarihinde tebliğ alındığını, sıra cetvelinde yer verilen İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2005/7415 ve 7416 E. sayılı icra dosyalarının borçlusunun D.N.E olmadığını, bu dosyalardan taşınmazın tapu kaydına haciz konulmadığını, bunların sıra cetvelinde yer almaması gerektiğini, Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün alacaklısı olduğu takip dosyasının sıra cetvelinde iki kez yer aldığını, sıra cetveline alınan bir çok icra dosyasında takip yolu, ödeme emirlerinin tebliğ tarihleri, kesinleşme tarihlerinin yer almadığını, bu hususların açıkça yasaya aykırı olduğunu, bu aykırılıkların diğer alacaklıların sırasını etkiler nitelikte olduğunu, bu nedenle sıra cetvelinde 14. sırada yer verilen müvekkilinden önceki sırada yer alan tüm alacaklıların sırasına itiraz ettiklerini ileri sürerek, sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.

Şikayet olunan Ş.E.Y, şikayetçinin satış dosyasında alacaklı ve borçlu sıfat olmadığından sıra cetveline şikayete hak ve yetkisinin bulunmadığını, sıra cetveline şikayetlerin sıra cetvelinde kendisine pay ayrılan alacaklılara yöneltilebileceğini, pay ayrılmayan alacaklıların şikayet etmekte hukuki yararının olmadığını savunarak, şikayetin reddini istemiştir. Şikayet olunan T.E vekili, şikayetçinin icra dosyasında taraf olmadığını, sıra cetveline itiraz hakkı olmadığını savunarak, şikayetin reddini istemiştir.

Şikayetçi R.M.A vekili, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/252 E. sayılı dosyasında açılan tapu iptal davasının sonucunun beklenmesini, mahkeme sonucuna göre sıra cetvelinin tamamen ortadan kalkacağını savunarak, şikayetin reddini istemiştir.Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, sıra cetvelinin şikayetçi vekiline 26.09.2013 tarihinde tebliğ edilmiş olduğu, 01.10.2013 tarihinde yapılan şikayetin süresinde olduğu, taşınmazın tapu kaydında yer alan İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2005/7415 ve 7416 E. sayılı icra dosyaları ile İstanbul 24. İcra Müdürlüğü’nün 2011/20120 E. sayılı icra dosyalarının incelenmesinden, bu dosyaların borçlularının D.N.E olmayıp M.D.A olduğu, bu dosyalardan gönderilen haciz tezkerelerinde taşınmazın borçlu M.D.A adına kayıtlı olması halinde haciz konulmasının istenildiği, satışı yapılan taşınmazın D.N.E’e ait İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Büyükdere Mahallesi’nde kain, tapunun 594 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı pay olduğu dikkate alındığında, İstanbul Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2005/7415 ve 7416 E. sayılı icra dosyaları ile İstanbul 24. İcra Müdürlüğü’nün 2011/20120 E. sayılı icra dosyasının sıra cetvelinde yer almaması gerektiği, şikayetçinin bu konuda yaptığı şikayetinin haklı olduğu, dosyaya gönderilen İİK’nın 100. maddesi gereğince bilgilerden Zeytinburnu Vergi Dairesi’nin borçlu D.N.E’den alacaklı olduğunun belirtildiği, sıra cetveline alınan bazı alacaklıların alacaklarına ilişkin bilgilerin eksik yazıldığı, hacze iştirak koşulları bu bilgilere göre değerlendirileceğinden bu eksikliklerin tamamlanması bakımından 06.09.2013 tarihli sıra cetvelinin iptalinin gerekeceği, bedeli paylaştırmaya konu taşınmazın maliki borçlu Nazlı Derya Ersin’den alacaklı olmayan R.M.A ve A.P’ın da sıra cetvelinde gösterilmiş olması nedeniyle bunlara da husumet yöneltilmesinin hatalı olduğu, satış bedeli paylaştırmaya konu taşınmaz üzerindeki ilk kesin haczin İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’nün 2007/7092 E. sayılı dosyasından konulan haciz olduğu, bu dosyadan konulan hacze 6183 sayılı Yasa’nın 21. maddesi gereğince Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün haczinin iştirak edeceği, şikayetçi alacaklının alacağı her ne kadar ilama dayalı ise de, bu alacağın İstanbul 23. İcra Müdürlüğü’nün 2007/7092 E. sayılı dosyasından takibin 30.03.2007 tarihinde başlaması ve takibe konu ilamın alındığı dosyanın ise bu takipten sonra 24.08.2007 tarihinde açılmış olduğu dikkate alındığında İİK’nın 100. maddesi gereğince iştirak koşularının oluşmadığı, sıra cetvelinin arz edilen eksiklikler giderilerek yeniden düzenlemesi gerektiği belirtilerek, şikayetinin kabulü ile 06.09.2013 tarihli sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir. Kararı, şikayet olunanlar A.P vekili ve R.M.A vekili temyiz etmiştir.Şikayet, sıra cetvelinde sıraya ilişkindir. İİK’nın 142/1. maddesi hükmüne göre, “Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel münderecatına itiraz edebilir.” Anılan hükümde yer alan “alakadarlar” ifadesi, kural olarak borçluyu değil, şikayet eden alacaklıdan sıra itibariyle önce olan ve kendisine pay ayrılan alacaklıları ifade eder. Şikayet, kural olarak şikayet edene göre sıra cetvelinde öncelikli olan ya da aynı derecede hacze iştirak eden alacaklılara, diğer anlatımla kendine pay ayrılan ve şikayet sonucundan etkilenecek olan alacaklılara yöneltilmelidir.
Dosya kapsamından, şikayete konu sıra cetvelinde şikayet olunan R.M.A’nun alacaklısı olduğu Anadolu 2. İcra Müdürlüğü’nün 2005/7415 E. , 7416 E. sayılı takip dosyaları ile şikayet olunan A.P’ın alacaklısı olduğu İstanbul 24. İcra Müdürlüğü’nün 2011/20120 E. sayılı dosyalarına pay ayrılmadığı anlaşılmış olup, şikayetçinin adı geçenler aleyhine şikayette bulunmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. Bu durumda, mahkemece, adı geçen şikayet olunanlara yönelik şikayetin HMK’nın 114/1-h ve 115/2. maddeleri uyarınca dava şartı noksanlığından reddine karar verilmesi gerekirken, uyuşmazlığın esası incelenerek adı geçen şikayet olunanları da içerecek şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunanlar A.P ve Reyhan Müre Aşansu vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, anılan şikayet olunanlar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadesine, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.02.2016 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran