Çek İptali- Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
18644
post-template-default,single,single-post,postid-18644,single-format-standard,bridge-core-2.5,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive
 

Çek İptali- Yargıtay Kararı

Çek İptali- Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY
11.Hukuk Dairesi

Esas: 2004/5892
Karar: 2005/3009
Karar Tarihi: 29.03.2005

ÖZET: Davacı, çek keşidecisi olup, açılan çek iptali davasının reddi gerekir.

(6762 S. K. m. 669, 730)

Dava: Taraflar arasında görülen davada Aydın Asliye 1. Hukuk Mahkemesi’nce verilen 15.12.2003 tarih ve 2003/578 – 2003/1387 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deyiş C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin hamiline yazdığı çeki 5.000.000.000.-TL bedel yazmak suretiyle Sedat Ö.’e verilmek üzere hazırladığını ancak kaybettiğini, çekin ibrazı halinde zarara uğrayacağını ileri sürerek, çekin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davaya müdahil olarak katılan vekili, müvekkilinin davaya konu çekin hamili olduğunu, ciro yoluyla kendisine geçtiğini davacı ile hiçbir hukuki ilişkisi bulunmadığından iyiniyetli hamil olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, iddia, müdahale dilekçesi ve toplanan kanıtlara göre, dava konusu çekin hamiline keşide edildiği, ciro ile müdahile geçtiği, kaybolma iddiası hakkında hiçbir geçerli delil bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 730/20 nci maddesi yollaması ile aynı kanun’un 669 ncu maddesi ve devamı maddelerine göre açılacak olan zayi nedeniyle çek iptali davalarının, işin niteliği ve meydana getireceği hukuki sonuçlar itibariyle hasımsız açılması gerektiği gibi, bu davada çekin ziyaı nedeniyle iptal davası açma hakkı lehdar ve hamile tanınmış bir hak olup, keşidecinin bu yasal hükümlere dayanarak iptal davası açma hakkı bulunmamaktadır.

Somut olayda davacı, çek keşidecisi olup, yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, açılan çek iptali davasının reddi gerekirken farklı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, H.U.M.K. nun 438/son maddesi uyarınca mahkeme gerekçesinin değiştirilerek sonucu itibariyle doğru olan hükmün açıklanan gerekçelerle onanması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün açıklanan gerekçeler ile ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.10 YTL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 29.03.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran