Avukatın Haklı İstifası -Masrafların Ödenmemesi - Sonuçlanmasa Da Karşı Yan Vekalet Ücretinin De İstenebileceği - Yargıtay Kararı
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
16583
post-template-default,single,single-post,postid-16583,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Avukatın Haklı İstifası -Masrafların Ödenmemesi – Sonuçlanmasa Da Karşı Yan Vekalet Ücretinin De İstenebileceği – Yargıtay Kararı

Avukatın Haklı İstifası -Masrafların Ödenmemesi – Sonuçlanmasa Da Karşı Yan Vekalet Ücretinin De İstenebileceği – Yargıtay Kararı

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/5276
Karar No:2016/11823
K. Tarihi:28.4.2016

MAHKEMESİ : İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 11/09/2014

NUMARASI : 2009/241-2014/131

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı şirketin çeşitli dosyalarda avukatlığını yaptığını ancak yargılama masraflarının ödenmemesi nedeniyle haklı istifa ettiğini ileri sürerek, davalı şirket lehine takibi yapılmış dava ve icra takiplerine ilişkin vekalet ücretleri ile yapmış olduğu masrafların davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının davasının kısmen kabulü ile, 8.765,60TL’nın 7.093,00TL ‘sına 04.12.2008 1.692,62TL ‘sına dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı avukat, haklı istifa ettiğinden bahisle dava ve icra takiplerine ilişkin vekalet ücretleri ile yapmış olduğu masrafları istemiş; davalı, davacının ücrete hak kazanmadığını savunmuş; mahkemece istifanın haklı olduğu benimsenmek suretiyle, bilirkişi tarafından hesaplanan icra ve dava dosyalarına dair vekalet ücretleri yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karşı yan vekalet ücreti yönünden, işlerin henüz sonuçlanmadığı gerekçe gösterilerek, talebin reddine karar verilmiştir.

Davacının istifasının haklı olduğu kabulüne göre artık davacı avukat,  dosyalardan elini çekmiş olması nedeniyle davalı müvekkilinden Avukatlık Kanununun 164/son maddesi hükmü uyarınca tüm karşı yan vekalet ücretini de talep edebilir. Mahkemece, bu kısım isteğin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 28/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan     Üye         Üye         Üye          Üye

R.Ünal     A.S.Erkuş     N.Özer     Ş.Bozer      A.Arslan

YEREL MAHKEME KARARI:

DELİLLER VE GEREKÇE :

Davacı vekili tarafından müvekkilinin her ne kadar davalı şirket ile avukatlık ücret sözleşmesi imzalamamış olsa bile dava dışı  G…Şti. ile imzalanmış olan vekalet ücret sözleşmesinin davalı şirketi de bağlayacağından bu sözleşme hükümlerinin taraflar arasında uygulanması gerektiğini iddia etmiş ise de, her şirketin ayrı bir tüzel kişiliği olduğu ve bu tüzel kişiliklerle yapılacak sözleşmelerin ancak tarafları bağlayacağından, 01.09.2002 tarihli avukatlık ücret sözleşmesinin dava konusu vekalet ücret alacağına uygulanmayacağı kanaatine varılmıştır.

Avukatlık Kanununun 173/2 maddesi gereği “Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün vergi, resim ve harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altındadır. Avukat tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir” hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde  iş sahibinin avukata karşı üstlendiği mali yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirmemesi haklı istifa nedeni olarak kabul edilmektedir. Dava konusu olaya bakıldığında davacı tarafından Beyoğlu 19. Noterliğinin 21.11.2008 tarih ve 1…. yevmiye bolu ihtarnamesi le takip etmiş olduğu icra dosyaları ve diğer dosyalar ile ilgili masraf ödemesi talep edildiği ancak bu paranın ödenmemesi üzerine Beyoğlu 19. Noterliğinin16.01.2009 tarih 00821 yevmiye nolu ihtarnamesi ile vekillikten istifa ettiğini bildirdiği bu şekilde davacı avukatın istifasının haklı olduğu kanaatine varışmıştır.

Davacı vekili ıslah dilekçesinde müvekkili tarafından takip edilen icra ve dava dosyalarından hükmedilecek karşı vekalet ücretlerinin de hüküm altına alınması gerektiği ve bilirkişiler tarafından bu hesaplamanın yapılmadığı toplamda Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/… E sayılı dosyası ve İstanbul 9. İcra Müdürlüğünün 2007/…. sayılı takip dosyalarından toplamda 8.321,00 TL karşı vekalet ücretinin müvekkili lehine doğacağından tahsilini de talep etmiş ise de; Avukatlık Kanununun 164/son Maddesi gereğince dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek  vekalet ücreti avukata aittir. Dolayısıyla uyuşmazlık konusu işlerde gündeme gelecek karşı taraf vekalet ücretlerine davacının hak kazanması mümkündür. Ancak bunun için bu işlerin sonuçlanması kararların kesinleşmesi lazımdır, Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre davaların gelmiş olduğu aşama dikkate alınarak MK 2 maddesi çerçevesinde değerlendirilme yapıldığında ise Ticaret Mahkemesindeki davanın henüz dilekçeler aşamasında iken davacının istifa ettiği, icra dosyasında ise, takip talebi hazırlanarak birkaç talep açıldığı görüldüğünden davacının karşı vekalet ücretlerini talep edemeyeceğinden bu talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından hukuki yardımda bulunduğu icra takip dosyaları ve dava dosyaları getirtilmiş ve davacının yapmış olduğu hukuki yardımların ne kadar olacağı konularında bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve bilirkişiden rapor alınmıştır. Mahkememizce de itibar edilen bilirkişi raporunda; davacı alacağının 8.785,60  TL olduğu hesaplanmış olduğundan davacının davasının bu miktar üzerinden kabulüne karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :Yukarıda izah edilen sebep ve gerekçeye göre,

1-Davacının davasının kısmen kabulü ile, 8.765,60 TL’nın 7.093,00 TL ‘sına 04.12.2008 1.692,62 TL ‘sına dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

2-Harçlar yasası gereğince, 598,77 TL’nın ilam harcının peşin ve ıslah yoluyla alınan 244,00 TL’den mahsubu ile 354,77 TL’nin davalıdan tahsiline,

3-Davacı tarafından sarf olunan 108,00 TL masraf, 1.200,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.308,00 TL’nin kabul ve reddedilen oranlara göre %51’ne isabet eden 667,08 TL ile 244,00 TL peşin ve ıslah harcı olmak üzere toplam 911,08 TL ‘nın davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

4-Vekille temsil edilen davacı için 1.500 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

5- Davalı dava da kendisini vekil ile temsil ettiğinden ret edilen kısım yönünden 1.500 TL maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine

İlgili Maddeler
  • HUMK 440/III-2 Madde
No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
FinlandEnglishRussiaGermanIran