Evlilikte Kadının Yatağını Ayırması ve Boşanma-Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17113
post-template-default,single,single-post,postid-17113,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Evlilikte Kadının Yatağını Ayırması ve Boşanma-Yargıtay Kararı

Evlilikte Kadının Yatağını Ayırması ve Boşanma-Yargıtay Kararı

T.C.
YARGITAY                                                                                                                                                                                                                                                            2. Hukuk Dairesi                                                                                                                                                                                                                                              Esas No        :2016/6774
Karar No      :2016/9063
Karar Tarihi: 04.05.2016

YARGITAY KARARI
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi
ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından 21.04.2015 tarihli katılma yolu ile temyiz
talebinin reddine dair ek karar ve tazminatlar ile nafakaların miktarı yönünden, davalı erkek tarafından
ise; hükmün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Davalı erkek vekilinin temyiz dilekçesinin davacı kadın vekiline 11.03.2015 tarihinde tebliğ edildiği,
davacı kadın vekilince 20.03.2015 tarihli dilekçe ile katılma yolu ile on günlük yasal süre içinde temyiz
talebinde bulunulduğu anlaşıldığından, davacı kadının temyizinin süresinde olduğunun kabulü ile
21.04.2015 tarihli temyiz talebinin reddine dair ek kararın bozularak kaldırılmasına karar vermek
gerekmiştir.
2-Temyiz sebeplerine hasren yapılan incelemeye gelince;
a-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı
kadının yatağını ayırdığı ve birlik görevlerini yerine getirmediği ancak kadının bu kusurlu
davranışlarına rağmen, davalı erkeğin mahkemece belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışlarına
göre boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kadına nazaran ağır kusurlu olduğunun anlaşılmasına
göre davalı erkeğin tüm, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları
yersizdir.
b-Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur
dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen
menfaat dikkate alındığında davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk
Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanununun 50 ve 52. maddesi
hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2)
tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2-b bendinde gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma
kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 2-a bendinde gösterilen sebeple
ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 136.00 TL.
temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde
temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu
açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.04.05.2016

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran