İşçilik Alacaklarında Faiz Uygulaması-İşverenin Temeerüde Düştüğü Tarih Yargıtay Kararları
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19089
post-template-default,single,single-post,postid-19089,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İşçilik Alacaklarında Faiz Uygulaması-İşverenin Temeerüde Düştüğü Tarih Yargıtay Kararları

İşçilik Alacaklarında Faiz Uygulaması-İşverenin Temeerüde Düştüğü Tarih Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY
9.Hukuk Dairesi

Esas: 2012/16304
Karar: 2014/20516
Karar Tarihi: 19.06.2014

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞVERENİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ TARİH YA DA DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN YASAL FAİZE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – ÜCRET ALACAĞINA YASAL FAİZ UYGULANMASI GEREKİRKEN EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN UYGULANMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kanunda işçilik alacaklarına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedileceği yönünde bir düzenleme de yer almamıştır. İşverenin temerrüde düşürüldüğü tarih ya da dava tarihinden itibaren yasal faize karar verilmelidir. Bu nedenle mahkemece ücret alacağına yasal faiz uygulanması gerekirken en yüksek mevduat faizinin uygulanması da ayrı bir bozma nedenidir.

(6100 S. K. m. 27, 107)

Dava: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret alacağı, genel tatil ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı, davalı şirkette kameraman olarak çalışıp iş sözleşmesinin haklı neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek, kıdem, ihbar tazminatları ile ücret, genel tatil ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:Davalı, davacının izinsiz işe gelmediği için iş aktinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, yayın yönetmeni ile tartışması üzerine iş akdinin işverence sözlü olarak feshedildiği, davanın HMK’nun 107.maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası olduğu düşünülerek artırılan kısımlar için faizlerin başlangıç tarihinin dava tarihi olarak alındığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalının hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilip edilmediği, yıllık izin ücretinin hesabının doğru yapılıp yapılmadığı, uygulanan faiz oranı ve faiz başlangıcının doğru olup olmadığınoktalarında toplanmaktadır.

Somut olayda, davalı tanık listesi vererek tanıklarının dinlenilmesini talep etmiş, mahkemece bilirkişi raporundan sonra davalı talepte bulunduğu için dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak talepreddedilmiştir. Davalının tanık dinletme talebinin yasal olmayan gerekçe ile reddi HMK 27.madde gereğince hukuki dinlenilme hakkının ihlali niteliğinde olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

3-Davacının ıslah ile taleplerini artırmasının hatalı şekilde HMKnın 107. maddesi uyarınca belirsiz alacak davası olarak nitelendirilip, hükmolunan işçilik alacaklarına dava ve ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken dava tarihinden itibaren faiz işletilmesidoğru değildir.

4-Basın çalışanlarıyla ilgili 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda yıllık izin ücretinin son ücretten hesaplanacağına dairhüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle davacının yıllık izin ücretinin izni hak ettiği yıllarda aldığı ücrete göre hesaplanması gerekirken yazılı şekilde hesaplanması hatalıdır.

5-5953 sayılı kanundaişçilik alacaklarına bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize hükmedileceği yönünde bir düzenleme de yer almamıştır. İşverenin temerrüde düşürüldüğü tarih ya da dava tarihinden itibaren yasal faize karar verilmelidir. Bu nedenlemahkemece ücret alacağına yasal faiz uygulanması gerekirken en yüksek mevduat faizinin uygulanmasıda ayrı bir bozma nedenidir.

F) Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 19.06.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran