EMYİZ İNCELEMESİNE KONU BU DOSYA İLE DİĞER DOSYA ARASINDA ZİNCİRLEME SUÇ UYGULANMASI AÇISINDAN BAĞLANTI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
20121
post-template-default,single,single-post,postid-20121,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

EMYİZ İNCELEMESİNE KONU BU DOSYA İLE DİĞER DOSYA ARASINDA ZİNCİRLEME SUÇ UYGULANMASI AÇISINDAN BAĞLANTI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

EMYİZ İNCELEMESİNE KONU BU DOSYA İLE DİĞER DOSYA ARASINDA ZİNCİRLEME SUÇ UYGULANMASI AÇISINDAN BAĞLANTI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

T.C. YARGITAY

7.Ceza Dairesi
Esas: 2014/24599
Karar: 2016/8643
Karar Tarihi: 22.06.2016

4733 SAYILI YASAYA AYKIRILIK SUÇU – TEMYİZ İNCELEMESİNE KONU BU DOSYA İLE DİĞER DOSYA ARASINDA ZİNCİRLEME SUÇ UYGULANMASI AÇISINDAN BAĞLANTI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. K. sayılı dosyası getirtilip incelenerek, temyiz incelemesine konu bu dosya ile anılan diğer dosya arasında TCK’nun … maddesinin uygulanması açısından bağlantı bulunup bulunmadığının ve temyiz incelemesine konu bu davaya konu suçun mükerrer olarak davaya konu edilip edilmediğinin tartışılması, anılan yönlerden bağlantı bulunduğunun tespiti halinde ise dosyaların birleştirilmesi veya diğer dosyanın göz önünde bulundurulması suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 43, 53, 54) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K. )

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

I-Sanık …’ün temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

1-TCK’nun 53. maddesinin uygulanması açısından 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E. – 2015/85 K. sayılı kararı göz önünde bulundurularak hüküm oluşturulmasının gerekmesi,

2-Atılı suçun niteliğine göre, suçtan zarar görmediği halde davaya katılmasına karar verilen gümrük idaresi lehine vekalet ücreti hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden ve bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 322.maddesi uyarınca;

1-TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin fıkranın hükümden çıkartılması, bunun yerine “24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E. – 2015/85 K. sayılı kararı da gözetilerek ve TCK’nun 53. maddesinin 2 ve 3. fıkralarındaki koşullara uygun olarak, sanık hakkında anılan yasa maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinin uygulanmasına,” ibaresinin yazılması,

2-Gümrük İdaresi lehine vekalet ücreti hükmedilmesine ilişkin fıkranın çıkartılması, diğer kısımlarının aynen bırakılması suretiyle hükmün düzeltilerek ONANMASINA,

II-Sanık …’ün temyiz itirazlarının incelenmesinde ise;

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,

1-UYAP kayıtları da dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda, sanık hakkında, temyiz incelemesine esas bu davaya konu suç ile aynı nitelikte olup Dairemizin 2015/27972 E. sırasında kaydı bulunan Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/426 E. – 2014/629 K. sayılı başka bir dosyanın da bulunduğu, anılan diğer dosyaya konu olan ve sanık tarafından 6 değişik tarihte işlendiği iddia olunan suçlardan 15.01.2012 tarihli suçun temyiz incelemesine konu bu davaya konu suç ile aynı olduğu anlaşılmakla;

Dairemizce de kabul gören Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 08.04.2014 tarih ve 2013/7-591 Esas, 2014/171 Karar sayılı kararında ayrıntıları belirtildiği gibi; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesindeki özellikler, fiillerin işleniş yer ve zamanı, fiiller arasında geçen süre, korunan değer ve yarar, hareketin yöneldiği maddi konunun niteliği, olayların oluş ve gelişimi ile dış dünyaya yansıyan diğer tüm özellikler birlikte değerlendirilip, sanığın eylemlerini bir suç işleme kararının icrası kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediği ve hakkında TCK’nun 43. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı ve her iki davaya konu 15.01.2012 tarihli suçların mükerrer olarak davaya konu edilip edilmediği hususlarının belirlenmesi bakımından;

Sanık hakkındaki, benzer mahiyette olan Dairemizin 2015/27972 E. sırasında kayıtlı Erzurum 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/426 E. – 2014/629 K. sayılı dosyası getirtilip incelenerek, temyiz incelemesine konu bu dosya ile anılan diğer dosya arasında TCK’nun 43. maddesinin uygulanması açısından bağlantı bulunup bulunmadığının ve temyiz incelemesine konu bu davaya konu suçun mükerrer olarak davaya konu edilip edilmediğinin tartışılması, anılan yönlerden bağlantı bulunduğunun tespiti halinde ise dosyaların birleştirilmesi veya diğer dosyanın göz önünde bulundurulması suretiyle sanığın hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Kabul ve uygulamaya göre de;

2-Atılı suçun niteliğine göre, suçtan zarar görmediği halde davaya katılmasına karar verilen gümrük idaresi lehine vekalet ücreti hükmedilmesi, 3-04.12.2012 tarihli duruşma ara kararı ile numune alınmak suretiyle dava konusu eşyanın tasfiyesine karar verildiği anlaşılmakla, TCK’nun 54/1. maddesi uyarınca dava konusu bandrolsüz ve kaçak sigaraların müsaderesine, ancak, tasfiye işlemi gerçekleştirilmiş ise TCK’nun 54/1. maddesi uyarınca bandrolsüz ve kaçak numune sigaraların müsaderesine ve tasfiye bedelinin hazine adına irat kaydına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırı;

3-TCK’nun 53. maddesinin uygulanması açısından 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 E. – 2015/85 K. sayılı kararı göz önünde bulundurularak hüküm oluşturulmasının gerekmesi,

Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 22.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran