Davacı İle Aynı Nedenle İş Akdi Sonlanan İşçi Beyanlarına İtibar Edilmemesi- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18205
post-template-default,single,single-post,postid-18205,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Davacı İle Aynı Nedenle İş Akdi Sonlanan İşçi Beyanlarına İtibar Edilmemesi- Yargıtay Kararı

Davacı İle Aynı Nedenle İş Akdi Sonlanan İşçi Beyanlarına İtibar Edilmemesi- Yargıtay Kararı

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2015/13624, K. 2016/9164, T. 25.4.2016

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Hizmet Döküm Cetveline Göre Davacının İş Akdinin Feshedildiğini İddia Ettiği Tarihten İki Gün Öncesinde Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başladığı/Davacı Tanıkları Aynı Nedenle İş Akdi Sona Eren İşçiler Olduğundan Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği – Davacının İş Akdini Haklı Bir Neden Olmaksızın Kendisinin Feshettiği/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ ( Hizmet Döküm Cetveline Göre Davacının İş Akdinin Feshedildiğini İddia Ettiği Tarihten İki Gün Öncesinde Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başladığı/Davacı Tanıkları Aynı Nedenle İş Akdi Sona Eren İşçiler Olduğundan Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği – Davacının İş Akdini Haklı Bir Neden Olmaksızın Kendisinin Feshettiği/Davanın Reddedilmesi Gerektiği )

• DAVACI İLE AYNI NEDENLE İŞ AKDİ SONA EREN İŞÇİLERİN BEYANLARINA İTİBAR EDİLEMEMESİ ( Hizmet Döküm Cetveline Göre Davacının İş Akdinin Feshedildiğini İddia Ettiği Tarihten İki Gün Öncesinde Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başladığı/Davacı Tanıkları Aynı Nedenle İş Akdi Sona Eren İşçiler Olduğundan Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği – Davacının İş Akdini Haklı Bir Neden Olmaksızın Kendisinin Feshettiği/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedileceği )

• HİZMET DÖKÜM CETVELİNE GÖRE DAVACININ İŞ AKDİNİN FESHEDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ TARİHTEN İKİ GÜN ÖNCE BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI ( Davacı Tanıkları Aynı Nedenle İş Akdi Sona Eren İşçiler Olduğundan Beyanlarına İtibar Edilemeyeceği – Davacının İş Akdini Haklı Bir Neden Olmaksızın Kendisinin Feshettiği/Kıdem ve İhbar Tazminatı Taleplerinin Reddedilmesi Gerektiği )

1475/m. 14

4857/m. 17

ÖZET : Davacı, iş akdinin işverence haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davacı, işveren tarafından vardiya amirliği pozisyonunun kaldırılması nedeni ile iş akdinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının başka bir işyerinde çalışmak için diğer 4 işçi ile birlikte işi terk ettiğini savunmuştur. Hizmet döküm cetveline göre, davacının iş akdinin feshedildiğini iddia ettiği tarihten iki gün öncesinde başka bir işyerinde çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları aynı nedenle iş akdi sona eren işçiler olup beyanlarına itibar edilemez. Davalı tanıkları ise vardiya amirliği pozisyonunun kaldırılmadığını beyan etmişlerdir. Davacının iş akdini haklı bir neden olmaksızın kendisinin feshettiği anlaşılmakla kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı, iş akdinin işverence haksız nedenle feshedildiğini iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında iş akdinin kim tarafından feshedildiği, buna bağlı olarak da davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda, davacı işveren tarafından vardiya amirliği pozisyonunun kaldırılması nedeni ile iş akdinin 31.05.2013 tarihinde işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı ise davacının başka bir işyerinde çalışmak için diğer 4 işçi ile birlikte işi terk ettiğini savunmuştur. Davacı 31.05.2013 tarihine kadar çalıştığını iddia etmesine rağmen hizmet döküm cetveline göre 29.05.2013 tarihinde başka bir işyerinde çalışmaya başladığı anlaşılmaktadır. Davacı tanıkları aynı nedenle iş akdi sona eren işçiler olup beyanlarına itibar edilemez. Davalı tanıkları ise vardiya amirliği pozisyonunun kaldırılmadığını beyan etmişlerdir. Tüm dosya içeriğine göre davacının iş akdini haklı bir neden olmaksızın kendisinin feshettiği anlaşılmakla kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalının alacakların hesabına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 25.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran