Nafaka Davaları İçin Özel Yetki Kuralı Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17300
post-template-default,single,single-post,postid-17300,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Nafaka Davaları İçin Özel Yetki Kuralı Yargıtay Kararı

Nafaka Davaları İçin Özel Yetki Kuralı Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

Esas No           :2016/26097
Karar No         :2018/333

Karar Tarihi: 18.01.2018
YARGITAY KARARI
MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı
tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası
için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler
okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından, … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/567 Esas sayılı boşanma konulu dava
dosyasında verilen tedbir nafakası ara kararına dayalı olarak başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız
takipte, örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra dairesine yaptığı
başvuruda, borca itirazı ile birlikte yetkili icra dairesinin yerleşim yerinin bulunduğu … İcra Dairesi
olduğunu ileri sürerek … İcra Dairelerinin yetkisine de itirazda bulunması üzerine alacaklı tarafından
icra mahkemesine müracaatla borçlunun itirazlarının kaldırılmasının talep edildiği, mahkemece; takip
dayanağı olan tedbir nafakası ara kararının ilam olmadığı gibi İİK’nun 38. maddesi gereğince ilam
niteliğinde belgelerden de sayılamayacağından bahisle borçlunun yetki itirazının yerinde olduğu
gerekçesiyle alacaklının itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verildiği görülmektedir.
TMK’nun 177. maddesinde “Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında nafaka alacaklısının
yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir” denilmekle; nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı
düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının
ikametgahında da takip yapılabilir.
O halde mahkemece, yetkiye itirazın kaldırılması talebinin kabulü ile alacaklının sair itirazın
kaldırılması nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile
ret yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle
İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek
halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,
18.01.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran