İNFAZIN ERTELENMESİ YÖNÜNDEKİ İSTEM HAKKINDA VERİLEN OLUMLU VEYA OLUMSUZ KARARA KARŞI YASA YOLU ÖNGÖRÜLMEDİĞİNE İLİŞKİN KARAR.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18691
post-template-default,single,single-post,postid-18691,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

İNFAZIN ERTELENMESİ YÖNÜNDEKİ İSTEM HAKKINDA VERİLEN OLUMLU VEYA OLUMSUZ KARARA KARŞI YASA YOLU ÖNGÖRÜLMEDİĞİNE İLİŞKİN KARAR.

İNFAZIN ERTELENMESİ YÖNÜNDEKİ İSTEM HAKKINDA VERİLEN OLUMLU VEYA OLUMSUZ KARARA KARŞI YASA YOLU ÖNGÖRÜLMEDİĞİNE İLİŞKİN KARAR.

T.C. YARGITAY
8.Ceza Dairesi

Esas: 2015/12273
Karar: 2015/21050
Karar Tarihi: 07.09.2015

TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ OLARAK BULUNDURULMASI VE EL DEĞİŞTİRMESİ SUÇU – İNFAZIN ERTELENMESİ YÖNÜNDEKİ İSTEM HAKKINDA VERİLEN OLUMLU VEYA OLUMSUZ KARARA KARŞI YASA YOLU ÖNGÖRÜLMEDİĞİ – KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNİN REDDİ

ÖZET: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi” başlıklı 17. maddesi erteleme ve infaza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına takdir hakkı tanımış olup, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infazın ertelenmesi yönündeki istem hakkında verilen olumlu veya olumsuz karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden ve 4675 sayılı Yasanın 1/2 maddesi gözetildiğinde İnfaz Hakimliğinin itirazı inceleme yetkisi olmadığı cihetle, Karaman İnfaz Hakimliğince verilen 04.06.2015 tarihli kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu gözetildiğinde, Karaman Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/413 değişik iş sayılı 19.06.2015 tarihli kararı isabetli görülüp, Adalet Bakanlığının Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden Kanun Yararına Bozma isteminin reddine karar verilmiştir.

(5275 S. K. m. 17) (5271 S. K. m. 309) (4675 S. K. m. 4, 5) (7. CD. 01.12.2014 T. 2014/17363 E. 2014/20586 K.)

Dava ve Karar: Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ve el değiştirmesi suçundan hükümlü İ. At. Ü.’in, Ermenek Asliye Ceza Mahkemesinin 09.01.2013 tarihli ve 2010/107 esas, 2013/12 sayılı ilamı ile verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı sırasında, hükümlü vekilince infazın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine, hükümlünün infazının daha öncesinde iki kez ertelendiği, 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 17/4. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı gerekçesiyle erteleme talebinin reddine dair Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının 18.05.2015 tarihli ve 2014/3360 ilamat sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Karaman İnfaz Hakimliğinin 04.06.2015 tarihli ve 2015/258 esas, 2015/268 sayılı kararına hükümlü vekilince itiraz edilmesi üzerine, 5275 sayılı Kanun’un 17. maddesinde savcılık tarafından erteleme taleplerine ilişkin alarak verilen kararlar aleyhine kanun yolu düzenlenmediği, infaz hakimliği kararının hukuken hüküm ifade etmediği cihetle, itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair (KARAMAN) Ağır Ceza Mahkemesinin 19.06.20! 5 tarihli ve 2015/413 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;

Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 01.12.2014 tarihli ve 2014/17363-20586 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 17/4. maddesine göre cezanın infazına başlandıktan sonra, fıkrada sayılan zorunlu ve ivedi hallerde Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 ayı geçmeyen sürelerle infaza ara verilebileceği şeklinde düzenleme bulunduğu, fakat talebin reddi halinde bu karara karşı itiraz edilip edilemeyeceği, itiraz edilecekse hangi mercie itiraz edilebileceği hususunda özel bir düzenleme bulunmadığı. 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 4. maddesi 2. fıkrasında hükümlülerin cezalarının infazı … gibi işlem ve faaliyetlere ilişkin şikayetleri inceleme ve karara bağlama görevinin infaz hakimliğinin görevleri arasında sayıldığı, 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 17/4. maddesine göre cezanın infazına başlandıktan sonra, fıkrada sayılan zorunlu ve ivedi hallerde Cumhuriyet Başsavcılığınca infaza ara verilmesi talebinin reddi halinde, bu işleme karşı genel hüküm niteliğinde olan 4675 sayılı Kanun’un 4 ve 5 maddeleri gereğince infaz hakimliğine şikayet yoluna başvurulabileceği aynı Kanun’un şikayet üzerine verilen kararlar başlıklı 6/5-6. maddesinde “infaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından, tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir.

İtiraz, infaz hakimliğinin kurulduğu yer ağır ceza mahkemesine, ağır ceza mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde (2) numaralı daireye yapılır. İnfaz hakimi aynı zamanda bu mahkemenin üyesi olduğu takdirde itirazla ilgili karara katılamaz.” şeklinde hükümlere yer verildiği cihetle, merciince itiraz konusunda karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 19.08.2015 gün ve 54234 sayılı Kanun Yararına Bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26.08.2015 gün ve KYB/2015-299016 sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sonuç: 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Hükümlünün İstemiyle İnfazın Ertelenmesi” başlıklı 17. maddesi erteleme ve in- faza ara verme konusunda karar verme yönünden infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığına takdir hakkı tanımış olup, infazı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından infazın ertelenmesi yönündeki istem hakkında verilen olumlu veya olumsuz karara karşı yasa yolu öngörülmediğinden ve 4675 sayılı Yasanın 1/2 maddesi gözetildiğinde İnfaz Hakimliğinin itirazı inceleme yetkisi olmadığı cihetle, Karaman İnfaz Hakimliğince verilen 04.06.2015 tarihli kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğu gözetildiğinde, Karaman Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/413 değişik iş sayılı 19.06.2015 tarihli kararı isabetli görülüp, Adalet Bakanlığının Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden Kanun Yararına Bozma isteminin REDDİNE, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 07.09.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran