MAHKEMECE DAVACININ HAKSIZ AZLEDİLDİĞİ GÖZETİLEREK BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREĞİ - DAVANIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOSYASINA İLİŞKİN VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19116
post-template-default,single,single-post,postid-19116,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

MAHKEMECE DAVACININ HAKSIZ AZLEDİLDİĞİ GÖZETİLEREK BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREĞİ – DAVANIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOSYASINA İLİŞKİN VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR

MAHKEMECE DAVACININ HAKSIZ AZLEDİLDİĞİ GÖZETİLEREK BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREĞİ – DAVANIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOSYASINA İLİŞKİN VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY
13.Hukuk Dairesi

Esas: 2015/2853
Karar: 2016/7239
Karar Tarihi: 08.03.2016

ALACAK DAVASI – MAHKEMECE DAVACININ HAKSIZ AZLEDİLDİĞİ GÖZETİLEREK BİLİRKİŞİDEN RAPOR ALINMASI GEREĞİ – DAVANIN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN DOSYASINA İLİŞKİN VEKALET ÜCRETİ YÖNÜNDEN REDDEDİLMESİ USUL VE YASAYA AYKIRI OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece, davacının haksız azledildiği gözetilerek, gerekirse konusunda uzman bir bilirkişiden de rapor alınarak; davacının davalıyı vekili olarak temsil ettiği … İcra Müdürlüğü’nün 2013/1744 Sayılı dosyasında hakettiği vekalet ücretini talep etmek de haklı bulunduğu gözetilmek suretiyle, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın … İcra Müdürlüğü’nün 2013/1744 sayılı dosyasına ilişkin vekalet ücreti yönünden reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

(1136 S. K. m. 174) (6098 S. K. m. 389, 390)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca ve davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, 03.09.2008 tarihli vekaletnameye istinaden, davalıyı … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/649 Esas sayılı dosyasında vekili olarak temsil ettiğini, bu kapsamda davacı vekili sıfatı ile DSİ Genel Müdürlüğü aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma davası sonucunda davanın kabulüne karar verildiğini, karar doğrultusunda ….İcra Müdürlüğü’nün 2013/1744 sayılı dosyası ile takip başlatıldığını, bu esnada hiçbir kusuru yok iken 20.11.2013 tarihli azilname ile azledildiğini, azlin haksız olduğunu, …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2008/649 Esas sayılı dosyasında yürüttüğü vekillik hizmeti nedeni ile akdi ve karşı yan vekalet ücretinin, yine …. İcra Müdürlüğü’nün 2013/1744 sayılı dosyası nedeni ile doğan icra vekalet ücretinin kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek 21.786,25 TL akdi vekalet ücreti, 9.021,60 TL kanuni vekalet ücreti ve 9.300,40 TL icra vekalet ücreti olmak üzere toplam 40.108,25 TL’nin azil tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davalının, yetki ve vekaletname olmadan kendisi adına dava açan davacıya karşı güvenini yitirdiği, azlin haklı olduğu, azilname tarihinden önce kesin hüküm halini aldığı anlaşılan … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/449Esas 2012/473 Karar sayılı dosya nedeni ile davacının 30.807,85 TL vekalet ücreti alacağı bulunduğu, … İcra Müdürlüğü’nün 2013/1744 Sayılı dosyası ile istenen vekalet ücreti alacağının ise reddi gerektiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, 30.807,85 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Davalı davanın kısmen kabulüne ilişkin 04.11.2014 tarihli mahkeme kararını 16.12.2014 havale tarihli temyiz dilekçesi ile temyiz etmiş ise de 21.10.2015 tarihli mahkemesine verdiği dilekçesi ile temyizden feragat ettiğini bildirdiğinden feragat nedeniyle davalı tarafın temyiz dilekçesinin reddine karar verilmiştir.

2-Davacının temyiz itirazlarının incelenmesinde; dava, haksız azil nedeniyle ödenmeyen vekalet ücreti alacaklarının tahsili istemine ilişkindir. Avukatın, vekil olarak borçları BK’nun 389 ve devam maddelerinde gösterilmiş olup, öncelikle vekilin BK.nun 390 maddesine göre müvekkiline karşı vekaleti sadakat ve özen ile ifa etmekte yükümlüdür. Vekil sadakat borcu gereği olarak müvekkilinin yararına olacak davranışlarda bulunmak, ona zarar verecek davranışlardan kaçınmak zorunluluğundadır. Şayet vekili görevini yerine getirirken gerekli özen ve dikkati göstermemiş sadakatle vekaleti ifa etmemiş ise, vekil edenin vekilini azli haklıdır. Avukatlık Kanununun 174. maddesi hükmüne göre azil haklı ise avukatlık ücretinin ödenmesi gerekmez, haksız azil halinde ise ücretin tamamına avukat hak kazanır. Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakıldığında; taraflar arasındaki öncelikli uyuşmazlık, azlin haklı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Davacı, azlin haksız olduğunu ileri sürerken, davalı kendisinin 01.09.2008 tarihli vekaletname ile dava dışı …’i vekil tayin ettiğini, bu kişinin de kendisi adına vekaleten 03.09.2008 tarihinde davacıyı yetkilendirdiğini, vekaletnamenin sadece … Köyü … Ormanındaki 5/412 parselde kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmazla ilgili verilen yetkiyi kapsadığını, sonrasında ise davacının yetkisi olmamasına rağmen … Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/882 Esas sayılı dava dosyasında kendisini vekil olarak temsil ettiğini, satış aşamasında ise aniden karşı tarafla anlaşmaya gidildiğini, anlaşmaya razı olması için zorlandığını, bu nedenle azlin haklı olduğunu savunmuştur. Dosya içerisinde mevcut bulunan ve davalı tarafından imzalandığı anlaşılan 01.11.2013 tarihli “Muvafakatnamedir” ve 01.03.2012 tarihli “Ücret Sözleşmesidir” başlıklı belge içeriklerine göre; davalının azil nedeni olarak belirttiği ve kendisinin temsil yetkisi vermemesine rağmen davacı tarafından vekaleten temsil edildiğini iddia ettiği …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/882 Esas sayılı dosyasında; davacının kendisine vekaleten hareket etmesine muvafakat verdiğinin anlaşıldığı, zira söz konusu belgelerin …. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2010/882 Esas sayılı dosyasına ilişkin ücret sözleşmesi ve bahse konu davaya ilişkin taşınmazlardaki hissesinin 200.000,00 TL’ye devredilmesi hususunda davacı ve dava dışı bir avukatın yetkilendirilmesine ilişkin muvafakatname olduğu görülmektedir. Bu durumda artık davacının davalıyı muvafakatı olmadan temsil ettiğinden, bu nedenle de davalının davacıya güvenini yitirdiğinden bahsedilemeyeceğinden, azlin haksız olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca mahkemece, yukarıdaki açıklamalar ışığında davacının haksız azledildiği gözetilerek, gerekirse konusunda uzman bir bilirkişiden de rapor alınarak; davacının davalıyı vekili olarak temsil ettiği … İcra Müdürlüğü’nün 2013/1744 Sayılı dosyasında hakettiği vekalet ücretini talep etmek de haklı bulunduğu gözetilmek suretiyle, sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın … İcra Müdürlüğü’nün 2013/1744 sayılı dosyasına ilişkin vekalet ücreti yönünden reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenle temyizden feragat nedeni ile davalının temyiz dilekçesinin reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde taraflara iadesine, 08.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran