KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI İLE İLGİLİ EMSAL KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19591
post-template-default,single,single-post,postid-19591,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

T.C. YARGITAY

2.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/6780
Karar: 2016/12633
Karar Tarihi: 28.06.2016

KATKI PAYI ALACAĞI DAVASI – MAL AYRILIĞI REJİMİ DÖNEMİNDE EDİNİLEN TAŞINMAZLARLA İLGİLİ KATKI PAYI ALACAĞI – HÜKMEDİLEN TOPLAM MİKTARA DAVA TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK FAİZ YÜRÜTÜLMESİNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Dava, mal ayrılığı rejimi döneminde edinilen taşınmazlarla ilgili katkı payı alacağına ilişkin olduğuna göre talep halinde faize dava dilekçesinde istenen 5.000 TL miktar için dava tarihi olan 10.04.2008 tarihinden, ıslah edilen 26.611.00 TL miktar yönünden ise 01.12.2014 ıslah tarihinden geçerli olarak yürütülmesi gerekirken hükmedilen toplam 31.611,00 TL’nin tamamına dava tarihinden geçerli olarak faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru olmamıştır. Davalının faize ilişkin temyiz itirazları açıklanan sebeple yerinde olup hükmün faize ilişkin bölümü yönünden bozulması gerekmekte ise de bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün hu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.(HUMK m. 438/7)

(1086 S. K. m. 438)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalılardan … tarafından katkı payı alacağı yönünden; davacı tarafından ise katılma yolu ile tapu iptal ve tescil talebinin reddi ve katkı payı alacağı miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- ) Davalı, hükmü kabul edilen katkı payı alacağı yönünden, davacı ise katılma yolu ile tapu iptal ve tescil talebinin reddi yönünden de temyiz etmiştir. Katılma yoluyla temyiz isteği asıl temyiz isteğine sıkı sıkıya bağlıdır. Davalının tapu iptal ve tescil davasına ilişkin bir temyizi bulunmamaktadır. Bu durumda davacı kadının katılma yoluyla tapu iptal ve tescil talebine yönelik temyiz isteği incelenemeyeceğinden bu yöne ilişkin temyiz isteğinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-) Davacı ve davalının katkı payı alacağına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

a) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b) Dava, mal ayrılığı rejimi döneminde edinilen taşınmazlarla ilgili katkı payı alacağına ilişkin olduğuna göre talep halinde faize dava dilekçesinde istenen 5.000 TL miktar için dava tarihi olan 10.04.2008 tarihinden, ıslah edilen 26.611.00 TL miktar yönünden ise 01.12.2014 ıslah tarihinden geçerli olarak yürütülmesi gerekirken hükmedilen toplam 31.611,00 TL’nin tamamına dava tarihinden geçerli olarak faiz yürütülmesine karar verilmesi doğru olmamıştır. Davalının faize ilişkin temyiz itirazları açıklanan sebeple yerinde olup hükmün faize ilişkin bölümü yönünden bozulması gerekmekte ise de bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün hu bölümünün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.(HUMK m. 438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2/b bendinde gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. bendinde yer alan “31.611,00 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı …’dan alınarak davacıya verilmesine” sözcüklerinin hükümden çıkarılmasına yerine ”31.611,00 TL toplam katkı payı alacağının davalı …’dan tahsili ile davacıya verilmesine, bu miktarın 5.000 TL’si için 10.04.2008 dava, 26.611.00 TL’si için ise 01.12.2014 ıslah tarihinden geçerli yasal faiz yürütülmesine” sözcüklerinin yazılmasına hükmün bu bölümünün düzeltilerek, temyize konu diğer bölümlerin ise yukarıda 2/a bendinde açıklanan sebeple ONANMASINA, davacının tapu iptal ve tescil talebine yönelik temyizinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, aşağıda yazılı harcın Y.’e yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcını yatıran A.’ye geri verilmesine işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile, karar verildi. 28.06.2016

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran