AVUKATLIK  SÖZLEŞMESİ (SİTE İLE YAPILAN)
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19892
post-template-default,single,single-post,postid-19892,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

       AVUKATLIK  SÖZLEŞMESİ (SİTE İLE YAPILAN)

       AVUKATLIK  SÖZLEŞMESİ (SİTE İLE YAPILAN)

AVUKATLIK  SÖZLEŞMESİ (SİTE İLE YAPILAN)

 

İŞ SAHİBİ     : …… Sitesi

ADRESİ        :

AVUKAT      : 

ADRESİ        : 

Yukarıda adı, soyadı (veya unvanı) ile tebligata elverişli adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıda yazılı şartlarla Avukatlık Ücret Sözleşmesi yapılmıştır. Bu sözleşmede iş sahibi (Müvekkil) ve işi üzerine alan (Avukat) diye adlandırılmıştır.

Madde 1- (Avukat)’ın üzerine aldığı iş:

  1. a) Müvekkili olan site aleyhine açılmış olan veya açılacak olan icra takipleri ile müvekkil tarafından açılmış veya açılacak olan dava ve icra takiplerini sözleşme süresince takip edecektir.
  2. b) Müvekkil sözleşme süresince vekilden yazılı veya sözlü hukuki görüş isteyebilecektir.
  3. c) Vekil, sitenin olağan veya olağanüstü yapılan genel kurullarına katılacak ve hukuki sorunlarda görüş bildirecektir.
  4. d) Avukat, vekalet çıkarıldığı …/…/…. tarihinten itibaren davaları takip edecektir.
  5. e) Avukat, siteye üç ayda bir faaliyet raporu verecektir ve görevlendireceği bir Avukatıyla her zaman dava dosyalarını inceleyebilecek gerekli bilgi ve belgeleri isteyebilecektir.
  6. f) Avukat, kendine verilen işleri bizzat takip edecektir. Ancak kooperatifin izniyle ve geçici olarak, dava ve icra takibini, kendi dışındaki bir Avukata verebilir. Bu iş gördürmeden bir ücret doğarsa sorumlusu Avukat olacaktır.

Madde 2-Sözleşme konusu olan işten dolayı Avukata 8.Maddedeki ücret ödenecektir.                   Belirli sürelerde yapılması gereken ödemelerden herhangi biri yapılmadığı taktirde ücretin tamamı muaccel olur.

Madde 3- Avukat üzerine aldığı işi kanun ve bu sözleşme hükümleri uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat, verilen vekaletname ile başkasını tevkile yetkili bulunduğu taktirde, üzerini aldığı işi uygun göreceği diğer avukatlarla birlikte takip edebileceği gibi takibi tamamen onlara da bırakabilecektir. Müvekkil de, avukatın yazılı iznini almak şartı ile başka avukatlara vekalet verebilir.

Madde 4-İşin yapılması için gerekli bütün vergi, resim,harç gibi giderler müvekkile ait olup, Avukatın ilk isteminde Müvekkil tarafından Avukata veya merciine ödenmesi gerekir. Verilen iş için yapılacak giderlerin tümü müvekkile aittir .

Yukarıda sayılan giderlerin avukat tarafından yapılabilmesini sağlamak için müvekkil, giderleri karşılayacak avansı zamanında vermek zorundadır. Müvekkil bu iş için avukata gereği kadar  gider avansını peşin olarak verecektir.

İş seyahati ve duruşmalar nedeniyle, ulaşım giderleri olarak uçak, otobüs, otomobil, tren ve vapur bilet ve makul düzeyde konaklama ücretleri müvekkil tarafından ücretten ayrı olarak ödenecektir.

Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemeler huzurunda duruşma ayrı ücrete tabidir.

Madde 5– Avukat üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçtiği ve haklı bir sebep olmaksızın vekaletten istifa ettiği taktirde hiçbir ücret isteminde bulunamaz. Peşin aldığı ücret ve varsa sarfetmediği gider avansını ve müvekkilin verdiği belgeleri geri vermeye mecburdur.

Müvekkilin bu sözleşmenin akdinden sonra vekalet vermemesi, dosyasını geri alması, avukatın yazılı iznini almadan başka avukatları teşrik etmesi veya bir başka Avukata işini vermesi, istenen giderleri ödememesi, iddia veya savunma için gerekli, bilgi, belge ve delilleri vermemesi, adresini değiştirdiği halde yeni adresini yazılı olarak bildirmeyip işin takibini bu suretle imkansız hale getirmesi, avukatın rızası olmadan davanın veya alacağın takibinden kısmen veya tamamen vazgeçmesi, karşı taraf ile sulh olması veya karşı tarafı ibra etmesi veya haklı bir sebep yokken avukatı azletmesi gibi işin takip ve sonuçlandırılmasını her ne suretle olursa olsun engellediği durumlarda avukat sözleşmeyi bozabilir. Bu durumda sözleşmede belirtilen ücretin tamamı avukatın ilk isteminde derhal ve bir defaten ödenmesi gerekir.

Madde 6-Yukarıda yazılı adres müvekkilin tebligat adresidir. Avukat tarafından bu adrese yapılacak bütün ihbar ve tebliğlerin şahsına yapılmış olduğunu kabul eder.

Müvekkil adresini değiştirdiği taktirde yeni adresini avukata derhal yazı ile bildirmek zorundadır.

Madde 7– Bu sözleşmede açıklık bulunmayan durumlarda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 8- İşbu sözleşmeye konu olan işden dolayı avukata stopaj hariç ….. TL+KDV avukatlık ücreti ödenecektir. Avukat ücret karşılığı her ay serbest meslek makbuzu kesecektir.

Madde  9– Sözleşme süresi …. ay olup, uzatılabilir. Ancak sözleşme süresi içinde site, Avukata …. (……) gün önceden ihbar etmek şartı ile sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Avukat da …. (…) ay önceden ihbar etmek şartı ile sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Ancak, Avukat yetkililerince işler devralıncaya kadar dava ve icra işlerini takip ile sorumlu olup, bu süre hiçbir şekilde …. ayı geçemez. Sözleşmenin imzalanmasından sonra kadrolu avukatlarına yapılan ücret zamları aynen Avukata yansıtılır.

Madde  10– Sözleşmenin imzalanmasından doğan vergi, resim, harç ve fonlar Avukata aittir.

İşbu sözleşme …/…./…. tarihinde verilen vekaletname ile başlayacaktır. İki nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflarca iradi olarak hazırlanmış, okunmuş ve imzalanmıştır. …/…./….

 

AVUKAT                                                                                       ……. SİTESİ

Kaşe – İmza                                                                                     Kaşe – İmza

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran