Evlilik Hediyesi Olarak Kadın Adına Tescil Ettirilen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali-Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17111
post-template-default,single,single-post,postid-17111,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Evlilik Hediyesi Olarak Kadın Adına Tescil Ettirilen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali-Yargıtay Kararı

Evlilik Hediyesi Olarak Kadın Adına Tescil Ettirilen Taşınmazın Tapu Kaydının İptali-Yargıtay Kararı

TC.                                                                                                                                                                                                                                                                  YARGITAY

8. Hukuk Dairesi                                                                                                                                                                                                                                             Esas No              :2016/22021
Karar No            :2017/3112
Karar Tarihi      : 07.03.2017
YARGITAY KARARI
MAHKEMESİ  :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ    : Tapu İptali, Tescil ve Alacak
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece,
görevsizlik kararı verilmiş olup hükmün davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi
üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
K A R A R
Davacı … vekili, davacının dava konusu … ada… parsel … nolu bağımsız bölümü davalı adına satın
aldığını, davalının sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini, davalının TBK 295/2 maddesi gereğince
kanundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiğinden bağıştan dönme şartları oluştuğunu belirterek
tapu kaydının iptaliyle davacı adına tesciline, mümkün olmadığı takdirde taşınmazın dava tarihindeki
değerinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, taşınmazın evlilik tarihinden bir gün sonra davalı adına satın alındığı, davanın evlilik
birliği içi mülkiyet çekişmesi niteliğinde olduğu, davaya Aile Mahkemesi’nin bakmakla yükümlü olduğu
gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir. Hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz
edilmiştir.
Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; davacının dava dilekçesinde açıkça davalının TBK 295/2
maddesi gereğince kanundan kaynaklanan yükümlülüğünü ihlal ettiğinden bağıştan dönme şartları
oluştuğunu belirterek bağıştan dönme nedenine dayalı tapu iptal ve tescil, mümkün olmadığı takdirde
alacak talebinde bulunduğu anlaşılmakla, davacının iddiası genel hükümlere dayalı (TBK m. 285 vd.)
olup, mal rejiminin tasfiyesi kapsamında bir talep niteliğinde değildir.
O halde, talep TMK 2. kitabından kaynaklanmadığından Aile Mahkemesi görevli olmayıp,
uyuşmazlığın çözüm yeri 6100 sayılı HMK’nun 2.maddesi uyarınca belirlenecek Asliye Hukuk
Mahkemesidir. Görev kamu düzeni ile ilgili dava şartı olduğundan (HMK m. 114/c)
iddia ve savunma olarak ileri sürülmese bile yargılamanın her aşamasında mahkemece resen göz
önünde bulundurulur (HMK m. 115/1). Mahkemece davaya genel hükümler çerçevesinde Asliye
Hukuk Mahkemesi’nde bakılması gerekirken, Aile Mahkemesi görevli olduğu gerekçesi ile görevsizlik
kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeplerle 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.
maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, HUMK’nun
440/III-1, 2, 3 ve 4. bentleri gereğince ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna ve peşin
harcın temyiz eden davacı ve davalıya iadesine, 07.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran