Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi İstemli Dava Dilekçesi
Alanya avukat olarak hizmet veren Aşıkoğlu Hukuk Bürosu, Eski Alanya Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aşıkoğlu tarafından Alanya'da kuruldu.
alanya,hukuk,bürosu,avukat,dava,danışma,mehmet,aşıkoğlu,mehmet aşıkoğlu,savcı,eski,ceza,ticaret,haciz,alacak,borçlar,Mehemet,Aşıkoğlu,alanya,avukat,hukuk,bürosu,alanya avukat, mehmet aşıkoğlu, alanya hukuk bürosu
17309
post-template-default,single,single-post,postid-17309,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi İstemli Dava Dilekçesi

Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi İstemli Dava Dilekçesi

           …ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                            :

TC KİMLİK NUMARASI             :

ADRES                                              :

VEKİLİ                                             :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                              :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                           :

ADRESİ                                           :

DAVA DEĞERİ                              :

(Mal varlığına ilişkin davalarda)

KONU                                               : Tapu Tescil İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim … …, dava dışı … …’den …/…/… tarihli harici satış sözleşmesiyle (EK-1) satın aldığı … adresinde bulunan, … parsel sayısıyla kayıtlı … metrekare taşınmaz (EK-2) üzerinde …/…/… – …/…/… tarihleri arasında dört katlı bir bina inşa etmiştir. … TL’ye malolan binanın değeri halihazırda … TL iken üzerinde bulunduğu taşınmazın rayiç bedeli … TL’dir. Satım sözleşmesi … TL bedel üzerinden imzalanmıştır. (EK-3)

2-) Satım sözleşmesinin tarafı olan dava dışı … …’nin ölümü (EK-4) üzerine mirasçıları davalılar satım sözleşmesinin geçersizliği iddiasıyla taşınmazın boşaltılmasını müvekkilimden istemişlerdir ve elatmanın önlenmesi davası açmaya hazırlanmaktadırlar.

3-) 4721 sayılı yasanın 724. maddesinde yeralan “Yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazlaysa, iyiniyetli taraf uygun bir bedel karşılığında yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesini isteyebilir.” hükmünde öngörülen şartlar gerçekleşmiştir. Müvekkilim yapının inşa edildiği süre boyunca iyiniyetlidir ve yapının değeri açıkça arazinin değerinden fazladır. Müvekkilim satım sözleşmesinde kararlaştırılarak dava dışı murise ödenen … TL’nin arazinin belirlenecek bedelinden mahsubunu da kabul etmektedir ve bedel farkı bulunması durumunda bu farkı davalılara ödemeye hazırdır.

4-) Bütün bu nedenlerle mahkemenin uygun göreceği bir bedel karşılığında … adresinde bulunan, … parsel sayısıyla kayıtlı … metrekare arsanın mülkiyetinin müvekkilime verilmesini ve müvekkil üzerine tapuda tescilini sağlamak için işbu davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 19, 722, 723, 724; 6100 S. K. m. 1, 2, 5, 6, 12, 119.

HUKUKİ DELİLLER                    :

1-) …/…/… tarihli harici satış sözleşmesi,

2-)… adresinde bulunan … parsel sayısıyla kayıtlı … metrekare taşınmaz tapu kaydı,

3-)Keşif ve bilirkişi incelemesi,

4-)Veraset ilamı,

5-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle … adresinde bulunan, … parsel sayısıyla kayıtlı … metrekare taşınmazın takdir edilecek bedeli karşılığı (satım sözleşmesinde kararlaştırılarak dava dışı murise ödenen … TL mahsup edilerek) tapu kaydının iptal edilerek ilgili yasa hükümleri uyarınca müvekkil adına tesciline karar verilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine müvekkil adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

EKLER                                              :

1-) …/…/… tarihli harici satış sözleşmesi,

2-)… adresinde bulunan … parsel sayısıyla kayıtlı … metrekare taşınmaz tapu kaydı,

3-)Keşif ve bilirkişi incelemesi,

4-)Veraset ilamı,

5-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

6-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili

            Av.

 

 

No Comments

Post A Comment

Hemen Arayın
EnglishGermanRussiaFinlandIran