Müteselsil Borçlu Sıfatıyla Yapılan Fazla Ödemenin Diğer Borçludan Tahsili İstemi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16930
post-template-default,single,single-post,postid-16930,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Müteselsil Borçlu Sıfatıyla Yapılan Fazla Ödemenin Diğer Borçludan Tahsili İstemi

Müteselsil Borçlu Sıfatıyla Yapılan Fazla Ödemenin Diğer Borçludan Tahsili İstemi

            … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

 

DAVACI                               :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                               :

ADRESİ                                :

 

KONU                                   : Müteselsil borçlu sıfatıyla yapılan fazla ödemenin diğer borçludan tahsili istemi

 

DAVA DEĞERİ                  :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-)Müvekkilimiz ve dosyamız davalısı (diğer dosya borçlusu) aleyhine ……… İcra Müdürlüğü’nün ……/…… esas sayılı dosya ile bono nedeniyle icra takibi başlatılmıştır. (EK- 1 ) Toplam dosya borcu…….- TL olup müvekkilimiz dosyamız davalısı (borçlu) ile bonoyu kefil hanesini de boş bırakarak birlikte imzalamıştır.

 

2-) Müvekkilimiz icra dosya borcunun tamamı olan ……..-TL’yi …/…/… tarihinde dosya alacaklısına ödemiş bulunmaktadır. Ancak yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 167. maddesinde belirtilen “Aksi kararlaştırılmadıkça veya borçlular arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinden anlaşılmadıkça, borçlulardan her biri, alacaklıya yapılan ifadan, birbirlerine karşı eşit paylarla sorumludurlar. Kendisine düşen paydan fazla ifada bulunan borçlunun, ödediği fazla miktarı diğer borçlulardan isteme hakkı vardır. Bu durumda borçlu, her bir borçluya ancak payı oranında rücu edebilir. Borçlulardan birinden alınamayan miktarı, diğer borçlular eşit olarak üstlenmekle yükümlüdürler.”Hüküm de dikkate alınarak müvekkilimizin davalı ile müteselsil borçlu olmasından ötürü asıl borç olan ………-TL’nin 1/2’sinden sorumlu olması gerekmektedir.

 

3-)Müvekkilimizin davalı ile birlikte imzaladıkları bonoya dayalı olarak bono alacaklısına yaptığı fazladan ……-TL’nin faizi ile birlikte davalıdan tahsili için işbu davayı açma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER      : 6098 S. K. m.167; 6100 S. K. m. 2, 6

 

HUKUKİ DELİLLER        :

1-) ……… İcra Müdürlüğü’nün ……/…… esas sayılı dosyası (Mahkemenizce celbi gerekecektir.)

 

SONUÇ VE İSTEM            : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, bono alacaklısına müvekkilimiz tarafından yapılan …….-TL ödemenin müteselsil borçludan temerrüt faizi ile birlikte tahsilini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

 

                                                                                                        Davacı Vekili

     Av.

EKLER:

1-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran