Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Yetkili Mahkeme
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17460
post-template-default,single,single-post,postid-17460,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Yetkili Mahkeme

Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Yetkili Mahkeme

T.C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            YARGITAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            20. Hukuk Dairesi           

Esas No:2017/9857                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Karar No:2017/9650                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Karar Tarihi: 20.11.2017 

KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DAVASI – TALİMATLA MALLARIN
BULUNDUĞU YER İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN HACİZLE İLGİLİ
ŞİKAYETLERDE HACZİ YAPAN İCRA DAİRESİNİN BAĞLI BULUNDUĞU
İCRA MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLDUĞUNUN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Şayet haczolunacak mallar başka yerde ise talimatla malların bulunduğu yer icra
müdürlüğünce yapılan hacizle ilgili şikayetlerde haczi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra
mahkemesince incelenir. Bu nedenle kıymet takdiri talimat yoluyla yapıldığından kıymet takdirine
ilişkin itirazları haczi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesinin yargı yeri olarak
belirlenmesi gerekir.
(2004 S. K. m. 4, 79, 128/A)
Taraflar arasındaki davada … İcra Hukuk ve … 11. İcra Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik
kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden
sonra verilmiş ise de iki farklı Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinde kalan mahkemelerce
karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verilmiş olması ve 5235 sayılı Kanunun 36/3. maddesi gereğince
Bölge Adliye Mahkemeleri hukuk dairelerinin görevinin yargı çevresi içerisinde bulunan adlî yargı ilk
derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek olduğundan yargı
yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
Dava, kıymet takdirine itiraza ilişkindir.
… İcra Mahkemesince; … 5. İcra Dairesinin 12/07/2016 tarihinde … İcra Dairesine yazmış olduğu
talimat yazısında münhasıran … İlçesinde muhafaza altına alınan aracın satışa esas olmak üzere
kıymet takdir işleminin yapılmasını istediği, … İcra Dairesince talimat doğrultusunda işlem tesis
edildiği, bu haliyle talebin borçluya ait menkul ve gayrimenkul mallar ile 3. kişilerdeki hak ve
alacaklarının haczi yönünde ve genel nitelikte olmayıp belli bir malın haczini isteyen nokta haczi
biçiminde yazılmış olduğu gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir.
… 11. İcra Hukuk Mahkemesince ise İİK’nın 128/a-1 maddesi gereğince kıymet takdirine ilişkin
şikayetin, kıymet takdirini yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılması
gerektiği, kıymet takdirinin, … İcra Dairesinin 2016/89 Talimat sayılı dosyasından yapıldığı
anlaşılmakla, yetkili mahkemenin … İcra Müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra mahkemesi olduğu
gerekçesi ile yetkisizlik kararı verilmiştir.
2004 sayılı İİK’nın 4/1. maddesinde “… İcra ve iflas dairelerinin muamelelerine karşı yapılan
şikayetlerle itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine
verilmiş olan hakim tarafından yapılır…”
Aynı Kanunun 79. maddesinde ise “İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.
Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine
hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra
mahkemesince çözümlenir…” hükümlerine yer verilmiştir.
Anılan yasal düzenlemelerden anlaşılacağı üzere icra takibi hangi icra müdürlüğünce yapılmış ise bu
takiple ilgili itiraz ve şikayetler takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı bulunduğu icra
mahkemesince çözümlenir. Ancak, şayet haczolunacak mallar başka yerde ise talimatla malların
bulunduğu yer icra müdürlüğünce yapılan hacizle ilgili şikayetlerde haczi yapan icra dairesinin bağlı
bulunduğu icra mahkemesince incelenir.
Somut olayda, kıymet takdiri talimat yoluyla, … İcra Müdürlüğünce yapıldığından kıymet takdirine
ilişkin itirazları inceleme yetkisi … 11. İcra Mahkemesine aittir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; … 11. İcra
Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 20/11/2017 gününde oybirliği ile karar
verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran