Nafaka Ödeme Günün Tatile Rastlaması Halinde Ödeme Günü Uzar ve Muaccel Olmayan Nafaka Borcu İçin İcra Takibi Başlatılamaz
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17619
post-template-default,single,single-post,postid-17619,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Nafaka Ödeme Günün Tatile Rastlaması Halinde Ödeme Günü Uzar ve Muaccel Olmayan Nafaka Borcu İçin İcra Takibi Başlatılamaz

Nafaka Ödeme Günün Tatile Rastlaması Halinde Ödeme Günü Uzar ve Muaccel Olmayan Nafaka Borcu İçin İcra Takibi Başlatılamaz

Aile Mahkemeleri tarafından müşterek çocuklar veya yoksulluğa düşecek eş lehine nafaka ödenmesine hükmedilmesi halinde aleyhine hüküm kurulan eş nafaka ödeme yükümlülüğü altına girer.

 

Mahkeme tarafından nafaka ödenmesine ilişkin tesis edilen hükümde nafaka ödeme günü her ayın belirli bir günü olarak belirlenebilir. Bu halde nafaka borçlusu eş tarafından mahkemenin belirlediği gün her ay düzenli olarak nafaka ödemesi yapılması gerekir. Nafaka ödemelerinin borçlu eş tarafından belirlenen günde yapılmaması halinde lehine nafaka hükmedilen eş tarafından muaccel hale gelmiş nafaka borcuna ilişkinicra takibi başlatılabilir.

 

Ancak bu durumda Yargıtay tarafından bir istisna getirilmiştir. Eğer ki mahkeme tarafından nafaka ödeme günü olarak belirlenen gün tatil gününe rastlıyor ise o halde nafaka tatil gününden sonraki ilk iş gününde ödenebilir. Nafaka ödeme günü tatil gününe denk geliyor ise  tatil gününden sonraki ilk iş günü alacaklı tarafından icra takibi başlatılması ve aynı gün borçlu tarafından ödeme yapılması halinde takibin iptaline karar verilmesi gerektiği Yargıtay tarafından açıkça düzenlenmiştir.

 

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2014/25994 E. 2016/11099 K. Sayılı 23.6.2016 Tarihli İlamı

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlular vekili şikayetinde; … 1.Aile Mahkemesi’nin …sayılı kararında hükmedilen iştirak nafakasını her ay düzenli olarak ödediğini, ayrıca 2014 Ağustos ayı nafaka bedeli 1000 TL için yapılan takibin ödemenin yapılacağı ayın 10. günü pazar gününe rastlaması sebebiyle 11.08.2014 tarihinde takip başlatılmayacağını belirtilerek takibin iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece; Davacının takip konusu birikmiş nafaka alacağını ödediği takibin ödemenin son gününün tatile gelmesi nedeniyle, ödeme tarihinden önce başlatılığı görülmekle şikayetin kabulü ile, İİK’nun 33.maddesi gereğince 1.000,00-TL ve fer’ileri yönünden icranın geri bırakılmasına, fazlaya dair talebin reddine,kararverilmiş,hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

İcra takibine dayanak … 1.Aile Mahkemesi’nin … sayılı kararında “müşterek çocuk … için her ayın 10’nunda … şubesi…….nolu hesaba 1000 TL iştirak nafakasının davalıdan alınıp davacıya verilmesine” karar verilmiştir. Borçlu İcra Mahkemesine başvurusunda ödemelerin yapıldığını belirtmiştir. İlam hükmünde nafaka paralarının ayın 10. günü banka hesabına yatırılacağı karar altına alındığından muaccel olmamış işleyecek nafakalar için de icra takibi başlatılamaz .Bu durumda takibin tümden iptaline karar verilmesi gerekirken İİK’nun 33.maddesi gereğince 1.000,00-TL ve fer’ileri yönünden icranın geri bırakılması şeklinde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle Mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366/3. maddesi ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istenmesi halinde temyiz eden davalıya iadesine 23.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran