GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİ HENÜZ SUNULMAMIŞ OLSA DA ORTADA BAŞVURU OLDUĞUNDAN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN RE’SEN İNCELEMENİN YAPILMASI GEREKTİĞİ- YARGITAY KARARI
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18640
post-template-default,single,single-post,postid-18640,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİ HENÜZ SUNULMAMIŞ OLSA DA ORTADA BAŞVURU OLDUĞUNDAN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN RE’SEN İNCELEMENİN YAPILMASI GEREKTİĞİ- YARGITAY KARARI

GEREKÇELİ İSTİNAF DİLEKÇESİ HENÜZ SUNULMAMIŞ OLSA DA ORTADA BAŞVURU OLDUĞUNDAN KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN RE’SEN İNCELEMENİN YAPILMASI GEREKTİĞİ- YARGITAY KARARI

Özet: Dava, ihalenin feshi şikayetine ilişkin olup, şikayetin reddi yönündeki mahkeme kararının şikayetçi vekiline 30.11.2017 tarihli duruşmada tefhim edildiği, şikayetçinin ilgili karara karşı süresinde, 06.12.2017 tarihinde süre tutum dilekçesi vererek istinaf isteminde bulunduğu, ancak; yasal 10 günlük süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı görülmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi’nce, süresinde istinaf (süre tutum) dilekçesi verildiği halde, incelenen ilk derece mahkemesi kararında kamu düzenine aykırılık yönünden bir değerlendirme yapılmaksızın HMK’nun 352. maddesi gereği istinaf dilekçesinin reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.
T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi E: 2018/11290 K: 2018/12485 K.T.: 29.11.2018
MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
26.9.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanuna paralel olarak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerinde değişiklik yaparak istinaf ve temyiz ile ilgili hükümleri yeniden düzenleyen 18.3.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanun ile İcra İflas Kanunu’na eklenen geçici 7. maddeye göre, 5311 sayılı Kanun hükümleri Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır.
Borçlunun ihalenin feshi şikayeti ile icra mahkemesine başvurduğu, … 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 30.11.2017 tarih ve 2017/883 E. – 2017/1114 K. sayılı kararı ile şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçi tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 23.3.2018 tarih ve 2018/393 E.- 2018/686 K. sayılı kararı ile HMK’nun 342/2-e, 352 ve 346. maddeleri uyarınca istinaf dilekçesinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 342/3. maddesinde; “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır” düzenlemesine; aynı Kanun’un 355. maddesinde ise; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen gözetir.” hükmüne yer verilmiş ve aynı Kanunun 352/1. maddesinde de başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.
Dava, ihalenin feshi şikayetine ilişkin olup, şikayetin reddi yönündeki mahkeme kararının şikayetçi vekiline 30.11.2017 tarihli duruşmada tefhim edildiği, şikayetçinin ilgili karara karşı süresinde, 06.12.2017 tarihinde süre tutum dilekçesi vererek istinaf isteminde bulunduğu, ancak; gerekçeli kararın 18.5.2018tarihinde tebliğine rağmen yasal 10 günlük süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı görülmektedir.
Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesi’nce yapılacak iş, HMK’nun 342/2/e 342/3. maddesinde belirtildiği üzere, istinaf dilekçesi reddedilmeden, HMK’nun 352 ve 355. maddesi uyarınca kamu düzeni ile sınırlı olmak üzere istinaf isteminin incelenip sonucuna göre karar vermekten ibarettir. İstinaf yoluyla incelenen mahkeme kararında, kamu düzenine aykırılık denetimi yönünden; işin esasına dair inceleme de yapılmış olacağından, HMK’nun 353/1-b-1. maddesi gereği, istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekecektir.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, süresinde istinaf (süre tutum) dilekçesi verildiği halde, incelenen ilk derece mahkemesi kararında kamu düzenine aykırılık yönünden bir değerlendirme yapılmaksızın HMK’nun 352. maddesi gereği istinaf dilekçesinin reddine karar verilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : … Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi’nin 23.3.2018 tarih ve 2018/393 E.- 2018/686 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın … Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 29/11/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.
No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran