KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19265
post-template-default,single,single-post,postid-19265,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/3179
Karar: 2016/11873
Karar Tarihi: 14.06.2016

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI – BOZMADAN SONRA TESPİT EDİLEN KAMULAŞTIRMA BEDELİ İLK KARAR İLE HÜKÜM ALTINA ALINAN BEDELİN AYNI OLDUĞU – KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TAMAMININ DAVALI TARAFA ÖDENDİĞİ – BEDELE YASAL FAİZ İŞLETİLMESİ GEREKTİĞİ

ÖZET: Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedel aynı olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen kamulaştırma bedeline 19.12.2011 tarihinden ilk karar tarihi olan 15.06.2012 gününe kadar yasal faiz işletilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, isabetsizdir.

(2942 S. K. m. 10)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare vekili ile davalı yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraflarca temyiz edilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulmuş ise de; bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmemiştir. Şöyle ki;

1)Uyulan bozma ilamının 1 nolu bendi uyarınca dava konusu taşınmazdan daha önce TEK Genel Müdürlüğü lehine geçirilmiş olan irtifakın taşınmazda meydana getireceği değer düşüklüğünün bedele yansıtılması gerektiği gözetilerek 25.06.2014 tarihli ek raporun hükme esas alınması gerektiği gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde fazla bedel tespiti,

2)Dava konusu Gümüşhane ili, Köse ilçesi, Kurtuluş mahallesinde kain 112/23 parsel sayılı taşınmazın kanal geçirilen 667,80 m2’lik kısmının tapu kaydının iptali yerine infazda tereddüt yaratacak şekilde hüküm kurulması,

3)Bozmadan sonra tespit edilen kamulaştırma bedeli ilk karar ile hüküm altına alınan bedel aynı olduğundan ve ilk karar ile kamulaştırma bedelinin tamamı davalı tarafa ödendiğinden, tespit edilen kamulaştırma bedeline 19.12.2011 tarihinden ilk karar tarihi olan 15.06.2012 gününe kadar yasal faiz işletilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Doğru değil ise de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;

a)3 nolu bendindeki (7.164,52-TL) rakamının yerine (6.212,52-TL) rakamının yazılmasına,

b)Ayrı bir bent olarak (Fazla yatırılan 950,00-TL bedel davalı tarafa ödenmiş ise davalıdan tahsili ile davacı idareye ödenmesine, ödenmemişse davacı idareye iadesine) cümlesinin eklenmesine,

c)1 nolu bendinin tümü ile çıkartılarak, yerine (DAVANIN KABULÜ İLE, …………… 112/23 parsel sayılı taşınmazın 14/03/2012 tarihli fen bilirkişi rapor ve krokisinde kırmızı renkte 23b olarak gösterilen 667,80 m2’lik kısmının tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tapuya tesciline, 14/03/2012 tarihli fen bilirkişi rapor ve krokisinin kararın eki sayılmasına) cümlesinin yazılmasına,

d)Ayrı bir bent olarak (Tespit edilen bedele 19.12.2011 tarihinden ilk karar tarihi olan 15.06.2012 gününe kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına) cümlesinin eklenmesine,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 14.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran