AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
19896
post-template-default,single,single-post,postid-19896,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ

AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ

 

İŞ SAHİBİ:

ADRESİ   :

AVUKAT  : 

ADRESİ:                                            

ÜCRET :

İŞİN KONUSU :

 

Yukarıda ad ve adresleri belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla bir Avukatlık ücret sözleşmesi yapılmıştır. İş sahibi (MÜVEKKİL), işi alan avukat da sadece (AVUKAT) olarak isimlendirilmiştir. Kimlik bilgileri verilen avukat ile iş sahibi arasında belirtilen konuda ve anılan ücret ile Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şartlarla bir ücret sözleşmesi yapılmıştır.

MADDE-1 : Avukata verilen işten dolayı kendisine ödenecek vekâlet ücreti ve avukat tarafından bildirilecek masraf avansının tamamı iş başında nakden ödenecektir. Sözleşmeye konu iş karşılığında ayrıca dava bedelinin %…’i dava sonunda avukata nakden ödenecektir.

 

MADDE-2 :Bu ücret yalnız yukarıda konusu belirtilen iş içindir. Bu işle ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir başka iş bu sözleşmenin kapsamına girmeyecektir. Karşılık dava açılması ve başkaca bu işle ilgili uyuşmazlıklar ve kovuşturma işleri çıkması halinde avukata ayrıca vekâlet ücreti ödenilmesi gerekecektir. Yargıtay’da, Danıştay’da ve başka anlaşmazlıklar çözen mercilerde yapılacak duruşmalar için de …. Barosu Avukat – Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi Üzerinden Avukatlık Ücreti ayrıca ödenecektir.

 

MADDE-3 :Avukat, müvekkil tarafından kendisine verilen işi yasalar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar kovuşturacaktır. Bu görevi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka avukatlarla işbirliği yaparak sözleşmeye konu işi takip edebilecektir. Ancak bu durumda müvekkilden ek ücret istenemeyecektir. Tevkil verdiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zararlardan dolayı müvekkiline karşı hem şahsen, hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

Müvekkil avukatın yazılı olurunu almadan bu iş için başkasına vekâlet veremeyeceği gibi, aksine davranılması halinde avukata ücretin tamamı ödenecektir. Avukatın muvafakatinin olmaması halinde de müvekkil muvafakat etmeyen avukatın ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

 

MADDE-4 :İşin bütün giderleri müvekkilce karşılanacak, avans olarak alınan miktarın giderleri karşılamaması durumunda avukat masrafları verilinceye kadar işi bekletebilecek, bu durumdan dolayı meydana gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. Müvekkil şimdilik giderler için avukata …………….TL. avans ödeyecektir.

Bu iş için seyahat gerektiğinde müvekkil avukata seyahat, konaklama ve bu iş sebebiyle doğmuş sair giderleri ödeyeceği gibi, bürosundan ayrı kaldığı her gün için ……………… TL ödeyecektir.

 

MADDE-5 :Müvekkil işten feragat eder ya da avukata işi kovuşturma olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerden birini yerine getirmezse avukat dava sonunda yüzde olarak anlaştığı ücretini istemek hakkını kazanacaktır.

 

MADDE-6 :Müvekkil yukarıda gösterilen adresi konut kabul etmiştir. Avukatın kendisine yapacağı her türlü bildirim bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliklerinin avukata bildirilmesi zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle müvekkile ulaşmayan bildirimler nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemez.

 

MADDE-7 :Sözleşme müvekkilce tek taraflı olarak feshedilirse avukat dava sonunda yüzde olarak anlaştığı ücretin tamamını isteme hakkı kazanır.

 

Madde 8- Bu sözleşmede yer almayan ve açıklık bulunmayan durumlarda Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

 

İşbu sözleşme …/…./…. tarihinde verilen vekaletname ile başlayacaktır. İki nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflarca iradi olarak hazırlanmış, okunmuş ve imzalanmıştır. …/…./….

 

                       MÜVEKKİL                                                                                         AVUKAT

 

No Comments

Post A Comment

Call Now ButtonHemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran