Memnu Hakların İadesi Talebine İlişkin Dilekçe
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16815
post-template-default,single,single-post,postid-16815,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Memnu Hakların İadesi Talebine İlişkin Dilekçe

Memnu Hakların İadesi Talebine İlişkin Dilekçe

……ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

MEMNU HAKLARININ

GERİ VERİLMESİNİ

İSTEYEN                           :

T.C.                                      : 

KONU                                 : Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR

l- Ekli Adli sicil Arşiv kaydında bulunan tarafıma verilen cezam kesinleşmiştir. Cezamın infazı tamamlanmıştır.

2-Cezalarımı yasalar çerçevesinde çektim.

3-Yasanın aradığı diğer koşullar da gerçekleştiğinden hakkımda evvelce verilen Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılmasına ve tarafıma memnu haklarının iadesine karar verilmesini istemekteyim,

4- Adli sicil arşiv kaydımın silinebilmesi için; “Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması… gerekmektedir. Zira yasaya göre arşiv kaydımda bulunan cezam “memnu hakların iadesi kararının alınması koşuluyla 15 yılda, alınmaması durumunda ise 30 yılda silinebilmektedir.

5- Memnu haklarımın: iadesi için Kanunun aradığı tüm şartlar mevcuttur. Mahkeme kararında yasaklanmış herhangi bir hak olmasa dahi, iş bu cezaların adli sicil arşiv kayıtlarında bulunması, başlı başına bir hak mahrumiyeti sağladığından gerek doktrin ve gerekse de Yargıtay Kararlarına göre “Memnu Hakların İadesine karar verilmesi ” gerekmektedir.

6- Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 08/06/2017 Karar tarihli, 2017/2944 Esas, 2017/6886 Karar ve ilamına göre ” …somut olayda mahkemesince memnu hakların iadesi talebi üzerine, yasaklanmış haklarının bulunmadığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında her hangi bir hak yoksunluğu yer almasa da, adli sicil arşiv kaydının bulunmasının yasaklanmış hak kavramına dahil olduğu, sanığın cezasının infaz edildiği tarih olan 07/08/1992 tarihinden itibaren 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde yer alan 3 yıllık sürenin dolduğu, sanığın cezasının 5237 sayılı Kanun dışındaki bir kanuna ilişkin bulunduğu ve daha sonra yeni bir suç işlemediği anlaşılmakla, mahkemesince yapılacak değerlendirmede sanığın hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda kanaate ulaşılması durumunda yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilmesi gerekliği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerekliğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.Bu itibarla, mahkûm olduğu hapis cezası infaz edilmiş olan … ‘in talebinin yukarıda izah edilen 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’na eklenen 13/44 maddesi kapsamındaki yasaklanmış haklarının iadesi niteliğinde olup, mahkemece talebin kabulü ile bu yönde araştırma yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi, yine 6290 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 11/04/2012 tarihinden itibaren adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiğinin gözetilmemesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden KABULÜ ile, İstanbul Anadolu 17. Sulh Ceza Mahkemesinin 17/06/2016 tarihli ve 1992/1164 esas, 1992/1304 sayılı ek kararın, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, ” denmektedir. (Ek 3 Örnek Yargıtay Kararı)

7- Yine Yargıtay 2. Ceza Dairesinin 08/09/2014 Karar Tarihli, 2014/24589 Esas, 2014/19989 Karar ve ilamına göre “…hükümlünün ister Türk Ceza Kanunun’dan ister özel bir kanundan kaynaklansın “memnu hakların iadesi “yoluyla gerek bir mahkumiyetin sonucu ve gerekse ceza şeklinde hükmedilen her nevi ehliyetsizliklerinin bertaraf edilip edilmeyeceği konusunda bir karar verilmesi gerekirken SANIĞIN KISITLANMIŞ HAKKI BULUNMADIĞINDAN BAHİSLE TALEBİ İLE İLGİLİ OLARAK KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR. “denmektedir. (Ek:4 örnek Yargıtay Kararı)

8- “Uygulamada bazı mahkemelerin, yasaklanmış hakların iadesine ilişkin kayıt sahiplerinin başvurularıyla ilgili olarak, “hükümlünün yasaklanmış hakkı bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına” karar verdikleri görülmektedir. Yukarıda görüldüğü gibi, yasaklanmış hakların iadesine karar verilebilmesi için mahkumiyet kararında mutlaka bir hakkın kullanımının yasaklanmış olmasının gerekmediği, zira mahkumiyetin sonucu olarak özel kanunlardaki bir kısım hak yoksunluklarının ortaya çıkması nedeniyle yasaklanmış hakların iadesinin istendiği düşünülmektedir. ” (Hakim Süleyman TÜRKARSLAN, Adli Sicil Kayıtlarının Hukuki Niteliği ve Silinme Koşulları (Legal Characteristic of Criminal Record And its Expunging Conditions 1) Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, sayfa 44

9-Bu nedenlerle mahkeme kararında yasaklı bir hak olmaması halinde dahi, Adli Sicil Arşiv kaydının silinmesi amacıyla ilgili Yargıtay kararı gereğince Memnu Hakların İadesine karar verilmesi gerekir.

10-Yasaklı hakların geri verilmesi için, Yasanın aramış olduğu gerekli koşullar oluşmuş olduğundan 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 13 A maddesindeki yasal haklarımı kullanmak üzere sayın Mahkemenizden yasaklı haklarımın geri verilmesi için karar verilmesini arz ve talep etmekteyim.

II- Mahkemeniz tarafından verilen ceza yerine getirildiğinden ve o tarihten bu yana herhangi bir işlemediğimden ; yasanın yasaklı haklarımın geri verilmesi hakkındaki şartları taşıdığımdan;suçun işleniş tarihi, suçun niteliği ve verilen cezanın miktarı cezanın kesinleşmiş ve infaz edilmiş olması, ayrıca cezanın  infaz edilmiş olması ve suçun kesinleştiği tarihten sonra suçtan uzak durmam ve adli sicil arşiv kaydımda bulunan kayıtların benim ve dolayısıyla ailemin hayatı üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkiler dikkate alınarak, yasaklı haklarımın geri verilmesi için mahkemenize başvurarak bu istemde bulunmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : TCK, CMK, Adli Sicil Kanununun 13/A maddesi, örnek Yargıtay

Kararları ve sair tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle; hakkımda yasaklı hakların geri verilmesi koşulları oluştuğundan gerekli incelemenin yapılarak, YASAKLI

HAKLARININ GERİ  HAKLARIMIN İADESİNE) karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.31/05/2018

Memnu Hakların İadesini İsteyen Adı Soyadı

EKLER:

1.Adli Sicil Kaydı

2. … Asliye Ceza Mahkemesi Tarafından Verilmiş ve Kesinleşmiş Olan Mahkeme Karar

3. Örnek Yargıtay ilamı (Ek 3)

4.Örnek Yargıtay İlamı (Ek 4)

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran