Kira Sözleşmelerinde Tahliye
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18618
post-template-default,single,single-post,postid-18618,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Kira Sözleşmelerinde Tahliye

Kira Sözleşmelerinde Tahliye

GENEL HÜKÜMLERE TABİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TAHLİYE

1-Temerrüt nedeniyle tahliye

2-Akde aykırılık nedeniyle tahliye

3-Belirli süreli sözleşmelerde Süre bitimi nedeniyle tahliye

4-Belirsiz süreli sözleşmelerde tahliye

1-Kiracının Temerrüdü Nedeniyle

Kiracı kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmez ise, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip,bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Dava Açma Hakkı; Kiraya verene, kiraya veren olmayan malike, taşınmazı iktisap eden kişiye (yeni malik) tanınmıştır.

İhtar;   Genel hükümlere tabi kira sözleşmelerinde İstenilen kira parasının ödenmesi için,

kiracıya verilecek ödeme süresi en az 10 gün,

konut ve çatılı iş yeri kiralarında en az otuz gün

Ürün kirasında ise en az 60 gündür. Süreler yazılı olarak bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Ödeme süresi beklendikten sonra açılması gerekir.dava açılabilmesi için sözleşme süresini bekleye gerek yoktur.

2-Özenle Kullanma Ve Komşulara Saygı Gösterme

(Akde Aykırılık) Kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak dikkatle kullanmak  ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan diğer kişilere ve komşulara saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının söz konusu bu yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı iş yeri kirasında,en az 30 gün süre vererek,aykırılığın giderilmesi,aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunmalıdır. Diğer kira ilişkilerinde ise ,kiraya veren,kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır ve ciddi  bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya ayrı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Bu maddede Konut ve çatılı işyeri kiralarında akde aykırılık nedeniyle en az 30 gün süre verilmesi gerekir.

Konut ve çatılı iş yeri dışındaki diğer kira sözleşmelerinde akde aykırılık halinde süre vermeden yazılı ihtarla akit feshedilebilir.

Kiralananın açıktan fena kullanılma nedeniyle akdin feshi sadece konut ve çatılı işyeri kiralarında mümkündür ve diğer sözleşmelerde açıktan fena kullanmadan dolayı akdin feshedileceği öngörülmemiştir.

3-Sözleşmenin Sona Ermesi Nedeniyle
Tahliye Davası : Sürenin Geçmesi İle

Açık veya örtülü biçimde bir süre belirlenmiş ise kira sözleşmesi bu sürenin sonunda kendiliğinden sona erer. Taraflar bu durumda açık bir anlaşma olmaksızın kira ilişkisini sürdürürlerse, kira sözleşmesi belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

-Kiraya veren sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir  ay içerisinde isterse süre bitimi nedeniyle icra yoluna başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilir. Yine aynı sürede SHM dava açarak tahliye isteyebilir.

-Kiraya veren  kira süresi içerisinde yada dava   açma süresi içinde kira sözleşmesini             yenilemeyeceğine dair bir ihtar tebliğ ettirirse kira   sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi süresiz hale de O zaman kiralayan her zaman dava açabilir

4-Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi Nedeniyle Açılan Tahliye Davaları

Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri ,daha uzun bir fesih bildirimi süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça,yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir.

Fesih dönemlerinin hesabın da,kira sözleşmesinin başlangıç tarihi  esas alınır. Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.

-Feshi ihbar her iki taraftan biri tarafından yapılabilir.Kiraya verende kiracıda feshi ihbar sürelerine uyarak akdi feshedebilir.

-Feshi ihbar nedeniyle açılacak davalarda bir neden gösterilmesi gerekmez. Ayrıca karşı tarafın rızasına da        bağlı değildir.

-Feshi ihbar sürelerine uyularak dava açılmış ise başka hiç bir neden aranmaksızın açılan dava kabul edilir.

Taşınmaz Ve Taşınır Yapı Kiralarında
Feshi İhbar Nedeniyle Tahliye

Taraflardan her biri,bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir adetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.

Olağan Üstü Fesih Nedeniyle Tahliye :

Önemli Sebepler Nedeniyle Tahliye

Taraflardan her biri kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı  olması durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.

Hakim durum ve koşullar göz önünde tutarak, olağan üstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını da karara bağlar.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran