KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI - ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE ORMAN KADASTROSUNUN KANUNUN İLGİLİ MADDESİNE GÖRE HÜKÜM KURULDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18853
post-template-default,single,single-post,postid-18853,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE ORMAN KADASTROSUNUN KANUNUN İLGİLİ MADDESİNE GÖRE HÜKÜM KURULDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE ORMAN KADASTROSUNUN KANUNUN İLGİLİ MADDESİNE GÖRE HÜKÜM KURULDUĞUNA İLİŞKİN KARAR.

T.C. YARGITAY
20.Hukuk Dairesi

Esas: 2015/11341
Karar: 2015/11182
Karar Tarihi: 16.11.2015

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ DAVASI – ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERDE ORMAN KADASTROSUNUN KANUNUN İLGİLİ MADDESİNE GÖRE HÜKÜM KURULDUĞU – TAPU KAYDININ DAYANAĞI OLAN TESCİL İLAMININ HAZİNE YÖNÜNDEN KESİN HÜKÜM OLUŞTURDUĞU

ÖZET: Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Kanunun 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükmüne göre yapılmıştır. Tapu kaydının dayanağı olan tescil ilamının Hazine yönünden kesin hüküm oluşturup bağlayıcı olduğu nazara alındığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(4721 S. K. m. 713) (3402 S. K. m. 4)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı dava dilekçesinde özetle; Rize ili, Fındıklı ilçesi, H. köyü tarla mevkiinde bulunan ve Fındıklı Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/103 E. – 1995/34 K. sayılı tescil ilamı ile oluşan 14/12/1995 tarih 4 nolu tapu kapsamındaki 57 m2 miktarındaki taşınmazın kadastro tespitlerinde gözden kaçırılarak tespitinin yapılmadığını ileri sürmüş ve taşınmazın adına tescilini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, 06/01/2014 havale tarihli bilirkişi raporunda krokide (A) harfi ile ve kırmızı renkle gösterilen 57 m2 büyüklüğündeki kısma ilişkin yapılan tespitin iptali ile bu yere yeni bir parsel numarası verilerek davacı adına tapuya kaydı ve tesciline, davalı Hara köyü tüzel kişiliği ve orman işletme müdürlüğü açısından pasif husumet yokluğu nedeni ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Kanunun 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükmüne göre yapılmıştır.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman orman bilirkişi tarafından yapılan inceleme ve araştırmada çekişmeli taşınmazın orman sayılmayan yerlerden olup adına tescil kararı verilen kişi yararına 3402 sayılı Kanunun 14. maddesinde yazılı kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının oluştuğu belirlendiğine ve davacının dayanağı 14/12/1995 tarih 4 nolu tapu kaydının Hazinenin de taraf olduğu Fındıklı Asliye Hukuk Mahkemesinin 1994/103 E.- 1995/34 K. sayılı tescil ilamı ile oluştuğu tespit edilerek yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına ve tapu kaydının dayanağı olan tescil ilamının Hazine yönünden kesin hüküm oluşturup bağlayıcı olduğu nazara alındığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince harç alınmasına yer olmadığına 16.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran