İNFAZIN ERTELENMESİ İSTEĞİNİN ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLAN BİR DURUM OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR.
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18701
post-template-default,single,single-post,postid-18701,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

İNFAZIN ERTELENMESİ İSTEĞİNİN ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLAN BİR DURUM OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR.

İNFAZIN ERTELENMESİ İSTEĞİNİN ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLAN BİR DURUM OLMADIĞINA İLİŞKİN KARAR.

T.C. YARGITAY
12.Ceza Dairesi

Esas: 2011/11301
Karar: 2011/4822
Karar Tarihi: 14.11.2011

BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLÜME SEBEP OLMA SUÇU – CUMHURİYET SAVCISI KARARINA İTİRAZ – İLAMIN İNFAZININ ERTELEMESİ – İNFAZIN ERTELENMESİ İSTEĞİNİN ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMAYA NEDEN OLAN BİR DURUM OLMADIĞI

ÖZET: Hükümlü müdafiinin, hükümlünün çocuklarının okul durumunu gerekçe göstererek hükümlünün ailesi için mahkumiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağından bahisle hapis cezasının altı ay süreyle ertelenmesine yönelik talebinin Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildiği, infazın ertelenmesi isteğinin çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya neden olan bir durum olmadığı ve 5275 sayılı yasanın 98. maddesinde belirtilen mahkemeden karar istenmesini de zorunlu kılmadığı anlaşılmaktadır.

(5237 S. K. m. 22, 85) (5275 S. K. m. 17, 98)

Bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan hükümlü O… A… hakkında hükmedilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı sırasında, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkındaki Kanun’un 17/1. maddesine göre hakkındaki ilamın infazının 6 ay ertelemesine ilişkin talebinin Cumhuriyet Savcısı tarafından kabul edilmemesi kararına karşı itirazının, infaz savcılığı tarafından verilen kararın itirazı kabil olmadığından bahisle reddine dair Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesince 04/11/2010 tarihli ve 2010/209 değişik is sayılı kararına karsı yapılan itirazın da keza reddine ilişkin Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/12/2010 tarihli ve 2010/1391 müteferrik sayılı kararı ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un <Mahkumiyet hükmünün yorumunda veya çektirilmesinde duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği ileri sürülür yada sonrada yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehine olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir> şeklindeki 98/1. maddesi karşısında, aynı Kanun’un 17. maddesinde üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına hükümlülere tanınan, infazın ertelenmesine ilişkin talepler üzerine savcılıklarca verilen red kararlarının bahsedilen hapis cezalarının infazında duraksamalara sebep olduğu ve 98. madde kapsamında değerlendirilerek duraksamanın aşılması adına hükmü veren mahkemece karar verilmesi gerekeceği anlaşılmakla, esasa girmeden savcılıklarca söz konusu erteleme taleplerine dair kararların itirazı kabil olmayacağından bahisle verilen red kararına itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şeklide reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 28.05.2011 gün ve 2011/30605 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29.06.2011 gün ve 215518 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Hükümlü müdafiinin, hükümlünün çocuklarının okul durumunu gerekçe göstererek hükümlünün ailesi için mahkumiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağından bahisle hapis cezasının altı ay süreyle ertelenmesine yönelik talebinin Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.10.2010 tarihinde reddedildiği, infazın ertelenmesi isteğinin çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya neden olan bir durum olmadığı ve 5275 sayılı Kanunun 98. Maddesinde belirtilen mahkemeden karar istenmesini de zorunlu kılmadığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran