HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19565
post-template-default,single,single-post,postid-19565,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR

HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇUNA İLİŞKİN KARAR

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2016/10041
Karar: 2016/9083
Karar Tarihi: 30.06.2016

HİZMET NEDENİYLE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU – DAVA KONUSU EŞYA HAKKINDA OLUMLU YA DA OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: TCK’nın .maddesi uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin .fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden aksi şekilde hüküm tesisi, dava konusu eşya hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53) (5271 S. K. m. 231)

Dava: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanık müdafiinin temyizine göre yapılan incelemede;

Temyiz isteğinin reddine dair mahkemenin 18/02/2016 gün ve 2014/238 Esas 2016/31 Karar sayılı ek kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan sanık müdafiinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

Katılan …idaresi vekili temyizinin 5607 Sayılı kanun kapsamında verilen hükme yönelik olduğu gözetilerek yapılan incelemede;

1- 16/10/2014 tarihinde sanığın idaresindeki nakil aracına mühürlü ve markerlı şekilde Mersin ilinde … Petrolcülük A,Ş den 19.824 litre akaryakıtı Muş iline götürmek üzere teslim aldığı, 17/10/2014 günü saat 02 00 da Baykan ilçesinde yangın çıkan nakil aracına itfaiye ve kolluk görevlilerin müdahalesi ve tespitleri sonucu, tankerin üst kısmındaki kapaklarından 3 adedinin mühürsüz, ikisinin mühürlü olduğu, tankerde 2060 litre PAL raporuna göre markersız ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ele geçirildiği, sanığın güzergahındaki 86 dakikalık gecikmeyi ve akaryakıta ilişkin durumu izah edemediği cihetle dava konusu akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması nedeniyle, suç tarihinde yürürlükte bulunan 6545 sayılı Yasanın 89.maddesiyle değişik 5607 sayılı Kanunun 3/11-son madde fıkrasında belirtilen “… Ancak, marker içermeyen veya seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması halinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.” amir hükmü dikkate alınarak sanık hakkında 5607 sayılı Yasa’nın 3/11-son cümle delaletiyle anılan kanunun 3/5 ve 3/10 maddeleri gereğince uygulama yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi,

2-CMK’nun 231. maddesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesine objektif koşullar yönünden engel hali bulunmayan, talimat mahkemesinde alınan savunmasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini talep eden ve talimat ekinde KEMT varakası bulunmadığından kamu zararından haberdar olmayan sanığa, davaya konu eşyanın ithalinde öngörülen gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergiler ile mali yükler toplamı olan miktarın kamu zararı olduğunun bildirilmesi ve sonucuna göre, gerektiğinde Ceza Muhakemesi Kanunun 231/9 fıkrası da gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken kamu zararının giderilmediği gerekçesi ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

3-24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nın 53.maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

TCK’nın 53.maddesinin 3.fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin .fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

4-Dava konusu eşya hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi,

Yasaya aykırı, katılan …idaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 30.06.2016 günü oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran